HEL­BREDSTIL­LÆG

BT - - PRIVATØKONOMI -

Har man fa­ste ud­gif­ter til me­di­cin, fod­ple­je el­ler fy­si­o­te­ra­pi, for at næv­ne et par ek­semp­ler, kan man få dæk­ket op til 85 pro­cent af si­ne ud­gif­ter gen­nem et hel­bredstil­læg. Det sø­ger man på bor­ger. dk el­ler i sin kom­mu­ne. Kra­ve­ne for at kun­ne mod­ta­ge hel­bredstil­læg er, man har en til­lægs­pro­cent, og at den per­son­li­ge for­mue ( fast ejen­dom med­reg­nes ik­ke, red.) ik­ke over­sti­ger 81.500 kr. Har man an­dre sy­ge­for­sik­rin­ger, som man mod­ta­ger til­skud fra, skal de pen­ge fra­reg­nes. Hel­bredstil­læg dæk­ker i vis­se til­fæl­de og­så de før­ste 925 kr. til me­di­cin, man el­lers nor­malt ik­ke kan få til­skud til. Li­sten over, hvad man kan få hel­bredstil­læg til, kan fin­des på bor­ger. dk. Stør­rel­sen af hel­bredstil­læg­ge­ne og ad­gan­gen til dem svin­ger me­get fra kom­mu­ne til kom­mu­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.