EN NARKO- OMSEJLING UN­DER HA­VET

Den ame­ri­kan­ske kystvagt har op­bragt end­nu en narko- ubåd, den­ne gang med ot­te ton ko­kain om bord. Ubå­de­ne er krum­tap­pen i den in­ter­na­tio­na­le narko­han­del

BT - - NYHEDER - Poul Høi hoi@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

Der er man­ge slags job. Der er go­de job, der er midt- imel­lem job, der er den slags job, som vi gi­ver til øst­eu­ro­pæ­er­ne – og så er der Je­an- Pauls job.

Han har væ­ret på en læn­ge­re og far­ve­rig rej­se frem til sin nu­væ­ren­de vel­be­tal­te skod- stil­ling – som kap­ta­jn på en narko- ubåd. Han har un­der pseu­do­nym for­talt sin hi­sto­rie i ma­ga­si­net High Ti­mes, og den ly­der så­dan her:

Je­an- Paul er født i Frankrig og tid­li­ge­re flå­deof­fi­cer, og i mid­ten af 00er­ne gik han på pen­sion og in­ve­ste­re­de i et stort ejen­dom­se­ven­tyr i Cos­ta Ri­ca. Men fi­nanskri­sen gjor­de even­ty­ret til et ma­re­ridt, han end­te i bund­løs gæld – og hvad nu? Gen­nem ven­ner fik han kon­takt til co­lom­bi­an­ske gangste­re, som kun­ne bru­ge hans flå­de­er­fa­ring. Til at sej­le med narko- ubå­de.

Ik­ke et job for ka­ge­mænd

’ Ubåd’ ly­der som en høj­tek­no­lo­gisk af­fæ­re, men narko- ubå­de­ne er en stroppetur af pri­mi­ti­vi­tet, hvor be­sæt­nin­gen gnub­ber sig op ad hin­an­den og skal over­le­ve ele­men­ter­ne i Stil­le­ha­vet, osen fra die­sel­mo­to­ren og lug­ten af urin og af­fø­ring – og det gjor­de Je­an- Paul. Han sej­le­de 12 tu­re som kap­ta­jn på en ubåd, for­tæl­ler han til High Ti­mes, og det fik ham ud af gæl­den og tilbage i ej­en- dom­se­ven­ty­ret i Cos­ta Ri­ca. Men det er ik­ke et job for ka­ge­mænd, si­ger han.

» Det er et ual­min­de­lig far­ligt job – kun for ab­so­lut des­pe­ra­te mænd. Jeg var f. eks. på to tu­re, hvor vi var nødt til at sæn­ke ubå­den. I det ene til­fæl­de tog den vand ind, i det an­det til­fæl­de nær­me­de kystvag­ten sig, og vi måt­te svøm­me i land i Gu­a­te­ma­la. I beg­ge til­fæl­de smed vi så me­get narko over bord, som vi kun­ne, « for­tæl­ler han.

Narko- fi­sker­bå­de for­søg­te bag­ef­ter at fin­de og fi­ske så me­get af stof­fer­ne op som mu­ligt. Hver­ken for­lis el­ler ri­si­ko­en for druk­ne­dø­den el­ler an­hol­del­se var imid­ler­tid det vær­ste.

» Rø­gen fra die­sel- mo­to­ren kun­ne træk­ke ind i ka­bi­nen og kvæ­le os, og det er og­så uhyr­ligt at sid­de i stan­ken fra en an­den mands af­fø­ring i to da­ge. Beg­ge de­le pla­ge­de mig me­re end fa­ren for et for­lis, « si­ger han til High Ti­mes.

Je­an- Pauls hi­sto­rie sæt­ter en af de se­ne­ste ugers over­se­te nyhe­der i re­lief. Fle­re me­di­er kun­ne for­le­den op­ly­se, at den ame­ri­kan­ske kystvagt hav­de op­bragt en un­der­vands­båd ud for El Salva­dor. Om bord var fi­re mænd og ot­te ton ko­kain, og stof­fer­ne hav­de en mar­keds­vær­di i USA på mel­lem 250 og 400 mio. dol­lar.

En pres­se­med­del­el­se fra kystvag­ten in­de­holdt ik­ke yder­li­ge­re op­lys­nin­ger, men bil­le­der­ne vi­ser, at der var ta­le om en så­kaldt se­misub­mer­sib­le un­der­vands­båd, det vil si­ge et far­tøj, hvor skro­get sej­ler un­der van­det, og hvor kun et lil­le tårn el­ler pe­riskop hæ­ver sig over van­d­over­fla­den. Den mas­si­ve last, be­sæt­nin­gens an­tal og stør­rel­ses­for­hol­de­ne på bil­le­der­ne af­slø­rer, at der for­ment­lig var ta­le om en af de ny­e­re 12 til 15 me­ter lange ubå­ds­ty­per, som kan sej­le med op til 20 km/ t, og som er ud­sty­ret med to di­e­sel­mo­to­rer med over 500 he­ste­kræf­ter, avan­ce­ret navi­ga­tions­ud­styr, kevlar­be­læg­ning, an­tira­dar­ud­styr og en vand­kø­let ud­stød­ning for at skju­le var­me­ud­vik­lin­gen fra mo­to­rer­ne.

La­sten og pen­ge­ne er vig­tigst

Men in­gen af fi­nes­ser­ne skyl­des hen­sy­net til be­sæt­nin­gen, ude­luk­ken­de hen­sy­net til la­sten og pen­ge­ne. De fi­re be­sæt­nings­med­lem­mer har gi­vet­vis sej­let un­der­vands­bå­den fra den vil­de stil­le­hav­skyst i Co­lom­bia og de små 1.500 ki­lo­me­ter til ky­sten ved El Salva­dor, og for dem har tu­ren sta­dig væ­ret nær­me­re Ha­des end him­len. Da den co­lom­bi­an­ske flå­de i 2011 be­slag­lag­de et til­sva­ren­de far­tøj og prø­ve­sej­le­de det, var støj­en i ka­bi­nen in­fer­nalsk, og tem­pe­ra­tu­ren nå­e­de på et tids­punkt op på 70 gra­der. Der var sta­dig in­tet toilet, og be­sæt­nings­med- lem­mer for­tal­te, at de på tu­re­ne le­ve­de af chips og vand, frem­går det af en do­ku­men­tar­film fra Na­tio­nal Geo­grap­hic – ’ In­si­de Co­cai­ne Wars’. De måt­te ik­ke gå op på dæk­ket for at træk­ke frisk luft el­ler va­ske sig, de skul­le ba­re plø­je fremad i røg, støj og møg og tæn­ke på pen­ge­ne – ty­pisk 10.000 dol­lar for en narkorej­se un­der ha­vet.

Om de på­gæl­den­de narko- ubå­de be­ty­der no­get for gangster­ne?

Ja. De er på gan­ske få år gå­et fra at væ­re en ekso­tisk idé til at væ­re sel­ve krum­tap­pen i den in­ter­na­tio­na­le narko­han­del, frem­går det af en ny og di­ger rap­port fra mi­li­tær­tæn­ket­an­ken Foreign Mi­li­tary Stu­di­es Of­fi­ce på Fort Lea­venworth. Mel­lem 70 og 80 pct. af ver­dens ko­kain bli­ver pro­du­ce­ret i Co­lom­bia – hver uge pro­du­ce­rer Co­lom­bia ko­kain til en vær­di af 400 mio. dol­lar, op­ly­ser de ame­ri­kan­ske narko­myn­dig­he­der. Men ko­kai­nen er ik­ke me­get værd, hvis ik­ke den kan kom­me vi­de­re, og kun­sten er at få den frag­tet fra Co­lom­bia til de me­xi­can­ske kar­tel­ler, som spe­ci­a­li­se­rer sig i at få den vi­de­re til USA og – i min­dre grad – Eu­ro­pa.

Tid­li­ge­re fo­re­gik tu­ren via fragtski­be el­ler spe­ed­bå­de, som kun­ne sej­le kystvag­ten ag­ter­ud, men i 1990er­ne be­gynd­te myn­dig­he­der­ne at få styr på den tra­fik, og i 1993 blev den før­ste ubåd fun­det i Co­lom­bia. Det var en Storm P- ty­pe, kon­stru­e­ret af træ og glas­fi­ber, lang­som og med et be­ske­dent last­vo­lu­men, og det me­ste af far­tø­jet var oven van­de.

Men der var in­gen grund til at gri­ne, for det var ba­re be­gyn­del­sen. De co­lom­bi­an­ske gangste­re an­sat­te ubå­d­s­eks­per­ter fra Eu­ro­pa og Rusland, ud­vik­lin­gen fort­sat­te, og narko- ubå­de­ne teg­ner sig i dag for for op mod 80 pct. af ko­kain- trans­por-

ter­ne ud af Co­lom­bia. Gangster­ne op­ly­ser ik­ke de­res flå­de­stør­rel­se til Lloyds i Lon­don, men man kan få et fin­ger­peg om an­tal­let af ope­ra­ti­ve ubå­de ud fra an­tal­let af kon­fiska­tio­ner. Si­den 1993 har myn­dig­he­der­ne kon­fi­ske­ret godt 100 narko- ubå­de, og en tom­mel­finger­re­gel si­ger, at kun én ud af ti ubå­ds- trans­por­ter bli­ver op­da­get, op­ly­ser Foreign Mi­li­tary Stu­di­es Of­fi­ce.

Den se­mi- sub­mer­sib­le ty­pe er den mest ud­bred­te ubåd, men det be­ty­der ik­ke, at gangster­ne er gå­et tek­no­lo­gisk i stå. Myn­dig­he­der­ne har i Ecu­a­dor og Co­lom­bia fun­det tre ubå­de, som lig­ner ubå­de, som vi ken­der dem. De kun­ne sej­le to­talt ned­dyk­ke­de, var kon­stru­e­re­de ef­ter rus­sisk de­sign, og de var 30 me­ter lange, med di­e­selelek­tri­ske mo­to­rer, to skru­er samt aircon­di­tion, og de kun­ne dyk­ke ned til 20 me­ter. La­ste­ev­nen var ti ton og med en ak­tions­ra­di­us over 3.000 ki­lo­me­ter.

Men de er dy­re­re og svæ­re­re at byg­ge og ca­mou­f­le­re, og hver et lil­le styk­ke værk­tøj, hver en skrue, skal slæ­bes til et in­te­r­i­mi­stisk værft, byg­ge­ri­et skal ca­mou­f­le­res, og når far­tø­jet er fær­digt, skal det trans­por­te­res ud til ha­vet. I det ene til­fæl­de fo­re­gik byg­ge­ri­et i Bog­o­ta, hund­re­de­vis af ki­lo­me­ter fra ha­vet, og i det an­det til­fæl­de langt in­de i jung­len mel­lem Ecu­a­dor og Co­lom­bia.

Rig­ti­ge ubå­de er klar

Der­for – så læn­ge de me­re pri­mi­ti­ve se­mi- sub­mer­sib­le kan gø­re ar­bej­det, får de lov at gø­re det, men når myn­dig­he­der­ne fin­der en løs­ning på dem – så er de rig­ti­ge ubå­de klar.

En ny­lig rets­sag for­tæl­ler lidt om, hvil­ken narko- frem­tid vi kan gå i mø­de. Sla­te be­skrev en sag i Fl­o­ri­da mod en co­lom­bi­ansk narko­ma­fia, som stod bag kon­struk­tio­nen af de mest mo­der­ne ubå­de. Far­tø­jer­ne var f. eks. ud­sty­re­de med 249 elek­tri­ske ki­ne­si­ske bat­te­ri­er, som kun­ne få ubå­de­ne til at gli­de lyd­løst – og mu­lig­vis spor­løst – ind mod en kyst. Pla­nen var, at ubå­de­ne med ti­den skul­le sej­le til Me­xi­co, USA og Eu­ro­pa, og gangster­ne hav­de an­sat 22 er­far­ne kap­ta­j­ner, styr­mænd, navi­ga­tø­rer og me­ka­ni­ke­re og lok­ket dem med go­de for­hold og høj hy­re.

Un­dercover

Ope­ra­tio­nen blev kun for­pur­ret på grund af én mand – Ge­nert Qu­in­te­ro. Qu­in­te­ro var i 2009 en ru­ti­ne­ret me­ka­ni­ker på den co­lom­bi­an­ske flå­de­ba­se ved Cove­nas. Han var glad for sit ar­bej­de, men det var ik­ke højt­be­talt ar­bej­de. Ef­ter 23 års tje­ne­ste tjen­te han det sam­me som en ar­bejds­mand, skri­ver Sla­te, og en dag kør­te en fir­hjul­stræk­ker op ved si­den af ham på ba­sen. To be­kend­te – to of­fi­ce­rer – sprang ud af bi­len og trak ham med til en sam­ta­le. » De sag­de, at de hav­de et me­get vig­tigt job til mig, « for­tal­te han iføl­ge Sla­te i ret­ten. » Det var mit livs mu­lig­hed, sag­de de. « Han skul­le rej­se til jung­len i Ecu­a­dor og ar­bej­de på en ubåd, og bag­ef­ter skul­le han væ­re me­ka­ni­ker om bord på ubå­den. Hy­ren var 50.000 dol­lar per tur.

Qu­in­te­ro var imid­ler­tid ik­ke ba­re en god me­ka­ni­ker, han var og­så en ær­lig me­ka­ni­ker, og han gik til en ef­ter­ret­nings­of­fi­cer på flå­de­ba­sen og til en ame­ri­kansk narkoof­fi­cer, og sam­men sat­te ame­ri­ka­ner­ne og co­lom­bi­a­ner­ne en un­dercover- ope­ra­tion i værk. De spo­re­de Qu­in­te­ro overalt, fulg­te ham, når han før­te dem til de an­dre med­lem­mer, og i 2010 slog myn­dig­he­der­ne til. He­le ban­den, in­klu­si­ve de 22 be­sæt­nings­med­lem­mer, blev an­holdt og ud­vist til rets­for­føl­gel­se i USA, hvor Qu­in­te­ro og hans fa­mi­lie nu le­ver un­der vid­ne­be­skyt­tel­se.

Grå­dig­hed

Det er frem­ti­den, som frem­ti­den kan ud­spil­le sig un­der ha­vets over­fla­de, mo­der­ne, men dre­vet af ur­gam­le in­stink­ter. I ’ En ver­den­s­om­sej­ling un­der ha­vet’ tal­te kap­ta­jn Ne­mo om ’ ha­dets magt’, som kan fyl­de hjer­tet, og an­dre store fø­lel­ser kan ty­de­lig­vis og­så gø­re det. For ek­sem­pel grå­dig­hed.

Fo­to: EPA Fo­to: EPA Fo­to: EPA

For nog­le uger si­den bor­de­de en kut­ter fra den ame­ri­kan­ske kystvagt den­ne narko- ubåd. Om bord var der fi­re be­sæt­nings­med­lem­mer og ot­te ton ko­kain.

Den for narko­gangster­ne sær­de­les vær­di­ful­de last los­ses. Narko­gangster­ne hy­rer ubå­ds- eks­per­ter til at de­sig­ne de­res bå­de. De ny­e­re ty­per kan sej­le med op til 20 km/ t og er ud­sty­ret med to di­e­sel­mo­to­rer med over 500 he­ste­kræf­ter, avan­ce­ret navi­ga­tions­ud­styr, kevlar­be­læg­ning, an­tira­dar- ud­styr og en vand­kø­let ud­stød­ning for at skju­le var­me­ud­vik­lin­gen fra mo­to­rer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.