Fryg­ter årets El Niño

Vej­r­cen­ter for­ud­ser, at kli­ma­fæ­no­me­net El Niño i år bli­ver det kraf­tig­ste, der er set si­den 1997

BT - - NYHEDER -

Kli­ma­fæ­no­me­net El Niño, der skyl­des var­me hav­strøm­me i Stil­le­ha­vet, bli­ver det kraf­tig­ste i man­ge år, kon­klu­de­rer det ame­ri­kan­ske Cli­ma­te Pre­di­ction Cen­ter, som har kon­sta­te­ret, at tem­pe­ra­tu­ren i Stil­le­ha­vets øst­li­ge del bli­ver ved med at sti­ge.

El Niño på­vir­ker vej­ret over he­le klo­den og har ten­dens til at gø­re det ek­stra ek­stremt, hvad an­går ned­bør el­ler tør­ke.

Sky­brud og na­tur­bran­de

Iføl­ge CNN nær­mer styr­ken på den se­ne­ste ud­ga­ve af El Niño sig re­k­ord­ni­veau­et fra 1997, der var præ­get af alt fra store ned­børs­mæng­der i Ca­li­for­ni­en til hø­je tem­pe­ra­tu­rer og store na­tur­bran­de i Au­stra­li­en.

Tør­ke og virus­an­greb

Og­så In­do­nesi­en blev ramt af ud­bredt tør­ke, og på det afri­kan­ske kon­ti­nent fik El Niño skyl­den for så for­skel­lig­ar­te­de be­gi­ven­he­der som ud­brud af dø­de­li­ge virus­syg­dom­me i Afri­ka og sti­gen­de kaf­fe­pri­ser.

Iføl­ge det ame­ri­kan­ske cen­ter er der 90 pro­cent chan­ce for, at den for­stær­ke­de El Niño vil fort­sæt­te gen­nem vin­te­r­en på den nord­li­ge halv­kug­le og me­get stor sand­syn­lig­hed for, at den vil ved­bli­ve med at på­vir­ke vej­ret helt frem til for­å­ret.

El Niño duk­ker op med mel­lem­rum fra to til syv år og gør havvan­det i det øst­li­ge Stil­le­hav fi­re gra­der var­me­re end nor­malt. En stærk El Niño var­mer at­mos­fæ­ren ek­stra op, og den på­vir­ker strøm­nin­ger­ne her rundt om på klo­den. Iføl­ge CNN gæl­der det spe­ci­elt jet­strøm­me­ne, der blæ­ser i tro­pos­fæ­ren i 15 ki­lo­me­ters højde over Stil­le­ha­vet, som for­stær­kes og med­fø­rer stør­re ned­børs­mæng­der på den ame­ri­kan­ske ve­st­kyst.

Kul­de fra øst

Iføl­ge DMI er virk­nin­ger­ne fra El Niño sva­ge i Eu­ro­pa i for­hold til dem, der op­le­ves i Nor­da­me­ri­ka, men ve­sten­vin­den vil for­ment­lig svæk­kes, og kul­den fra øst vil nem­me­re kun­ne få tag i Nord- og Mel­le­m­eu­ro­pa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.