Kamp om tro­nen

BT - - TV - ACTIO­NE­VEN­TYR 10: 45 13: 35 16: 25 19: 25 07: 55 21: 00 00: 15- 05: 05 09: 15 12: 15 15: 00 18: 00 22: 40

Port­hos, At­hos og Ara­mis er eli­te­sol­da­ter i den fran­ske kon­ges hær, og de op­da­ger et ond­skabs­fuldt kom­plot, der skal væl­te tro­nen. De al­li­e­rer sig med det un­ge fæg­te­ta­lent D’Ar­tag­nan, og sam­me ka­ster de fi re hel­te sig ud i kam­pen for at red­de ik­ke ba­re den fran­ske tro­ne, men he­le Eu­ro­pas frem­tid. Det ond­skabs­ful­de kom­plot er ble­vet sat i værk af kar­di­nal Ri­che­lieu og mila­dy de Win­ter. De vil ska­be krig mel­lem Frankrig og Eng­land, så Ri­che­lieu kan over­ta­ge tro­nen. De fi re mu­ske­te­rer får de­res sag for, for Ri­che­lieus høj­re hånd er den fryg­te­de fæg­te­eks­pert Ro­che­fort. For at red­de Frankrig, og ik­ke mindst for at red­de de­res eg­ne liv, må de fi re hel­te stå sam­men - én for al­le og al­le for én! I den hæs­blæ­sen­de fi lm gi­ver den dan­ske sku­e­spil­ler Mads Mik­kel­sen sit bud på den on­de Ro­che­fort i fi lma­ti­se­rin­gen af Ale­xan­dre Du­mas’ be­røm­te ro­man. Han spil­ler over for store stjer­ner som bl. a. Or­lan­do Bloom, Chri­stoph Waltz og Mil­la Jo­vovich. Fil­men er

Med­vir­ken­de: in­stru­e­ret af den dyg­ti­ge bri­ti­ske in­struk­tør Paul W. S. An­der­son. ( TV 2)

( T) Øst for Pa­ra­dis. Amr. dra­ma fra 1955. ( T) Miss Marp­le har mord på hjer­nen. En­gelsk krimi fra 1963. Doub­le Troub­le – El­vis i kat­tepi­ne. Amr. kri­mi­ko­me­die fra 1967.

( T) El­vis on Tour. Kon­gens ty­vek­nægt. Amr. dra­ma fra 1955. ( T) Slags­mål i ven­te. Amr. dra­ma fra 1957. ( T) En mand steg af to­get. Amr. dra­ma fra 1955. ( T) Jail­hou­se Ro­ck. Amr. mu­sik­film fra 1957. ( T) Vi­va Las Ve­gas. Amr. mu­sik­film fra 1964. ( T) Spe­edway. Amr. mu­sik­film fra 1968. ( T) Bal­la­de med pi­ger. Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 1969. ( T) Spi­nout. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1966. Nat- tv.

Mads Mik­kel­sen spil­ler kar­di­nal Ri­che­lieus fryg­te­de høj­re hånd, Ro­che­fort, i Paul W. S. An­der­sons actio­ne­ven­ty r ” De tre mu­ske­te­rer”.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.