NÅR DET ’ KUN’ ER KVA­LI­TE­TEN DER MANG­LER

BT - - SUPER LIGA -

BRØND­BYS SÆ­SON­START KAN umu­ligt ka­rak­te­ri­se­res som an­det end skuff en­de. Et po­int i fi re su­per­liga­kam­pe er mindst tre po­int un­der det til nød ac­cep­tab­le, og hav­de det ik­ke væ­ret for det vi­de­re avan­ce­ment på Cy­pern, det ene po­int i Randers og her­re­fi gh­ten, der i beg­ge de op­gør i det mind­ste sig­na­le­re­de en­ga­ge­ment, var aft enens kamp mod Vi­borg utvivl­s­omt ble­vet ud­råbt til en skæb­ne­kamp for Tho­mas Frank. Uan­set om Jan Bech Andersen, Tro­els Bech el­ler det øv­ri­ge bag­land så hav­de over­ve­jet en fy­ring el­ler ej, for så­dan er det med fod­bold i al­min­de­lig­hed, og med Brøndby i sær­de­les­hed. EF­TER ME­RE END to år med ’ Det Nye Brøndby’ er det dog og­så bå­de ret og ri­me­ligt, at der, når sæ­so­nen be­gyn­der så skuff en­de, med en vis selv­føl­ge­lig­hed kig­ges nær­me­re på Tho­mas Franks ar­bej­de. For har man ik­ke in­ve­ste­ret dyrt? Har man ik­ke gi­vet ham tid? Har man ik­ke op­ti­me­ret det sport­s­li­ge se­tup, træ­ner­sta­ben og he­le or­ga­ni­sa­tio­nen eft er al­le kun­stens reg­ler? Jo, jo og jo. Så hvad er der galt? Tal kan for­tæl­le no­get, men ik­ke alt. Se her:

Pud­sigt nok lig­ger Brøndby trods den pa­u­v­re po­int­høst højt i man­ge af de sta­ti­stik­ker, der nor­malt ka­rak­te­ri­se­rer top­hold, og har man svært ved at få øje på, præ­cis hvad Brøndby vil, kan man ta­ge et kig på tal­le­ne, der vi­ser, at hol­det ( om ik­ke an­det) gør rig­tig man­ge af de ting, træ­ne­ren vil ha­ve dem til. Det gør det ba­re ik­ke godt nok, og en del af for­kla­rin­gen kan me­get vel væ­re sim­pel man­gel på kva­li­tet. JEG KOM­MER TILBAGE til tal­le­ne, for i vir­ke­lig­he­den er det no­get helt an­det, der må pla­ge en træ­ner, en sport­s­di­rek­tør og ik­ke mindst en en­ga­ge­ret for­mand og stor­in­ve­ste­ren­de ho­ve­d­ak­tio­nær som Jan Bech Andersen al­ler­mest: For hvor­dan i al­ver­den kan hans klub me­re end to år og snart fem trans­fer­vin­du­er eft er red­nin­gen fra kon­kurs stå tilbage med et hold, der ik­ke er mar­kant bed­re end det, der var tæt på at ryk­ke ned i Hor­sens?

Jo­han Lars­son, Te­emu Puk­ki, Ron­nie Schwartz og mu­lig­vis Riza Dur­mizi er de ene­ste spil­le­re i trup­pen, der vil­le væ­re en na­tur­lig del af en­hver top tre- trup i Su­per­liga­en. De vil­le end­da ik­ke nød­ven­dig­vis væ­re stam­spil­le­re, men en del af en top tre- trup. Da­ni­el Ag­ger og Tho­mas Ka­h­len­berg vil­le og­så væ­re det, hvis de var kampkla­re, men det er de sjæl­dent. Fre­de­rik Røn­now, Chri­sti­an Nørgaard, Le­bo­gang Phi­ri og Magnus Eriks­son kan mu­lig­vis bli­ve top tre- spil­le­re – mu­lig­vis – men de er det ik­ke. Brøndby har med an­dre ord ik­ke en trup med lo­gisk top tre- ma­te­ri­a­le, og hver­ken Tho­mas Frank el­ler even­tu­el­le er­stat­nin­ger har ret me­get at ar­bej­de med i kam­pen for mindst at gen­vin­de sid­ste sæ­sons bron­ze­me­dal­jer, så­dan som mål­sæt­nin­gen er. HAR TRÆ­NER­TEA­MET SÅ væ­ret dyg­tigt nok til at ar­bej­de med de un­ge spil­le­re, der for to år si­den frem­stod som store ta­len­ter, men i dag sta­dig mang­ler at slå fuldt igen­nem? Na­tur­lig­vis ik­ke, men det er van­ske­lig at til­de­le det he­le skyl­den for un­ge spil­le­res per­son­li­ge ud­vik­ling. Vær­re er det, at de man­ge pen­ge, der er ble­vet brugt på nye spil­le­re, er ble­vet brugt så dår­ligt, som de er.

Jan Bech Andersen valg­te i som­mer at fy­re sport­s­di­rek­tør Per Rud uden dog at be­grun­de det med rin­ge ind­køb, men det er umu­ligt at se bort fra det for­hold, at der er brugt enor­me sum­mer på spil­le­re, hvoraf tre fj er­de­de­le en­ten er væk igen, på bæn­ken el­ler ska­de­de. Det an­svar bæ­rer Per Rud ik­ke ale­ne, men i høj grad sam­men med Tho­mas Frank og Jan Bech Andersen, der beg­ge har væ­ret dybt in­vol­ve­ret i de fl este af de hand­ler, der er ble­vet gen­nem­ført i den pe­ri­o­de. Nu har for­man­den luk­ket for pen­ge­kas­sen i for­sø­get på at få en for­ret­ning til at kø­re rundt, og Tro­els Bech er hen­tet for at ret­te nog­le af de fejl, der har ført til de man­ge dår­li­ge ind­køb. Frem­ti­den vil vi­se, om han for­mår det. HER OG NU må Tho­mas Frank for­hol­de sig til den trup, han har nu og med den for­sø­ge at kom­me i top tre. Kan han det? På en del pa r a met r e

Eft er me­re end to år med ’ Det Nye Brøndby’ er det dog og­så bå­de ret og ri­me­ligt, at der, når sæ­so­nen be­gyn­der så skuff en­de, med en vis selv­føl­ge­lig­hed kig­ges nær­me­re på Tho­mas Franks ar­bej­de

MOR­TEN CRO­NE SE­JERS­BØL, BT s FOD­BOL­DRE­DAK­TØR

ser det på pa­pi­ret godt ud. Brøndby lig­ner et hold, der gør det, træ­ne­ren ger­ne vil ha­ve det til – ba­re ik­ke godt nok:

Med 57,9 pro­cents bold­be­sid­del­se er Brøndby eft er de før­ste fi re spil­ler­un­der det hold, der har haft bol­den mest, og 41 pro­cent af den tid, hol­det har bol­den, fo­re­går spil­let på den for­re­ste tred­je­del af ba­nen, hvil­ket kun over­gå­es af AGF og FCM. På li­sten over suc­ces­ful­de afl eve­rin­ger er Brøndby num­mer to eft er FCN, og num­mer fi re må­lt på suc­ces­ful­de afl eve­rin­ger frem ad ba­nen ( FCN, AaB og OB lig­ger over). Det er da et godt ud­gangs­punkt for bå­de at sco­re mål og hol­de mod­stan­de­ren fra at gø­re det sam­me, og det er den­ne slags sta­ti­stik­ker, der nor­malt fø­res af top­hold.

Til­med bli­ver bol­den langt hen ad vej­en brugt for­nuft igt, i og med at Brøndby kun bli­ver over­gå­et af FC Midtjylland ( tal­le­ne er truk­ket in­den kam­pen mod FCK) i an­tal­let af gan­ge, hol­de­ne i snit kom­mer i straff es­parks­fel­tet, mens de er højst på li­ster­ne over an­tal­let af bå­de ind­læg per kamp ( 18,5), hjør­ne­s­park ( 7), af­slut­nin­ger i det he­le ta­get ( 17,5) og for­søg in­den for ram­men ( 6,2). Det er sør­me da end­nu bed­re ud­gangs­punk­ter for at la­ve mål, og jeg ser et bil­le­de af et hold, der ar­bej­der præ­cis der, træ­ne­ren ger­ne vil ha­ve det til at ar­bej­de. Ba­re ik­ke med den for­nød­ne kva­li­tet. Brøndby skal bru­ge ufat­te­ligt man­ge chan­cer på at sco­re mål, og ind­til Ron­nie Schwartz kom, var det svært at se, hvil­ke an­dre spil­le­re end Te­emu Puk­ki, der skul­le gø­re det.

DE DE­FEN­SI­VE TAL for­tæl­ler da og­så en min­dre ly­se­rød hi­sto­rie end de off en­si­ve, omend mi­ne da­ta her er man­gel­ful­de. At kun Randers og FCN har væ­ret rin­ge­re i du­el­ler­ne ved græs­set end Brøndby, og kun Randers, AGF og FCK har vun­det fær­re luft du­el­ler, for­tæl­ler dog no­get om ind­sat­sen i af­vis­nings- og ero­brings­spil­let.

Mens Brøndby har skul­let bru­ge ufat­te­ligt man­ge chan­cer på at sco­re si­ne mål, har mod­stan­der­ne skul­let bru­ge ufat­te­ligt få for at sco­re imod Brøndby. De er nemt kom­met i go­de po­si­tio­ner, og sam­men med Es­b­jerg er Brøndby dem, der har luk­ket fl est mål ind ( 9). Her lig­ger vel den stør­ste ud­for­dring. Ron­nie Schwartz lig­ner et godt svar på, hvem der skal øge ef­fek­ti­vi­te­ten i front, men hvem skal luk­ke hul­let, når Ag­ger ik­ke er der, og hvem skal læg­ge tyng­de ind på den cen­tra­le midtbane, der li­ge nu be­fol­kes af spil­le­re, der ik­ke tid­li­ge­re har spil­let på net­op den po­si­tion? De spørgs­mål er me­get vig­ti­ge­re, end om Tho­mas Frank må­ske skal fy­res.

Brøndby har haft en me­get skuf­fen­de sæ­son­start, hvor det blot er ble­vet til et en­kelt po­int i fi­re kam­pe i Su­per­liga­en. Fo­to: Sø­ren Bid­strup og Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.