USAIN BOLTS FAN­TA­STI­SKE RE­KORD

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for syv år si­den 2008:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Da­gen står i ro­man­tik­kens tegn. Hvis du er i et for­hold, så bli­ver det bed­re. Det kan og­så sag­tens væ­re da­gen, hvor du mø­der den ene­ste ene. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der er slut med at be­græn­se dig selv. Du er me­re end no­gen­sin­de klar til nye even­ty r i dit liv. Uan­set om det er pri­vat el­ler ar­bejds­mæs­sigt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er in­gen grund til at hol­de dig tilbage. Hvis der er en per­son, som du ger­ne vil læ­re nær­me­re at ken­de, så er da­gen god til at ta­ge kon­takt. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Din fa­mi­lie vil kræ­ve en hel del af dig i dag. Spørgs­må­let er, om det nu og­så er det, som du selv har brug for. Vær ik­ke ban­ge for at si­ge nej. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Det kan ik­ke nyt­te no­get, at du la­der dig be­græn­se af di­ne eg­ne me­nin­ger og hold­nin­ger. Vær ger­ne så op­ti­mi­stisk, som du ple­jer at væ­re. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der lig­ger mas­ser af dej­li­ge ud­for­drin­ger i luft en, bå­de når det gæl­der pri­vat­li­vet og ar­bejds­mæs­sigt. Des­u­den er der og­så en ro­man­tisk ud­for­dring. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Med bå­de Månen, Jupi­ter og Nep­tun på­vir­ken­de dit tegn i dag, så er du nok i drøm­meland. Der er man­ge ting, som du øn­sker æn­dret. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er in­gen grund til at be­kym­re dig. Tag i ste­det for ty ren ved hor­ne­ne, som man si­ger. Der er no­get, du er util­freds med. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:****

57). ( Svær 34). ( Mid­del 45). ( Nem

Den ja­mai­can­ske at­let Usain Bolt sæt­ter i Bei­jing, Ki­na, ny ver­dens­re­kord i 100- me­ter- løb med ti­den 9,69 se­kun­der. Det er en for­bed­ring på 5/ 100 se­kund.

Usain Bolt for­bed­re­de al­le­re­de året ef­ter i Ber­lin sin ver­dens­re­kord. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.