D

BT - - SØNDAG -

et kan væ­re en ba­ga­tel. Må­ske hand­ler det om en is, de ik­ke må få. Må­ske om en blu­se, de ik­ke vil ha­ve på. Må­ske kan du ik­ke en­gang få øje på, hvad strids­punk­tet er. Men selv om det i for­æl­dre­nes øj­ne kan væ­re bit­tes­må ting, der kan få børn til at gå amok i ar­rig­skab og rå­be og skri­ge og smi­de sig ned på jor­den, kan tin­ge­ne for bør­ne­ne væ­re ret så store. Og det er værd at hu­ske på, når man står med et vredt og ag­gres­sivt barn.

Det me­ner fa­mi­li­e­rå­d­gi­ver Ca­mil­la Ju­ste­sen.

» Når børn bli­ver ke­de af at få nej til en is, er de fak­tisk ulyk­ke­li­ge. Og så er det i vir­ke­lig­he­den ir­re­le­vant, om for­æl­dre­ne sy­nes, det er en ba­ga­tel el­ler ej. Det vær­ste, vi som for­æl­dre kan gø­re, er selv at bli­ve vre­de, for så vi­ser vi bør­ne­ne, at det ik­ke er okay at re­a­ge­re på no­get, man er ked af, « si­ger Ca­mil­la Ju­ste­sen, der ar­bej­der med fa­mi­li­e­rå­d­giv­ning og blandt an­det til­by­der wor­ks­hops.

Hun op­le­ver, at man­ge for­æl­dre står med net­op den­ne pro­blem­stil­ling, for­di de sim­pelt­hen ik­ke har værk­tø­jer­ne til at ta­ck­le de­res børns vre­des­ud­brud.

» Jeg mø­der rig­tig man­ge for­æl­dre, der har svært ved at hånd­te­re børns vre­de og står ret mag­tes­lø­se. Da de selv var små, blev de sendt ind på væ­rel­set, når de blev hyste­ri­ske, og så måt­te de kom­me ud, når de kun­ne op­fø­re sig or­dent­ligt og var gla­de igen. Vi har som for­æl­dre i dag ik­ke få­et værk­tø­jer til at for­stå og hånd­te­re vre­de. Det var ba­re no­get, der skul­le gå væk, « si­ger Ca­mil­la Ju­ste­sen.

Når nu­ti­dens for­æl­dre fri­stes til at sen­de de små en tur på væ­rel­set for at kø­le af, når de ska­ber sig, gør de dem der­for en bjør­ne­tje­ne­ste, me­ner fa­mi­li­e­rå­d­gi­ve­ren.

Bli­ver ik­ke klogere

» Det er al­drig okay at gø­re. Hvis vi øn­sker, at vo­res børn skal ta­ge no­get med fra de­res barn­dom, nyt­ter det ik­ke no­get at straff e dem, for så bli­ver de ik­ke klogere på, hvor­for de blev så vre­de. Hvis vi put­ter vo­res for­døm­mel­se og straf oven­på de­res egen vre­de, bli­ver det mud­ret for dem, « si­ger Ca­mil­la Ju­ste­sen, der me­ner, at man som for­æl­der skal ta­ge sit barns vre­de al­vor­ligt, selv om den ud­lø­sen­de fak­tor kan vir­ke som en ba­ga­tel.

» For­æl­dre skal i vir­ke­lig­he­den be­hand­le bør­ne­nes vre­de som mi­nisorg­pro­ces­ser. Væ­re der sam­men med dem og trø­ste dem. Si­ge ’ Det er og­så rig­tig ir­ri­te­ren­de, at du ik­ke må få en is, når du ger­ne vil’. I bund og grund hand­ler det om at gi­ve vre­des­ud­brud­de­ne lov til at væ­re der, « si­ger hun.

Så langt, så godt. Men hvor­dan er det li­ge, at man fi nder over­skud­det til at trø­ste sit barn, når det skri­ger og op­fø­rer sig umu­ligt i su­per-

Char­lot­te Ni­el­sen cnie@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.