Bo­dyscan­ner afl øser nu kro­p­s­vi­si­te­ring

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

Pas­sa­ge­rer, der gru­er for en nær­gå­en­de kro­p­s­vi­si­te­ring i Kø­ben­havns Luft havn, kan må­ske ån­de let­tet op. Fra i mor­gen ind­fø­rer luft hav­nen nem­lig en bo­dyscan­ner, som over­fl ødig­gør kro­p­s­vi­si­te­ring.

En bo­dyscan­ner fungerer på en så­dan må­de, at den scan­ner for ulov­li­ge gen­stan­de på pas­sa­ge­rens krop. Gen­stan­de, der kan væ­re til fa­re for fl ysik­ker­he­den, hvis de fal­der i de for­ker­te hæn­der.

Bo­dyscan­ner­ne, som ty­pisk bru­ges ved sik­ker­heds­kon­trol i luft hav­ne, bru­ger en elek­tro­mag­ne­tisk strå­ling.

Ulem­pen ved den nye løs­ning er, at man for­holds­vis ty­de­ligt kan se folks kro­p­s­for­mer, når der scan­nes. Den gen­nem­ly­ser nem­lig pas­sa­ge­rer­nes tøj.

Fly­rej­sen­de vil bli­ve bedt om at stille sig ind i en cir­kel i scan­ne­ren, løft e ar­me­ne op og dre­je 360 gra­der rundt om sig selv, mens kon­trol­len af­vik­les.

Op­rin­de­ligt skul­le bo­dyscan­ner­ne im­ple­men­te­res fra 1. sep­tem­ber, men på grund af de man­ge for­ly­den­der om se­x­chi­ka­ne mod pas­sa­ge­rer og an­sat­te, ind­fø­rer luft hav­nen den nye kon­trol­funk­tion før tid.

Iføl­ge Kø­ben­havns Luft - havn op­stil­les der 24 bo­dyscan­ne­re fra i mor­gen.

Fo­to: AFP

Fly­rej­sen­de i Kø­ben­havns Luft­havn kan nu gå i en stor bue uden om om­rå­det for kro­p­s­vi­si­te­ring. En ny løs­ning - bo­dyscan­ne­ren - over­flø­dig­gør den kon­tro­ver­si­el­le kon­trol.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.