Dan­mark på to hjul

BT - - REJSER -

et lidt kik­set ud­se­en­de med for smal­le tår­ne. Kon­ger­nes Jel­ling med Dan­marks dåb­sat­test, Jel­ling­s­te­nen, som for­kyn­der, at lan­det er kri­stent, samt et op­le­vel­ses­cen­ter om me­re end 1.000 års hi­sto­rie og vikin­ge­kon­ger­ne Gorm og Ha­rald. Frøs­lev­lej­ren nær Pad­borg er i sam­men­hæn­gen ny hi­sto­rie. Lej­ren blev op­ret­tet i 1944 på dansk ini­ti­a­tiv for at und­gå deportation af dan­ske fan­ger til kz- lej­re i Tys­kland. 3 SE­VÆR­DIG­HE­DER UN­DER­VEJS Hi­sto­ri­e­cen­ter Dybbøl Ban­ke på ste­det, hvor dan­marks­hi­sto­ri­ens vig­tig­ste slag stod i 1864. Men og­så det mest blo­di­ge og med et ne­der­lag, som sat­te ar i den dan­ske selv­for­stå­el­se. Val­de­mars Slot på Tåsin­ge er åbent som her­re­gårds­mu­se­um. I ho­ved­byg­nin­gens øver­ste eta­ge er jagt- og tro­fæmu­se­um og i en la­de­byg­ning mu­se­um for lyst­sejlads. I nær­he­den lig­ger Lan­det Kir­ke, hvor den dan­ske li­nedan­se­rin­de El­vira Ma­di­gan og den sven­ske of­fi­cer Sixten Spar­re lig­ger be­gra­vet un­der en kæm­pe­eg. De valg­te sam­men dø­den, da de ik­ke kun­ne få hin­an­den. På Lol­land går cy­kel­ru­ten for­bi Knut­hen­borg Safaripark, hvor man og­så kan cyk­le rundt, dog ik­ke i af­de­lin­ger­ne med far­li­ge dyr. Der er 23 km ve­je i sa­fa­ri­par­ken. led og 40 km på den an­den, og der er 230 km skil­te­de cy­kel­ve­je på øen.

Den na­tio­na­le cy­kel­ru­te er i sam­men­lig­ning med de øv­ri­ge na­tio­na­le ru­ter i over­kom­me­lig læng­de. Fak­tisk ik­ke er den ik­ke læn­ge­re, end at den kan kø­res på én dag. Li­ge­som man gør un­der det år­li­ge løb » Born­holm Rundt På Cy­kel « , der i øv­rigt af­vik­les her i dag. 3 SE­VÆR­DIG­HE­DER UN­DER­VEJS Ham­mers­hus, Dan­marks må­ske smuk­ke­ste bor­gru­in på øens nord­spids. Det var for­svar­s­værk og se­ne­re stats­fængsel, hvor Cor­fitz Ul­feldt og Leo­nora Chri­sti­na blev indsat i 1660. I 1743 blev Ham­mers­hus røm­met. Det blev der­ef­ter an­vendt som sten­brud, men fre­det i 1822. Ham­mer­hus­ud­stil­ling i Slots­går­den i Sand­vig. Ud­stil­lin­gen er en del af Born­holms Mid­delal­der­cen­ter. Her er mid­delal­de­ren byg­get med stormands­gård, hvor de vel­b­jær­ge­de le­ve­de i flot­te om­gi­vel­ser, og land­bo­hu­se, hvor bøn­der­ne bo­e­de me­re be­ske­dent. I Nek­sø lig­ger mu­se­et for øens mest be­røm­te ma­ler, Oluf Høst. Det er ind­ret­tet i hans hjem, Nor­re­sân ( Nør­re­sand), som han bo­e­de i frem til sin død i 1966.

På nord­s­i­den af fjor­den er der store, fla­de stræk­nin­ger af­brudt af små bak­keø­er og na­tu­r­om­rå­der som Arup Vej­le med rørskov og ske­stor­ke. Længst mod vest Thy­bor­øns klit­land­skab og det bar­ske Vester­hav. Mod Lemvig ro­li­ge­re stran­den­ge og smuk­ke skræn­ter ved Toft­lum Bjer­ge.

Syd for Lim­fjor­den er land­ska­bet me­re blidt med sko­v­klæd­te bak­ked­rag, og længst mod øst, i Egen­se, sej­ler den lil­le fær­ge på fem mi­nut­ter til Hals på nord­s­i­den af fjor­den.

Man kan føl­ge ru­ten he­le vej­en rundt, men med de syv bro­er og de fem lim­fjord­s­fær­ger på tværs af fjor­den, kan der sky­des gen­vej til en kor­te­re Lim­fjor­den Rundt. 3 SE­VÆR­DIG­HE­DER UN­DER­VEJS Med vold­gra­ve, borgtår­ne, rid­der­sal og kir­ke­rum lig­ger Spøt­trup Mid­delal­der­borg på sydsi­den af fjor­den på halvø­en Sal­ling. Følg hi­sto­ri­er­ne om hver­dags­li­vet på bor­gen fra mid­delal­de­ren til An­den Ver­denskrig og gå tur i par­ken med ud­sigt til Lim­fjor­den. Lidt læn­ge­re mod nord på halvø­en kan man gø­re en af­stik­ker til den lil­le ø Fur og be­sø­ge Fur Bryg­hus. Her er re­stau­rant, så man bå­de kan sma­ge den lo­ka­le øl og spi­se. Læn­ge­re mod øst lig­ger Ste­nal­der­cen­ter Er­tebøl­le, som for­tæl­ler om den tid­lig­ste hi­sto­rie ved fjor­den. Mu­se­et lig­ger ved Er­tebøl­le Ho­ved, en 20 m høj kl­int af mo­ler og vulkan­ske askelag. Der er trap­pe ned til van­det og fra top­pen en flot ud­sigt over Lim­fjord­s­lan­det og Bjørns­holms­bugt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.