Man­ge æl­dre går glip af til­skud

Uvi­den­hed og ad­mi­ni­stra­tivt bøvl er skyld i, at man­ge fol­ke­pen­sio­ni­ster ik­ke får de til­skud fra sta­ten, de el­lers er be­ret­ti­get til. Se om du kan få til­skud til for ek­sem­pel var­me, dit hel­bred og bo­li­gen

BT - - PRIVATØKONOMI - GE­VINST An­dreas Bach Hou­gaard ahou@ bt. dk

Få klik kan gi­ve fle­re tu­sin­de kro­ner. I hvert fald hvis du er dansk fol­ke­pen­sio­nist. Men man­ge æl­dre glem­mer at be­nyt­te sig af di­ver­se til­skud fra sta­ten.

Et ek­sem­pel er var­me­til­læg­get. Der går ik­ke man­ge må­ne­der, før som­me­ren for al­vor er slut, og man skal til at tæn­de for var­men igen. Man­ge pen­sio­ni­ster er imid­ler­tid ik­ke klar over, at det of­fent­li­ge of­te kan yde til­skud, og der­med går man glip af fle­re tu­sin­de kro­ner om året. Det si­ger Kir­sten Dyr­borg, so­ci­al­rå­d­gi­ver i Æl­dre Sa­gens rå­d­giv­ning:

» Vi op­le­ver bl. a., ef­ter op­ga­ver­ne er ble­vet delt mel­lem kom­mu­ner­ne og Ud­be­ta­ling Dan­mark, at man­ge æl­dre ik­ke fø­ler, de får til­stræk­ke­lig vej­led­ning og der­for ik­ke er klar over, hvad de kan få, « si­ger Kir­sten Dyr­borg.

Var­me­til­læg­get er blot et af fle­re of­fent­li­ge til­skud, man kan få til at sup­ple­re sin fol­ke­pen­sion med. Det kan i sig selv ud­lø­se op mod tu­sind kro­ner ek­stra hver må­ned.

Der­u­d­over fin­des der til­skud til bå­de bo­lig og hel­bred, der ik­ke ud­be­ta­les au­to­ma­tisk, men hvor man ak­tivt skal gå ind på bor­ger. dk - i mod­sæt­ning til æl­dre­check­en og pen­sion­s­til­læg­get, som kom­mer au­to­ma­tisk.

Mindst en fjer­de­del kan få til­skud

Over en mil­li­on dan­ske­re får ud­be­talt fol­ke­pen­sion, hvor den år­li­ge grund­sats for fol­ke­pen­sion er 71.964 kr. i 2015.

28 pro­cent af dem er be­ret­ti­get til hel el­ler del­vis æl­dre­check ( maks. 16.400 kr. per år, red.). Det gi­ves kun til pen­sio­ni­ster med en sam­let for­mue på un­der 81.500 kr., og som ik­ke har en ind­komst på me­re end 67.500 kr. om året ved si­den af sin fol­ke­pen­sio­nen.

For en stor del af de dan­ske pen­sio­ni­ster er der alt­så ik­ke me­get at gø­re godt med. Al­li­ge­vel la­der det til, man­ge pen­sio­ni­ster ik­ke ken­der til al­le mu­lig­he­der­ne for til­skud, me­ner Kir­sten Dyr­borg, Æl­dre Sa­gen.

» Der er man­ge, som hen­ven­der sig til Æl­dre Sa­gen, der ik­ke ken­der til de­res ret­tig­he­der og der­for ik­ke un­der­sø­ger, om de kan få til­læg, « si­ger so­ci­al­rå­d­gi­ve­ren.

For­mu­en er li­ge­gyl­dig

Hvor­dan man op­var­mer sin bo­lig, og om den er le­jet el­ler ejet, er li­ge­gyl­digt for, om man kan få det skat­te­fri var­me­til­læg. Om man har for­mue, og i så fald hvor me­get, spil­ler hel­ler in­gen rolle.

Kun den per­son­li­ge til­lægs­pro­cent, der står op­lyst på ens år­li­ge pen­sions med­del­el­se, har ind­fly­del­se på, hvor stort et be­løb man kan få ud­be­talt.

Og der er iføl­ge Kir­sten Dyr­borg man­ge, som ik­ke ved, hvad den per­son­li­ge til­lægs­pro­cent be­ty­der, hvil­ket er et pro­blem, da det og­så er den, der har ind­fly­del­se på, om man kan få ned­sat sin me­di­e­li­cens og til­læg som hel­bredstil­læg og bo­li­g­y­del­se – og ik­ke mindst hvor me­get.

En af dem, som ik­ke ken­der til var­me­til­læg, er tid­li­ge­re gym­na­si­e­læ­rer Le­ne De­mi­doff på 72. Hun var ik­ke klar over, der over­ho­ve­det fand­tes no­get, som hed­der var­me­til­læg, men gik ba­re ud fra, hun ik­ke kun­ne få til­læg i det he­le ta­get. Der­for har hun ik­ke un­der­søgt, hvil­ke mu­lig­he­der der fin­des, el­ler hvad kri­te­ri­er­ne for at få dem er.

» Det ane­de jeg ik­ke var en mu­lig­hed! Jeg tro­e­de, at når ba­re man hav­de en god pen­sion i for­vej­en, så kun­ne man ik­ke få no­get, « si­ger hun.

Der er man­ge, der ik­ke ken­der til de­res ret­tig­he­der

Kir­sten Dyr­borg, Æl­dre Sa­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.