Ki­ne­sisk frygt for gift ig røg

Be­bo­er­ne i Ti­anjin op­for­dres til at bæ­re an­sigts­ma­sker, eft er at vin­den er vendt og fryg­tes at blæ­se gift ige stoff er ind over by­en

BT - - NYHEDER - Sten Jen­sen og Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Myn­dig­he­der­ne i den ki­ne­si­ske by Ti­anjin har op­for­dret be­bo­er­ne i om­rå­der­ne tæt på ste­det, hvor to store eks­plo­sio­ner ons­dag dræb­te mindst 100, til at bæ­re an­sigts­ma­sker og til­dæk­ke krop­pen.

Det skyl­des iføl­ge Reu­ters, at vin­den er vendt og nu blæ­ser ind over by­en med røg fra de bran­de, som kæm­pe­eks­plo­sio­ner­ne sat­te i gang.

Hidtil er rø­gen blæst ud over ha­vet.

Syv nye min­dre eks­plo­sio­ner fra bran­de på ka­ta­stro­fe­ste­det ryste­de i går mor­ges at­ter om­rå­det, og et vid­ne si­ger til nyheds­bu­reau­et Reu­ters, at en af eks­plo­sio­ner­ne sat­te ild til bi­ler på en par­ke­rings­plads i nær­he­den.

Sam­ti­dig har myn­dig­he­der­ne evaku­e­ret man­ge ind­byg­ge­re fra cen­tre, hvor de al­le­re­de en gang var ble­vet evaku­e­ret eft er ons­da­gens eks­plo­sio­ner.

Det vi­des med sik­ker­hed, at der var op­ma­ga­si­ne­ret store mæng­der ke­mi­ka­li­er i la­ger­byg­nin­ger­ne, og at de i kom­bi­na­tion for­ment­lig har ud­løst de før­ste enor­me eks­plo­sio­ner, der var så kraft ige, at de blev op­fan­get af sa­tel­lit­ter i rum­met.

Sam­ti­dig har po­li­ti­et for før­ste gang be­kræft et, at der og­så blev op­be­va­ret na­tri­um­cy­a­nid i nær­he­den af de to la­ger­byg­nin­ger, hvor eks­plo­sio­ner­ne ske­te.

Det­te ke­mi­ka­lie er dø­de­ligt, hvis det indån­des el­ler på an­den må­de ind­ta­ges.

Trods en ihær­dig ind­sats fra de ki­ne­si­ske brand­myn­dig­he­der er der fort­sat ild i bå­de de ned­brænd­te la­ger­byg­nin­ger, der eks­plo­de­re­de ons­dag, og an­dre ste­der i om­rå­det.

Det er fryg­ten for, at il­den vil an­tæn­de fl ere ke­mi­ka­li­er, der har få­et myn­dig­he­der­ne til at evaku­e­re al­le per­so­ner i en ra­di­us af tre ki­lo­me­ter fra ulyk­kes­ste­det.

Nervø­si­tet over vej­r­ud­sigt

Be­bo­e­re og myn­dig­he­der­ne skæ­ver sam­ti­dig nervøst mod vej­r­ud­sig­ten, der lover ri­si­ko for ned­bør i lø­bet af de kom­men­de da­ge. I så fald er der en fa­re for, at gift ige stoff er vil fal­de ned med reg­nen.

Dødstal­let er fort­sat med at sti­ge si­den eks­plo­sio­nen ons­dag, og det se­ne­ste tal ly­der nu på fl ere end 85 om­kom­ne. Med over 700 per­so­ner sår­et – her­af ad­skil­li­ge i kri­tisk til­stand – ven­tes det at fort­sæt­te med at sti­ge de kom­men­de da­ge.

Uden­land­ske eks­per­ter har spe­ku­le­ret i, at brand­folks for­søg på at sluk­ke den før­ste brand på ste­det med vand, kan ha­ve for­år­sa­get de vold­som­me eks­plo­sio­ner, for­di van­det kom i kon­takt med calci­umc­ar­bid, der så har ud­vik­let gas­sen ace­ty­len.

Eks­plo­sio­nen her kan ha­ve få­et de store mæng­der am­mo­ni­um­ni­trat, der og­så blev op­be­va­ret i byg­nin­ger­ne, til at eks­plo­de­re. Am­mo­ni­um­ni­trat an­ven­des i kunst­gød­ning og som be­stand­del i spræng­stof.

Der bor 15 mio. men­ne­sker i Ti­anjin, som har ver­dens 10. stør­ste havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.