Skan­di­na­vi­ske bøn­der var ret avan­ce­re­de

Da land­bru­get i Dan­mark og det syd­li­ge Sve­ri­ge så sin spæ­de be­gyn­del­se for om­kring 6.000 år si­den, kun­ne bøn­der­ne me­get me­re, end for­ske­re hidtil har tro­et om dem.

BT - - NYHEDER -

Bøn­der­ne på de al­ler­før­ste land­brug vid­ste nem­lig, hvor­dan man ma­ni­p­u­le­re­de kø­er til at kæl­ve på for­skel­li­ge tids­punk­ter af året, så de hav­de ad­gang til mælk året rundt, for­tæl­ler en­gel­ske for­ske­re i et nyt stu­die.

» Det pe­ger og­så på, at bøn- der­ne var me­get vi­den­de al­le­re­de me­get tid­ligt i det tid­li­ge bon­de­ste­nal­der­sam­fund, hvil­ket in­di­ke­rer, at im­mi­gran­ter brag­te land­bru­get til Nor­den, « for­tæl­ler ph. d. og for­sker Kurt Gron fra Dur­ham Uni­ver­si­ty.

Byg­nin­ger og red­ska­ber

Op­da­gel­sen be­ty­der sam­ti­dig, at bøn­der­ne har ind­sam­let fo­der og plan­lagt fremad, hvil­ket igen har kræ­vet byg­nin­ger, red­ska­ber og kom­pe­ten­cer. Dis­se kom­pe­ten­cer har de dan­ske jæ­ger- sam­le­re ik­ke selv kun­net op­fi nde på kort tid, vur­de­rer ph. d. Las­se Sø­ren­sen fra Na­tio­nal­mu­se­et, der dog ik­ke har del­ta­get i det nye stu­die.

» Det har kræ­vet man­ge ge­ne­ra­tio­ner at læ­re at me­stre dis­se tek­nik­ker, så bøn­der­ne må ha­ve væ­ret folk ude­fra. De­res til­ste­de­væ­rel­se har gen­nem år­hund­re­der­ne bredt sig og in­te­gre­ret lo­kal­be­folk­nin­gen af jæ­ger- sam­le­re, som har skul­let bru­ge en del tid på at læ­re land­brugs­tek­nik­ker­ne og bon­de­livs­sti­len at ken­de, « me­ner han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.