’ FØ­LEL­SER­NE HOP­PER OP OG NED IN­DEN I’

Den dan­ske da­medoub­le med Chri­stin­na Pe­der­sen og Ka­mil­la Ryt­ter Juhl er klar til hi­sto­risk VM- fi­na­le i Ja­kar­ta ef­ter en flot sejr, der skab­te for­løs­ning og glæ­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FI­NA­LE­KLAR Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ sporten. dk

Det re­sul­tat, vi er ved at la­ve, er kæm­pe­stort Ka­mil­la Ryt­ter Juhl

Dan­mark har for før­ste gang en da­medoub­le i en VM- fi­na­le, og det var de store fø­lel­ser, der var i spil hos Chri­stin­na Pe­der­sen og Ka­mil­la Ryt­ter Juhl, da se­mi­fi­na­le- sej­ren på 21- 12, 21- 15 var i hus.

Der var man­ge fø­lel­ser, der væl­te­de ind over de er­far­ne bad­min­ton­spil­le­re ef­ter den flot­te sejr i se­mi­fi­na­len over Na­oko Fuku­man og Kuru­mi Yo­nao ved VM i Ja­kar­ta, In­do­nesi­en.

» Vi er de før­ste, der kom­mer i en fi­na­le i da­medoub­le til et VM. Det er no­get, man bli­ver stolt af, og det er og­så no­get, der kan sæt­te tan­ker­ne i gang, for det re­sul­tat, vi er ved at la­ve, er kæm­pe­stort, « si­ger en rørt Ka­mil­la Ryt­ter Juhl.

Der var ik­ke no­get tids­punkt i lø­bet af se­mi­fi­na­len, hvor de to dan­ske­re var un­der pres. De vi­ste stor kon­cen­tra­tion og styr­ke i de­res spil, og glæden var stor for Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen, da an­det sæt ble­ver he­vet hjem med 21- 15.

» Fø­lel­ser­ne hop­per op og ned in­den i. Nog­le gan­ge kan jeg ik­ke helt for­stå, hvad vi har gjort, og an­dre gan­ge sid­der man med lidt vå­de øj­ne, for­di det går op for én, hvad vi har gjort, « for­tæl­ler Ryt­ter Juhl og er glad for, at par­ret sta­dig kan le­ve­re resultater.

» Det var ren for­løs­ning, da vi vandt. Vi vid­ste ba­re, at det var en god chan­ce for os at mø­de de her un­ge ja­pa­ne­re i se­mi­fi­na­len, og det bar vo­res spil og­så præg af. Vi var an­spænd­te un­der he­le kam­pen og fik to­tal gå­se­hud, da vi vandt an­det sæt, « si­ger den 31- åri­ge bad­min­ton­spil­ler.

Som at væ­re på hjem­me­ba­ne

Der var en smuk kulis­se un­der se­mi­fi­na­len, hvor der blev bå­de hep­pet og jublet på den dan­ske da­medoub­le. Det føl­tes som at spil­le på hjem­me­ba­ne, for­tæl­ler Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og på­pe­ger, at de har haft en fan­ta­stisk op­bak­ning fra in­do­ne­ser­ne, når de har spil­let mod an­dre asi­a­ti­ske hold.

I dag gæl­der det en VM- fi­na­le, og den kom­mer til at fo­re­gå på et helt an­det ni­veau. Den dan­ske da­medoub­le er ik­ke se­e­det til VM- fi­na­len, og står over for det fem­te­se­e­de­de ki­ne­si­ske på Qing Ti­an og Yun­lei Zhao.

» Vi kom­mer til at væ­re un­der­dogs i mor­gen, men vi er rig­tig go­de i ser- ve­si­tu­a­tio­ner og på det tak­ti­ske, så skal vi ba­re hu­ske, at vi har slå­et dem ( ki­ne­ser­ne, red.). Vi skal tur­de gå ef­ter chan­cer­ne - det er det over­ord­ne­de mål, « slår Ka­mil­la Ryt­ter Juhl fast.

VM slut for Jan Ø. Jør­gen­sen

Da­medoub­len bli­ver desvær­re og­så det ene­ste dan­ske islæt på VMs sid­ste kamp­dag. Jan Ø. Jør­gen­sen mød­te over­mag­ten i skik­kel­se af ma­lay­si­ske Lee Chong Wei i sin se­mi­fi­na­le og må nø­jes med sin før­ste VM- bron­ze­me­dal­je.

Dan­ske­ren kom skidt fra start og fik al­drig fun­det fod­fæ­ste i før­ste sæt, som han tab­te 7- 21. Bed­re gik det i an­det sæt, der end­te 19- 21, men i sid­ste en­de var ma­lay­se­ren for stærk på de af­gø­ren­de bol­de.

» Han har en ut­ro­lig fart, og jeg hav­de må­ske lidt glemt, at han er vir­ke­lig hur­tig, og det skal man li­ge væ­re indstil­let på, og det hav­de jeg må­ske un­der­vur­de­ret. Det kom til at ko­ste, « si­ger Jan Ø. Jør­gen­sen, der dog er ut­ro­lig glad for sin bron­ze me­dal­je.

» Jeg har drømt om at stå på den skam­mel, og nu sker det vir­ke­lig, « si­ger han.

I her­re­fi­na­len skal Lee Chong Wei mø­de Chen Long, der send­te Vik­tor Axel­sen ud i kvart­fi­na­len.

Følg VM- fi­na­ler­ne di­rek­te på TV2 Sport.

Chri­stin­na Pe­der­sen og Ka­mil­la Ryt­ter Juhl var el­le­vil­de, da de sik­re­de fi­na­le­bil­let­ten i da­medoub­le ved VM i In­do­nesi­en i går. TIl gen­gæld må Jan Ø. Jør­gen­sen ( ne­derst th.) nø­jes med bron­ze ef­ter ne­der­lag til Lee Chong Wei i VM- se­mi­fi­na­len i går. Fo­to: AFP, EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.