FCK vi­ste sty rken

BT - - SUPER LIGA - Fo­to: Claus Fi­sker

HVIS JEG VAR Stå­le Sol­bak­ken, vil­le jeg væ­re glad for at se, at mit hold kun­ne mat­che Midtjylland i Her­ning så godt, men jeg vil­le nu hel­ler ik­ke væ­re be­kym­ret, hvis jeg var Jess Thorup. Kam­pen mel­lem FC København og Midtjylland fre­dag vi­ste, at de er liga­ens to bed­ste hold, men og­så at det ik­ke kun bli­ver de ind­byr­des kam­pe, der af­gør det, men na­tur­lig­vis i hø­je­re grad ev­nen til at præ­ste­re sta­bilt på et højt ni­veau.

Kam­pen end­te med en sa­lo­mo­nisk løs­ning. FCK kom til Her­ning og kun­ne ik­ke tå­le at ta­be, mens FC Midtjylland var til­fred­se med uaf­gjort.

Man kun­ne se det på de man­ge nær­kam­pe, det in­ten­si­ve spil, de hår­de du­el­ler, men det stær­ke, da de over­mat­che­de AaB i sid­ste uge. var chan­ce­fat­tigt. FCK sy­nes dog at vil­le spil­le Der­for var det og­så spæn­den­de at se, hvor sin chan­ce og var da og­så do­mi­ne­ren­de på al­le go­de de vil­le væ­re mod FCK, der vir­ke­de stær­de fak­to­rer, som man kan re­gi­stre­re, så­som ke og­så på MCH Are­na. an­tal af­slut­nin­ger og an­tal hjør­ne­s­park. Det FCK satsede dog ik­ke ukon­trol­le­ret. Man­ge er jo el­lers nog­le af de om­rå­der, hvor FC Midt­spil­le­re blev holdt bag bol­den i respekt for jyl­land næ­sten al­tid vin­der. Der var imid­ler­tid FCMs kon­trastyr­ke og de satsede især på at mar­kant for­skel i FCKs favør. De hav­de 10- 3 ud­nyt­te chan­cen, når der var kon­tra­mu­lig­he­der.i hjør­ne­s­park, og eft er en ti­mes spil stod det 8- 1 til FCK. På de pa­ra­me­tre var FCK bedst og et lyk­ke­des dog usæd­van­ligt dår­ligt på mest do­mi­ne­ren­de. trods af, at det er en træ­nings­ø­vel­se, der ugent­ligt er på pro­gram­met i FCK. Der­for var Stå­le Sol­bak­ken util­freds med net­op den­ne in­eff ek­ti­vi­tet eft er kam­pen, FCM HAR IK­KE væ­ret pran­gen­de i sæ­so­nen ind­til nu, men de var rig­tig go­de og PE­TER AN­KER­SEN HAR væ­ret dår­lig de­fen­sivt. I hvert fald, hvis man sæt­ter det op imod, hvad FCK ty­pisk kan de­fen­sivt. Der har han væ­ret det sva­ge­ste led og har væ­ret langt fra det, jeg ved, Stå­le vil for­ven­te og for­lan­ge af en ba­ck på sit hold. Han har al­li­ge­vel ac­cep­te­ret Pe­ter An­ker­sens de­fen­si­ve ni­veau mod de hold, de har mødt ind­til vi­de­re, selv­om han har Tom Høg­li, der kan for­svars­spil­let.

Mod Midtjylland gik den så ik­ke læn­ge­re. Han tog kon­se­kven­sen og spil­le­de med Høg­li. Det be­tød, at de var stær­ke­re de­fen­sivt og gav me­get lidt væk, hvil­ket var med­vir­ken­de til, at Midtjylland stort set ik­ke kom til chan­cer. MIDTJYLLAND KAN EF­TER kam­pen med en vis til­freds­hed læ­ne sig tilbage og si­ge; ’ godt nok, det var vo­res stør­ste kon­kur­rent. Det gik ok. Og vi tror, at vi er så stær­ke med vo­res folk og vo­res stil, at vi kan mo­se el­ler ud­mat­te de an­dre hold’. Det kun­ne væ­re de­res konklusion eft er kam­pen mod AaB, og det er na­tur­lig­vis be­tryg­gen­de for dem.

In­gen er stær­ke­re på død­bol­de end FCM, de har en enorm fy­sik i hol­det, et højt in­di­vi­du­elt ni­veau og en stor bred­de i trup­pen. Det er af­gø­ren­de in­gre­di­en­ser i for­hold til at vin­de jævn­byr­di­ge kam­pe.

FCK hav­de godt fat i Ul­ve­ne på MCH Are­na som dog vir­ke­de til­fred­se med at spil­le 0- 0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.