D

BT - - SØNDAG - TEKST

e tror, at det her land bli­ver sty­ret af en flok idi­o­ter. «

Or­de­ne fal­der fra en æl­dre her­re i mør­ke­blåt jak­ke­sæt, der som så man­ge gan­ge før, er i cen­trum for be­gi­ven­he­der­ne. Fra ta­ler­sto­len le­ve­rer han pun­chli­nes i kor­te, præ­ci­se sæt­nin­ger. Og han er ik­ke ban­ge for at gen­ta­ge dem. Han er vant til op­mærk­som­he­den. Og de hug, der føl­ger med, når man til­sy­ne­la­den­de ik­ke har respekt for no­get som helst. Li­ge­som han me­ner, at ki­ne­ser­ne ik­ke har respekt for den sid­den­de ame­ri­kan­ske præ­si­dent, Ba­ra­ck Oba­ma, har han det hel­ler ik­ke selv.

Han er Do­nald Trump, og han vil slå Ki­na. He­le ti­den. Han er vant til at vin­de.

Do­nald Jo­hn Trump vil væ­re USAs næ­ste re­pu­bli­kan­ske præ­si­dent. Og den 69- åri­ge ejen­doms­ma­ta­dor, tv- ce­le­bri­ty og ca­si­no- ejer har sin helt egen må­de at nå det mål på.

Oba­ma, Ki­na, kvin­der, me­xi­can­ske ind­van­dre­re, jour­na­li­ster og po­li­ti­ske mod­stan­de­re – in­gen slip­per for by­gen af ver­ba­le øre­tæ­ver.

I dis­se uger fø­rer Do­nald Trump stort i kam­pen for no­mi­ne­rin­gen som den of­fi­ci­el­le præ­si­dent­kan­di- dat for Det Re­pu­bli­kan­ske Par­ti. Få eks­per­ter reg­ner dog med, at han rent fak­tisk en­der som par­tiets kan­di­dat. Men må­ske gør de reg­ning uden vært, for Do­nald Trump har en helt sær­lig ev­ne, som har bragt ham mas­ser af suc­ces i li­vet: ev­nen til at gen­nem­skue folk og for­nem­me, hvad de i vir­ke­lig­he­den ger­ne vil ha­ve.

Sejr er det vig­tig­ste i li­vet

Hi­sto­ri­en om Do­nald Trump, der selv si­ger, han er god for 10 mia. dol­lar ( ca. 67 mia. kr., red.), be­gyn­der langt fra det Ame­ri­ka, som han nu vil væ­re le­der af, da en mand af lig­nen­de støb­ning i 1885 drog fra Tys­kland i jag­ten på den ame­ri­kan­ske drøm. Do­nald Trumps far­far, Fri­edrich Drumpf bar det dna, som har og­så i dag ken­de­teg­ner Trump­fa­mi­li­en. Viljen til at sig­te højt, til at gri­be mu­lig­he­den, hol­de fast – og ik­ke mindst vin­de.

Fri­edrich Drumpf vil­le væ­re en del af det frie Ame­ri­ka, hvor al­le hav­de en chan­ce for at stry­ge til tops. Han ame­ri­ka­ni­se­re­de sit ef­ter­navn, og ef­ter at ha­ve tjent en mas­se pen­ge på at skaf­fe provi­ant, sp­rut og kvin­der til guld­gra­ver­ne ved Klon­di­ke­flo­dens bred­der grund­lag­de han den fa­mi­lie­virk­som­hed, som Do­nald Trump nu le­der.

Do­nald Trump blev født den 14. ju­ni 1946 i Qu­e­ens New York som det fjer­de af fem børn. Han fik fra barns­ben for­talt, at det vig­tig­ste i li­vet er at vin­de.

Fa­de­ren Fre­de­ri­ck ’ Fred’ Trump op­dra­ge­de si­ne søn­ner til at væ­re hård­fø­re. Til at væ­re vin­de­re. Dræbere. At vin­de var al­tid vig­tigst i fa­mi­li­en Trump, og til det var Do­nald Trump den bed­ste.

Ego for stort til ven­ner

Han var en ur­e­ger­lig dreng med et ener­gi­ni­veau ud over det sæd­van­li­ge. Så mo­de­ren Mary Ann Ma­cLeod Trump og fa­de­ren send­te den 13- åri­ge Do­nald på mi­li­tær­sko­len New York Mi­li­tary Aca­de­my,

På mi­li­tær­sko­len blev Do­nald Trump hur­tigt po­pu­lær. De helt tæt­te ven­ska­ber, som man el­lers ser mel­lem sol­da­ter­kam­me­ra­ter, blev det dog ik­ke til for Do­nald Trump. Til det var hans ego for stort. Han vil­le vin­de. For en­hver pris.

Do­nald Trump var til­med en frem­ra­gen­de at­let, og han dyr­ke­de alt fra ba­sket­ball og fod­bold til ba­se­ball. Ef­ter si­gen­de var han så god til ba­se­ball, at Bo­ston Red Sox hav­de kig på ham, men Do­nald Trump vil­le en an­den vej. Han vil­le gå i sin fars fod­spor – og ud­vi­de dem. Han vil­le hand­le med ejen­dom­me.

Og­så her de­mon­stre­re­de han ta­lent. 25- åri­ge Do­nald Trump flyt­te­de i 1971 fa­mi­lie­virk­som­he­den fra Qu­e­ens til det ri­ge Man­hat­tan, hvor han så et hul i mar­ke­det. ’ Eliza­beth, Trump and Son’, der hand­le­de bo­li­ger til mid­delklas­sen, blev om­døbt til ’ Trump Or­ga­niza­tion’, og Do­nald Trump fik hur­tigt en fod in­den­for hos de ri­ge.

Den­gang bo­e­de de mest velha-

JENS ME­I­NI­CHE MO­U­VI­EL­LE, JM­MO@ BT. DK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.