Gør in­tet for at stop­pe se­x­chi­ka­ne

Selv­om der er ble­vet kla­get over sik­ker­heds­vag­ter, som chi­ka­ne­rer kvin­de­li­ge pas­sa­ge­rer i Kø­ben­havns Luft­havn, er in­gen ble­vet fy­ret for det

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

Vi går me­get tæt på, men det må al­drig få ka­rak­ter af be­fam­ling

Bir­git­te Rem, an­sat syv år i sik­ker­heds­kon­trol­len

Fle­re gan­ge har bå­de kol­le­ger og pas­sa­ge­rer råbt op om se­x­chi­ka­ne un­der kro­p­s­vi­si­te­rin­ger i Kø­ben­havns Luft­havn.

Men iføl­ge en mand­lig me­d­ar­bej­der, som ar­bej­de­de i fle­re år i sik­ker­heds­kon­trol­len, har det ik­ke få­et kon­se­kven­ser for de an­sat­te, som ik­ke har kun­net hol­de fin­gre­ne for sig selv.

» Jeg ken­der til in­ter­ne sa­ger, hvor kol­le­ga­er an­kla­ger hin­an­den for at ha­ve gå­et alt for vidt un­der hånd­søg­nin­ger­ne, men jeg kan ik­ke hu­ske én ene­ste sag, hvor en an­sat blev fy­ret for det. Al­drig. Til gen­gæld er der man­ge ek­semp­ler på, at folk er ble­vet fy­ret for at stå og ry­ge i en kæl­der med en an­den jak­ke på, « si­ger den tid­li­ge­re an­sat­te, som øn­sker at væ­re ano­nym.

Han og Bir­git­te Rem, som igen­nem næ­sten syv år ar­bej­de­de i sik­ker­heds­kon­trol­len i luft­hav­nen, for­tal­te i gårs­da­gens BT om, hvor­dan en­kel­te me­d­ar­bej­de­re i sik­ker­heds­kon­trol­len ud­ser sig smuk­ke kvin­de­li­ge pas­sa­ge­rer i kø­en og sør­ger for, at de skal kro­p­s­vi­si­te­res. Det kan blandt an­det ske ved at skub­be el­ler spar­ke til den frit­stå­en­de ’ dør­karm’, al­le pas­sa­ge­rer skal gå igen­nem som en del af sik­ker­heds­kon­trol­len. Og­så sjo­f­le be­mærk­nin­ger om kvin­de­li­ge pas­sa­ge­rer fl­o­re­rer blandt en­kel­te me­d­ar­bej­de­re. End­da så de foru­lem­pe­de til ti­der kan hø­re det.

Pres­set af le­del­sen

Le­del­sen pres­ser iføl­ge den tid­li­ge­re an­sat­te si­ne me­d­ar­bej­de­re til at ’ gå me­get tæt på’ un­der kro­p­s­vi­si­te­rin­ger­ne.

» Fir­ma­et ( Securi­ty, red.) le­ver med, at folk fra tid til an­den kla­ger over, at hånd­søg­nin­ger­ne har væ­ret græn­se­over­skri­den­de, « si­ger han og un­der­stre­ger, at det ik­ke nød­ven­dig­vis er til­tænkt fra de an­sat­tes si­de.

Han for­tæl­ler, at me­d­ar­bej­de­re bli­ver op­for­dret til at ar­bej­de over. No­get, man­ge tak­ker ja til for at tje­ne fle­re pen­ge.

» Så folk er kørt godt op. De ar­bej­der me­get. De er stres­se­de. Og su­per­visor står og over­vå­ger dem. Det øger selv­føl­ge­lig ri­si­ko­en for fejl, « si­ger han.

Bir­git­te Rem me­ner dog, der er en klar græn­se mel­lem den nær­gå­en­de, men pro­fes­sio­nel­le hånd­søg­ning, og den hvor me­d­ar­bej­de­ren be­fam­ler pas­sa­ge­ren.

» Vi går me­get tæt på, men det må al­drig få ka­rak­ter af be­fam­ling, « si­ger hun og vi­ser, hvor­dan man skal gø­re det kor­rekt ved at kø­re yder­si­den af hån­den langs bryst­be­net og buk­se­kan­ten.

Den tid­li­ge­re mand­li­ge an­sat­te for­tæl­ler, at pas­sa­ge­rer­ne ik­ke får no­get ud af at kla­ge over chi­ka­nen.

» Al­le dæk­ker over al­le, « si­ger han.

Fryg­ter at bli­ve fy­ret

Bå­de han og Bir­git­te Rem teg­ner et bil­le­de af en virk­som­hed, hvor in­gen i vir­ke­lig­he­den er in­ter­es­se­ret i, at kri­tik­ken kom­mer vi­de­re. Su­per­viso­rer­ne er i en ud­sat po­si­tion og fryg­ter at bli­ve fy­ret, hvis de går vi­de­re med kla­ger, og folk, der rå­ber op om pro­ble­mer­ne, bli­ver fy­ret – ik­ke dem, der er år­sa­gen til dem, ly­der det.

Kø­ben­havns Luft­havn blev i går fo­re­lagt den­ne kri­tik. De for­tæl­ler, at al­le hen­ven­del­ser, de har få­et om chi­ka­ne, er ble­vet over­dra­get til po­li­ti­et.

» Der er kla­re lov­giv­nings mæs­si­ge ram­mer for sik­ker­heds­kon­trol­len i CPH, som er fast­lagt i den na­tio­na­le sik­ker­heds­plan. Hvis der er me­d­ar­bej­de­re el­ler le­den­de an­sat­te, som ik­ke kan hånd­te­re de ram­mer, så har de ik­ke no­gen frem­tid i CPH, « skri­ver Tho­mas Kol­ber, HR-di­rek­tør fra Kø­ben­havns Luft­havn, i et skrift­ligt svar til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.