Så me­get kan du få

BT - - PRIVATØKONOMI -

Grund­sat­sen for fol­ke­pen­sion er 71.964 kr. om året i 2015. Har man en for­mue min­dre end 81.500 kr., og tje­ner man ik­ke me­re end 67.500 kr. ved si­den af sin pen­sion, er man be­ret­ti­get fuldt pen­sion­s­til­læg på 71.132 kr. år­ligt. Den sam­le­de år­li­ge ind­tægt bli­ver der­for 143.096 kr. el­ler 11.925 om må­ne­den før skat. Det ud­lø­ser en per­son­lig til­lægs­pro­cent på 100, der gør, man au­to­ma­tisk får den ful­de æl­dre­check på 16.400 kro­ner om året og sam­ti­dig er be­ret­ti­get fuldt var­me­til­læg. Sø­ger man det, vil man få 11.748 kr. ek­stra om året el­ler 979 om må­ne­den, hvis ens år­li­ge var­meud­gif­ter er 25.400 kr.. Sam­ti­dig vil man kun­ne slip­pe med at be­ta­le halv me­di­e­li­cens, hvil­ket vil gi­ve 1.230 kr. me­re på år­lig ba­sis. Hvor man­ge pen­ge, man kan få i hel­bredstil­læg og per­son­li­ge til­læg, kan va­ri­e­re me­get af­hæn­gigt af, hvil­ken kom­mu­ne man bor i, og hvad man sø­ger til­læg til. Sam­let mak­si­malt til­læg på års­ba­sis uden hel­breds- el­ler an­dre per­son­li­ge til­læg: 12.978 kr. ( 1081,50 om må­ne­den).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.