’’

BT - - SØNDAG - Ca­mil­la Ju­ste­sen, fa­mi­li­e­rå­d­gi­ver

mar­ke­det, for­di det ik­ke må put­te slik i kur­ven?

» Man skal al­tid vur­de­re, om det gi­ver me­ning i si­tu­a­tio­nen. Der er tids­punk­ter, hvor man har mu­lig­hed for at la­de ud­brud­det få fuld plads, så man kan øve sig. An­dre gan­ge må man ta­ge snak­ken bag­eft er, « si­ger Ca­mil­la Ju­ste­sen, der og­så un­der­stre­ger, at det er okay, at man som for­æl­der ik­ke al­tid kan rum­me vre­den i øje­blik­ket.

Når man får nok

» Det er klart, at for­æl­dre på et tids­punkt kan få nok. Og dét er der, man ty­pisk be­gyn­der selv at bli­ve vred. Men i ste­det skal man si­ge til bar­net, at man ger­ne vil hjæl­pe, men at man har brug for en pau­se fra al den larm. «

En god grun­dre­gel er iføl­ge Ca­mil­la Ju­ste­sen og­så, at man ik­ke skal bru­ge sær­ligt man­ge ord, mens vre­den står på. De fær­re­ste børn kan for­hol­de sig til en ord­s­trøm, når de er op­rør­te, men bag­eft er kan man ta­le med bar­net om, hvor­for si­tu­a­tio­nen blev så op­kørt.

» Det er ik­ke nemt. Det kræ­ver øvel­se. Man skal ha­ve det fo­kus, at man er her for at hjæl­pe sit barn. ’ Hold da op, jeg vid­ste ik­ke, at det var så vig­tigt for dig at få den is’. Oft e vid­ste bar­net det ik­ke en­gang selv. Det be­ty­der ik­ke, at alt, hvad de gør, er okay. Men de­res ud­brud er okay. De skal ha­ve lov til at væ­re i de­res fø­lel­ser, « si­ger Ca­mil­la Ju­ste­sen.

» De fl este, der prø­ver det, bli­ver over­ra­ske­de over, hvor hur­tigt bør­ne­ne kom­mer igen­nem det, frem­for når for­æl­dre­ne ta­ger an­svar for, at vre­den skal ha­ve en en­de. De fl este børn kla­rer det rig­tig fi nt selv. Og så skal de ik­ke bøv­le med, om for­æl­dre­ne sy­nes, de­res vre­de er rig­tig el­ler ej. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.