Lukas let­te­de igen

Det var ren for­løs­ning for den un­ge li­tau­er Lukas Spal­vis, da han blev mat­chvin­der med si­ne to mål for AaB mod AGF

BT - - SUPER LIGA - FOR­LØS­NING Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk

Næ­sten halvan­det år skul­le der gå mel­lem må­le­ne i går i Aar­hus og hans se­ne­ste mål i Su­per­liga­en, hvor han net­te­de to gan­ge mod OB i april må­ned 2014. For­ud for mat­chvin­der­rol­len mod AGF er gå­et en lang, hård kamp for Lukas Spal­vis eft er en al­vor­lig kors­bånds­ska­de, der oven i kø­bet har ko­stet me­re tid på si­de­linj­en eft er fl ere føl­ge­ska­der.

» Det er en fan­ta­stisk fø­lel­se at sco­re igen eft er me­re end et år. Jeg har vir­ke­lig ar­bej­det hårdt for det, så det er jeg vir­ke­lig glad for. Jeg har ar­bej­det sten­hårdt og ar­bej­det me­get ale­ne uden hol­det. Jeg har væ­ret tilbage i et halvt år, og de før­ste fi re må­ne­der var hår­de. Jeg fandt ik­ke ind i spil­let, men nu eft er som­mer­pau­sen er jeg på vej tilbage, « ly­der det fra den dob­bel­te må­ltyv.

Gift igt an­greb

Og­så Spal­vis’ an­grebs­kol­le­ga og go­de ven uden for ba­nen, Ras­mus Jöns­son, kom på tav­len for før­ste gang i me­re end et år.

Det glæ­der den sin­di­ge nord­jy­de, AaB-træ­ner Lars Søn­der­gaard, der har set si­ne spil­le­re kæm­pe med at få bol­den i net­tet i sæ­so­nens før­ste fi re kam­pe. In­den sej­ren over AGF hav­de nord­jy­der­ne kun sco­ret tre gan­ge.

» Jöns­son er jo en fan­ta­stisk fod­bold­spil­ler, men når han ik­ke li­ge lyk­kes, kan det se skidt ud, og han har trængt til en suc­ces­op­le­vel­se. Han er en guds­benå­det fod­bold­spil­ler, når han er på sit top­ni­veau. Man skal ik­ke glem­me, at når man har væ­ret væk i lang tid, ta­ger det tid. Det gæl­der og­så Spal­vis, der har brugt en del tid i for­å­ret på at bli­ve klar. I dag lig­ner han for før­ste gang den Spal­vis fra for­ri­ge sæ­son, « si­ger Søn­der­gaard med hen­vis­ning til AaBs mester­skabs­sæ­son i 2013/ 14, hvor li­tau­e­ren net­te­de ot­te gan­ge.

Søn­der­gaard er let­tet over den af­vær­ge­de må­lkri­se.

» Jeg har en fan­ta­stisk si­tu­a­tion. Det er en ski­de tr­æls si­tu­a­tion, når in­gen af dem sco­rer. Den hav­de jeg for få da­ge si­den. Nu sco­rer de to plud­se­lig, og vi har Ni­ck­las He­le­ni­us ude på bæn­ken, så på den po­si­tion er vi godt besat. Det var vig­tigt, de fi k sco­ret, for gør de ik­ke det, er I jo hur­ti­ge til at skri­ge af dem, « gri­ner Søn­der­gaard.

Det er en ski­de tr­æls si­tu­a­tion, når in­gen af dem sco­rer. Den hav­de jeg for få da­ge si­den. Nu sco­rer de to plud­se­lig, og vi har Ni­ck­las He­le­ni­us ude på bæn­ken Lars Søn­der­gaard,

AaB-træ­ner

Fo­to: Bo Amstrup

Lukas Spal­vis ( tv) og an­grebs­kol­le­ga Ras­mus Jöns­son ( th) var i ho­p­la mod AGF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.