Brønd­bys før­ste sejr kom­mer i dag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De blå- gu­le fra Ves­teg­nen er fort­sat uden sejr eft er de før­ste fi re spil­ler­un­der i sæ­so­nens Su­per­liga. Med­reg­nes sid­ste sæ­son er Brøndby uden sejr i de se­ne­ste seks Su­per­liga­kam­pe.

Dan­ske Spil har sat odds på, hvor­når den næ­ste Brønd­by­sejr rent fak­tisk kom­mer - og skal man tro dem, så bli­ver kom­plek­set brudt i dag.

Så­le­des gi­ver man odds 2,15 på Brøndby- sejr i Vi­borg, mens man ek­sem­pel­vis får 3,15, hvis den først kom­mer i hjem­me­kam­pen mod Sønderjyske.

» Brøndby vi­ste fan­ta­stisk moral se­ne­st ved at kom­me tilbage fra et sik­kert ne­der­lag og hen­te ét po­int i Randers. Spil­let var bed­re end læn­ge, og den­ne midt­u­ge har Brøndby ik­ke haft eu­ro­pæ­isk fod­bold at tæn­ke på, så mu­lig­he­der­ne er go­de for tre po­int den­ne we­e­kend, « for­tæl­ler od­ds­sæt­ter Jep­pe Hel­bo Jen­sen fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.