Min mor mang­ler selv­værd

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

Hej An­net­te Du er vok­sen, så jeg tæn­ker, du må­ske kan hjæl­pe. Jeg er selv li­ge ble­vet stu­dent og har nu et halvt år hjem­me, in­den jeg skal ud at rej­se og fl yt­te til stor­by­en. Min lil­le­sø­ster er li­ge be­gyndt på eft er­sko­le, og der­for er vi beg­ge to ret selv­stæn­di­ge, hol­der sam­men og er på vej til at bli­ve voks­ne. Og nu kom­mer mit di­lem­ma: Min mor er be­gyndt at ha­ve det rig­tig svært her­hjem­me. Hun fø­ler sig ik­ke værds­at, fø­ler en­som­hed og har mang­len­de selv­værd. Min far me­ner, vi skal hjæl­pe ham og ro­se hen­de me­re og væ­re me­re sam­men med hen­de. Men det er ab­so­lut ik­ke nemt som en rast­løs te­e­na­ger, der er ved at dø over sta­dig at bo hjem­me. Hun er me­ga over­føl­som, og alt hvad vi si­ger, op­fat­tes ned­vær­di­gen­de. Ved ik­ke, hvad jeg skal gø­re? Er det mit an­svar, og hvad kan jeg over­ho­ve­det gø­re? Mi­ne for­æl­dre har al­drig væ­ret spe­ci­elt ro­sen­de, el­ler dem, som råb­te ’ jeg el­sker dig’, når jeg for­lod hjem­met, så det fal­der mig me­get una­tur­ligt, plus at jeg og­så kan mær­ke, at jeg og min sø­ster er me­re føl­som­me, hvil­ket må­ske skyl­des det. Hvad er dit råd til mig, så jeg kan hjæl­pe min mor i frem­ti­den og hol­de ud at væ­re her­hjem­me? Ven­lig hil­sen, Ida Hej Ida! For li­ge at sva­re helt kort på dit spørgs­mål, så, nej! Du har ik­ke an­sva­ret for din mor. Men du kan godt ha­ve om­sorg for hen­de. Jeg fo­re­stil­ler mig, at din mor gen­nem­går fl ere kri­ser li­ge nu, og hvis hun oven i kø­bet er i over­gangs­al­de­ren, så er der sand­syn­lig­vis hor­moner, som får hen­des hu­mør til at svin­ge og hen­des fy­sik til at dril­le. Men den stør­ste kri­se kun­ne godt væ­re hen­des iden­ti­tet, som nu for­an­drer sig. Hun har haft et pro­jekt, der hed fa­mi­lie og børn. Hvad er hun nu, hvor bør­ne- ne fl yt­ter væk? Er hun mor? Er hun en del af en fa­mi­lie? Sva­ret er ja, men det er ik­ke sik­kert, hun fø­ler det så­dan. Og hvis det bli­ver lidt uhel­digt over­sat ov­re i hen­des ver­den, så kan hun me­get nemt kom­me til at fø­le sig som off er og kom­me til at be­skyl­de jer an­dre for at svig­te. Jeg tror, du kun­ne hjæl­pe hen­de og dig selv ved at kom­me hen­de i mø­de på nog­le punk­ter.

Læs he­le An­net­tes svar på bt. dk/ brev­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.