Far­vel til et fyrtårn

Sø­ren Sto­ck­fi sch har vun­det man­ge mester­ska­ber som sport­s­chef for Sønderjyske, men i går tab­te han kam­pen til kræft en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DØDS­FALD Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk

Han brænd­te for Sønderjyske og er den per­son uden for isen, der var tæt­test på os spil­le­re

An­ders Over­mark

Dansk is­ho­ck­ey har mi­stet en af si­ne dyg­tig­ste og mest pro­fes­sio­nel­le og respek­te­re­de le­de­re. Søn­derjyskes sport­s­chef, Sø­ren Sto­ck­fi sch, dø­de tid­ligt i går mor­ges på Ho­spi­ce Ha­der­s­lev. Han blev 51 år.

Sø­ren Sto­ck­fi sch hav­de væ­ret sport­s­chef i Sønderjyske si­den 2004, og i hans tid som sport­s­lig an­svar­lig har Sønderjyske vun­det seks dan­ske mester­ska­ber.

» Vi er al­le me­get be­rør­te. Sø­ren har i de sid­ste må­ne­der kæm­pet en hård kamp for at be­sej­re kræft en, men det var i sid­ste en­de en kamp, han ik­ke kun­ne vin­de, « si­ger Søn­derjyskes ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Klaus B. Ras­mus­sen, til BT.

» Sø­ren vil bli­ve sav­net af al­le, der kend­te ham, og vo­res tan­ker går til hans ko­ne, Met­te, og bør­ne­ne Sil­le, Cas­per og Kri­sti­na. Sø­ren var et sødt og kær­ligt men­ne­ske og en vin­der­ty­pe, som al­tid gjor­de sit yp­per­ste. Hans be­tyd­ning for Sønderjyske og klub­bens ånd var uvur­der­lig. Jeg lær­te ham at ken­de i be­gyn­del­sen af 90er­ne, og det ud­vik­le­de sig til et ven­skab for li­vet. «

Min­des med sør­ge­bind

Da Sønderjyske i går mød­te DEL- hol­det Ham­burg Fre­ezers i en træ­nings­kamp i SE Are­na i Vo­jens, spil­le­de de dan­ske me­stre med sør­ge­bind. Sø­ren Sto­ck­fi sch vil og­så bli­ve min­det i for­bin­del­se med pre­mi­e­ren på Me- tal Liga­en 18. sep­tem­ber, når Her­lev Eag­les kom­mer til Vo­jens.

» Jeg har talt me­get med Sø­ren, og det var hans øn­ske, at al­le kam­pe gen­nem­fø­res som plan­lagt, « si­ger Klaus B. Ras­mus­sen.

» Det er og­så i Sø­rens ånd, at ch­eft ræ­ner Dan Ce­man og jeg i fæl­les­skab over­ta­ger hans ar­bej­de sæ­so­nen ud. «

I Champions Ho­ck­ey League spil­ler Sønderjyske tors­dag 20. au­gust i SE Are­na mod Red Bull Salz­burg. For Søn­derjyskes spil­le­re ram­mer med­del­el­sen om Sø­ren Sto­ck­fi schs død som et hårdt slag, selv om de et styk­ke tid har vidst, hvor det bar hen.

» Sø­ren har væ­ret med til at gø­re Sønderjyske til dét, klub­ben er i dag. Han brænd­te for Sønderjyske og er den per­son uden for isen, der var tæt­test på os spil­le­re. Han var der al­tid og var en del af hol­det, « si­ger ba­ck­en An­ders Over­mark.

» Vi tæn­ker al­le sam­men me­get på Sø­ren og hans fa­mi­lie. « Sø­ren Sto­ck­fi­sch tab­te kam­pen mod kræft og er død blot 51 år gam­mel.

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.