BO­LI­G­Y­DEL­SE

BT - - PRIVATØKONOMI -

Kan sø­ges af fol­ke­pen­sio­ni­ster, som bor i en bo­lig med køk­ken. Den be­reg­nes på bag­grund af ens ind­komst og bo­li­g­ud­gif­ter. Er man mod­ta­ger af æl­dre­check, tæl­ler det­te ik­ke som ind­komst. Det er vig­tigt at bi­de mær­ke i, det kun er bo­li­g­y­del­se til le­je­re, der reg­nes for egent­li­ge til­skud. Bo­li­g­y­del­se til andels- og ejer­bo­li­ger reg­nes for lån til 0 pro­cent i ren­te, som skal be­ta­les tilbage ved salg af sin bo­lig. Bo­li­g­y­del­se til le­je- og an­dels­bo­li­ger be­reg­nes i ud­gangs­punk­tet af hus­lej­en. For ejer­bo­li­ger in­dreg­nes for ek­sem­pel

ejen­doms­skat­ter, af­drag på lån og ge­ne­rel ved­li­ge­hol­del­se. Der gi­ves kun bo­li­g­y­del­se op til 65 kva­drat­me­ter for en­li­ge, uan­set hvor stor en bo­lig de har. Are­al­be­græns­nin­gen for par er 85 kva­drat­me­ter. Ens bo­li­g­y­del­se ned­sæt­tes ik­ke, hvis man over­skri­der be­græns­nin­ger­ne, for­di ens æg­te­fæl­le el­ler sam­le­ver gen­nem de sid­ste fem år dør el­ler flyt­ter på ple­je­hjem. Hvor me­get man kan få, kan be­reg­nes på bor­ger. dk, hvil­ket og­så er, hvor man sø­ger om ydel­sen. Det mak­si­ma­le, man kan få ud­be­talt i bo­li­g­y­del­se er 44.844 kr. om året. Bo­li­g­y­del­se er skat­te­fri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.