Når golf bli­ver fol­ke­fest

BT - - EUROPA TOUR -

GLEM ALT OM nær­mest men­ne­ske­tom­me ba­ner, spred­te bi­fald og en lidt an­dæg­tig stem­ning. Og sig god­dag til tu­sin­der af til­sku­e­re, spil­le­re, der får gå­se­hud, når de van­drer op mod klubhu­set – og så selv­føl­ge­lig al­le de bed­ste dan­ske spil­le­re. Så­dan er Ma­de in Den­mark.

Sid­ste år var det før­ste gang, hvor ba­nen i Him­mer­land lag­de græs til Eu­ro­pe­an Tour, og det blev en fan­ta­stisk suc­ces med om­kring 80.000 til­sku­e­re over de fi re da­ge. Bil­le­der­ne af 16. hul er smuk­ke – et gi­gan­tisk men­ne­ske­hav.

Godt nok blev det ik­ke til den hå­be­de dan­ske sejr, men Tho­mas Bjørn var med frem­me helt til slut, og nok så vig­tigt – han fi k en her­lig op­le­vel­se.

» Jeg fi k barn­dom­mens glæ­de og eu­fori ved sporten tilbage. Det var be­væ­gen­de at kom­me der­fra med så­dan en fø­lel­se, « for­tæl­ler Tho­mas Bjørn i det store dob­bel­tin­ter­view med Thor­b­jørn Ole­sen, som du kan læ­se i det­te til­læg.

Li­ge præ­cis det ci­tat for­tæl­ler me­get godt, hvad det og­så er, Ma­de in Den­mark re­præ­sen­te­rer – en fest for det bed­ste golf, man kan op­le­ve på dansk grund. Og med en end­nu me­re at­trak­tiv tids­mæs­sig placering næ­ste år, vil an­tal­let af stjer­ner og­så vok­se. I 2016- UD­GA­VEN VIL Ma­de in Den­mark væ­re den sid­ste tur­ne­ring in­den Ry­der Cup- kap­ta­jn Dar­ren Clar­ke – der og­så er blandt de del­ta­gen­de spil­le­re i år – ud­ta­ger sit hold. Med den lil­le fi nes­se in men­te er der et be­grun­det håb om, at tur­ne­rin­gen vil bli­ve en fast tra­di­tion, omend det vil for­ud­sæt­te en sta­dig pen­ge­strøm fra stor­sponsor Lars Lar­sen, der har pum­pet store be­løb – her ta­ler vi fl ere hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner – i Him­mer­land Spa og Golf Resort, der læg­ger ba­ner til be­gi­ven­he­den, og som ejes af Jysk- bos­sen. Pla­ner­ne er der, og hvis an­dre sponso­rer bak­ker op, vil der og­så i 2017 væ­re en tur­ne­ring, hvor præ­miesum­men kan nær­me sig to mio. eu­ro. SELV­FØL­GE­LIG VIL DER væ­re mest fo­kus på de dan­ske spil­le­re, og især én har fortjent sær­lig stor op­mærk­som­hed. Det er Sø­ren Kjeldsen, der pas­sen­de kan hyl­des for at ha­ve spil­let sin 500. tur­ne­ring på Eu­ro­pe­an Tour ( US PGA Cham­pions­hip, der fær­dig­spil­les i nat dansk tid), og som har haft et for­ry­gen­de 2015 med sej­ren i Du­bai og an­den­plad­sen i Nor­dea Open, hvil­ket har løft et den sym­pa­ti­ske dan­sker op som ver­dens num­mer 72. ALT I ALT er der lagt op til fi re fest­li­ge da­ge i Him­mer­land. Du kan læ­se me­get me­re om de stør­ste nav­ne, ba­nen og hvad der er på spil i det­te store til­læg. Og har du ik­ke bil­let til Ma­de in Den­mark, kan du na­tur­lig­vis føl­ge med i BT og på bt. dk/ sport, når tur­ne­rin­gen går i gang.

Fo­to: Hen­ning Bagger

He­le 80.000 til­sku­e­re var med til at gø­re Ma­de in Den­mark til en fol­ke­fest sid­ste år, hvor ik­ke mindst stem­nin­gen på 16. hul fik store ro­ser fra spil­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.