Ce­cils bød­del dræb­te il­le­galt en sort bjørn

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@bt.dk

Den ame­ri­kan­ske tand­læ­ge Wal­ter Pal­mer blev lagt for had ver­den over, da det i slut­nin­gen af juli kom frem, at han hav­de skudt og dræbt den halv­tam­me han­lø­ve Ce­cil, som kald­tes ’ Zim­bab­wes stolt­hed’.

Pal­mer sår­e­de lø­ven med bue og pil i Hwan­ge Na­tio­nal Park i Zim­bab­we og vend­te tilbage to da­ge se­ne­re for at dræ­be den med en rif­fel – sand­syn­lig­vis blot for at få et tro­fæ til sin væg hjem­me i USA.

Zim­bab­we for­lan­ger Wal­ter Pal­mer ud­le­ve­ret, for­di det er ulov­ligt at ned­læg­ge stor­vildt med bue og pil i lan­det.

Nu vi­ser det sig, at den jagt­g­la­de tand­læ­ge og­så har ned­lagt en sort bjørn il­le­galt.

I 2006 fik han iføl­ge ABC News til­la­del­se til at ja­ge i et om­rå­de i sta­ten Wi­scon­sin, men Pal­mer skød bjør­nen me­re end 64 ki­lo­me­ter uden for det til­lad­te om­rå­de.

Iføl­ge statsad­vo­kat Jo­hn Van­dreu­il vid­ste Pal­mer og hans gu­i­der, at de hav­de brudt loven.

Vil­le be­stik­ke gu­i­der

» Det vi­ser sig, at han til­bød om­kring 20.000 dol­lar ( 133.000 kr. i da­gens kurs, red.) til de an­dre, som delt­og i jag­ten for at få dem til at ly­ve. Det er en ret ag­gres­siv må­de at skju­le sand­he­den på, « si­ger Jo­hn Van­dreu­il til ABC News.

Men gu­i­der­ne vil­le ik­ke hol­de tæt, så i 2008 fik Pal­mer en bø­de på næ­sten 20.000 kr. og en be­tin­get dom på et år for at ly­ve for de fø­de­ra­le myn­dig­he­der to gan­ge om, hvor han skød bjør­nen.

Wal­ter Pal­mer har iføl­ge New York Ti­mes dræbt stor­vildt som ge­par­der, bø­f­ler og is­b­jør­ne med bue og pil. Ef­ter at ha­ve dræbt lø­ven Ce­cil vil­le han ned­læg­ge en kæm­pe­e­le­fant i Zim­bab­we, men pla­nen blev drop­pet, da gu­i­der­ne ik­ke kun­ne fin­de en, der var stor nok til tro­fæjæ­ge­ren.

Hi­sto­ri­en om, at Wal­ter Pal­mer skød den be­røm­te han­lø­ve, har vakt har­me over he­le ver­den, og tand­læ­gen har bl. a. mod­ta­get død­strus­ler, så han er ble­vet nødt til at gå un­der jor­den.

Den jagt­g­la­de tand­læ­ge Wal­ter Pal­mer ned­lag­de i 2006 en sort bjørn i et om­rå­de, han ik­ke måt­te ja­ge i, og for­søg­te ef­ter­føl­gen­de at kø­be sig ud af mi­se­ren. Modelfoto: Iris

Wal­ter Pal­mer er gå­et un­der jor­den ef­ter død­strus­ler som føl­ge af dra­bet på ’ Zim­bab­wes stolt­hed’ – han lø­ven Ce­cil. Zim­bab­we for­lan­ger ham ud­le­ve­ret, for­di det er ulov­ligt at ned­læg­ge stor­vildt med bue og pil i lan­det. Fo­tos: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.