Jeg var dø­den nær

Sha­ron Sto­ne for­tæl­ler om sit livs hårdeste kamp

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

I 2001 for­svandt Hol­lywoods Sha­ron Sto­ne nær­mest fra ram­pe­ly­set. Man­ge tro­e­de ba­re, at sku­e­spil­le­rin­den hav­de valgt en tid­lig pen­sion. Ef­ter gi­gant­hit som ’ Ba­sic In­stin­ct’ var bank­bo­gen nem­lig fyldt. Men sand­he­den var en helt an­den og langt me­re tragisk.

» En min­dre blodå­re i min hjer­ne bri­ste­de. Og da jeg en­de­lig ef­ter tre da­ge gik på ho­spi­ta­let, hav­de det blødt så me­get, at min hjer­ne hav­de flyt­tet sig. «

Så­dan for­tæl­ler 57- åri­ge Sha­ron Sto­ne i et helt nyt in­ter­view med bla­det Har­per’s Ba­zaar.

Det er før­ste gang, at Sha­ron Sto­ne af­slø­rer de­tal­jer­ne om sin syg­dom. Og sel­ve blød­nin­gen var blot be­gyn­del­sen på den svæ­re tid, der først nu for al­vor er ved at løs­ne sit greb om­kring Sha­rons til­væ­rel­se.

Alt blev for­an­dret

Kort tid ef­ter ind­læg­gel­sen mi­ste­de Sha­ron Sto­ne, der som 19- årig var ble­vet op­da­get af det in­ter­na­tio­na­le mo­del­bu­reau ’ Ford’s Mo­dels’ nem­lig be­vidst­he­den. Og da hun ef­ter ni da­ges blød­ning og fle­re må­ne­ders genop­træ­ning for­lod ho­spi­ta­let, hav­de hun in­gen fø­lel­se i sit ven­stre ben. Og hun stam­me­de.

» Hvis jeg ik­ke var ta­get på ho­spi­ta­let, ved jeg ik­ke, hvad der var sket. Og bag­ef­ter hav­de jeg svært ved at gen­ken­de mig selv, « si­ger Sto­ne til Har­per’s Baa­zar. Og sku­e­spil­le­ren fort­sæt­ter.

» Det var som om min dna var for­an­dret. Min hjer­ne hav­de flyt­tet sig. Min blod­ty­pe og mi­ne ma­dal­ler­gi­er hav­de æn­dret sig. Det tog må­ne­der før jeg fik fø­lel­sen tilbage i mit ben. Og det tog år, før jeg kun­ne se som før. «

Skra­be­de bun­den

I de år, der fulg­te, måt­te Sha­ron Sto­ne plud­se­lig væn­ne sig til min­dre og min­dre rol­ler. Og som sku­e­spil­le­rin­de skra­be­de hun ef­ter eget ud­sagn bun­den, da hun i 2011 ac­cep­te­re­de en min­dre rolle i tv- se­ri­en ’ Law and Or­der’ – 11 år tid­li­ge­re var Sto­ne no­mi­ne­ret til en Oscar for ho­ved­rol­len i Martin Scor­seses hit­film, ’ Ca­si­no’.

» Der sad jeg i strøm­pe­buk­ser og pan­de­ka­ge- ma­keup. Før hav­de jeg ar­bej­det med film­bran­chens fi­ne­ste. Nu var jeg al­ler­ba­gerst i kø­en for sku­e­spil­le­re. Og da vi på­be­gynd­te op­ta­gel­ser­ne, kun­ne jeg ik­ke en­gang kla­re rol­len or­dent­ligt – Jeg glem­te sim­pelt­hen mi­ne replik­ker, « in­drøm­mer Sha­ron Sto­ne.

Nu kun­ne Sha­ron Sto­ne, der i for­bin­del­se med syg­dom­men og­så blev skilt fra sin før­ste mand og mi­ste­de for­æl­dre­myn­dig­he­den over de­res fæl­les adop­te­re­de barn, ha­ve ka­stet hånd­klæ­det i rin­gen og hel­li­get sit liv til kni­plin­ger og pel­ar­go­ni­er. Men så­dan spil­ler kla­ve­ret ik­ke hjem­me hos se­je Sto­ne.

Co­me­ba­ck

» Ok, jeg var ble­vet smidt af to­get. Og to­get fort­sat­te uden mig. Der­for måt­te jeg krav­le op ad bak­ken fyldt med glas­skår. Jeg måt­te sni­ge mig om bord på to­get, der sta­dig kør­te med en mil­li­on ki­lo­me­ter i ti­men. Og når jeg så først var om bord, så måt­te jeg kæm­pe mig op til før­ste klas­se, « si­ger Sha­ron Sto­ne.

Og nu er den 57- åri­ge mor til tre tilbage.

For den ame­ri­kan­ske tv- ka­nal TNT pro­du­ce­rer Sha­ron Sto­ne nem­lig se­ri­en ’ Agent X’, hvor hun og­så spil­ler én af ho­ved­rol­ler­ne som USAs før­ste kvin­de­li­ge vi­ce­præ­si­dent. Og for at be­vi­se, at det ik­ke kun er sku­e­spil­ler­ta­len­tet, der er tilbage i top­form, stil­ler Sha­ron Sto­ne i for­bin­del­se med Har­per’s Baa­zar- in­ter­viewet op til nøgen fo­to­ses­sion.

Man fin­der sin egen dyb­de

» Jeg ved godt, at min røv ser ud som om, den er fyldt med pan­de­ka­ger. Men se­xy­ness dre­jer sig om an­det end, hvor højt di­ne pat­ter sid­der. Det dre­jer sig og­så om at væ­re nær­væ­ren­de og om at kun­ne li­de sig selv. Hvis jeg prø­ve­de at væ­re se­xet på sam­me må­de, som jeg var, da vi ind­spil­le­de ’ Ba­sic In­stin­ct’, så vil­le jeg få se­ri­ø­se pro­ble­mer, « si­ger Sha­ron Sto­ne til Har­per’s Baa­zar.

Det var som om, min dna var for­an­dret. Min hjer­ne hav­de flyt­tet sig. Min blod­ty­pe og mi­ne mad- al­ler­gi­er hav­de æn­dret sig Jeg ved godt, at min røv ser ud som om, den er fyldt med pan­de­ka­ger. Men se­xy­ness dre­jer sig om an­det end, hvor højt di­ne pat­ter sid­der

Sha­ron Sto­ne med Bil­le Au­gust og Bond- ba­be Mi­chel­le Yeoh, da de i 2002 beg­ge var med­lem­mer af jury­en, der be­døm­mer film i Can­nes. Ar­kiv­fo­to: Bjar­ke Ør­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.