VAR­ME­TIL­LÆG

BT - - PRIVATØKONOMI -

Er man fol­ke­pen­sio­nist med en til­lægs­pro­cent over nul kan man få skat­te­frit til­skud til sin var­me­reg­ning, li­ge­gyl­digt hvor­dan bo­li­gen er op­var­met. For en­li­ge er de før­ste 4.800 kr. år­ligt uden til­skud. For be­løb over 25.400 kr. år­ligt for­svin­der til­skud­det. For sam­le­ven­de er det de før­ste 7.200 kr., man selv står for. Man kan sø­ge var­me­til­læg, der kan nå op til små 1000 kr. om må­ne­den, uan­set om man bor til le­je el­ler ejer sin bo­lig. Din for­mue be­ty­der hel­ler ik­ke no­get - kun til­lægs­pro­cen­ten. Var­me­til­læg sø­ges gen­nem bor­ger. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.