Ry­der Cup- kval slut­ter i Dan­mark ’’

Ma­de in Den­mark bli­ver den af­gø­ren­de tur­ne­ring før Ry­der Cup 2016

BT - - EUROPA TOUR - BE­TYD­NINGS­FULDT Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ sporten. dk Flem­m­ing Astrup, pro­mo­tor for Ma­de in Den­mark

Vi er stol­te over, at Ry­der Cup kva­li­fi ka­tio­nen slut­ter eft er næ­ste års Ma­de in Den­mark. Det er end­nu en an­er­ken­del­se fra The Eu­ro­pe­an Tour for den tur­ne­ring, vi har skabt her i Dan­mark

Kva­li­fi ka­tio­nen til Eu­ro­pas Ry­der Cup hold i 2016 slut­ter ved næ­ste års Ma­de in Den­mark- tur­ne­ring. Det be­ty der, at Ma­de in Den­mark end­nu en­gang skift er da­to og til næ­ste år spil­les i uge 35 fra den 25.– 28. au­gust.

» Vi er stol­te over, at Ry­der Cup- kva­li­fi ka­tio­nen slut­ter eft er næ­ste års Ma­de in Den­mark. Det er end­nu en an­er­ken­del­se fra The Eu­ro­pe­an Tour for den tur­ne­ring, vi har skabt her i Dan­mark, « si­ger pro­mo­tor Flem­m­ing Astrup.

Kva­li­fi ka­tio­nen til Ry­der Cup 2016 be­gyn­der i næ­ste må­ned i Rusland ved M2M Rus­sia Open. Og eft er Ma­de in Den­mark næ­ste år vil de fi re før­en­de spil­le­re på Eu­ro­pe­an Po­ints List samt de fem før­en­de på Wor­ld Po­ints List kva­li­fi ce­re sig til Dar­ren Clar­kes 12- mands hold, der skal mø­de USA på Ha­zel­ti­ne Na­tio­nal i Min­neso­ta fra 30. sep­tem­ber til 2. ok­to­ber.

Dar­ren Clar­ke spil­ler med i det­te års Ma­de in Den­mark og glæ­der sig over, at tur­ne­rin­gen i 2016 bli­ver den sid­ste tæl­len­de tur­ne­ring til Ry­der Cup.

» Vi så al­le sam­men hvil­ken fan­ta­stisk at­mos­fæ­re, der blev skabt ved Ma­de in Den­mark for et år si­den, og jeg er sik­ker på, det kun in­ten­si­ve­res, når man læg­ger spæn­din­gen om Ry­der Cup- kva­li­fi ka­tio­nen oven i, « si­ger Clar­ke, og fort­sæt­ter:

» Det fø­les nok som langt væk, men Dan­mark vil væ­re det per­fek­te sted at slut­te kva­li­fi ka­tio­nen, og jeg ser frem til at spil­le med i Ma­de in Den­mark i næ­ste uge for selv at op­le­ve stem­nin­gen. Li­ge som spil­ler­ne kan jeg hel­ler ik­ke ven­te på, at sel­ve kva­li­fi ka­tio­nen be­gyn­der i Rusland om fi re uger, og jeg er sik­ker på, at der vil væ­re in­tens kon­kur­ren­ce om plad­ser­ne helt frem til næ­ste års Ma­de in Den­mark. «

» Ma­de in Den­mark var en stor suc­ces sid­ste år med fl ere end 82.000 til­sku­e­re, der skab­te en fan­ta­stisk stem­ning, og for­hå­bent­lig kan det ek­stra dra­ma med af­slut­nin­gen på Ry­der Cup- kva­li­fi ka­tio­nen væ­re med til at øge spæn­din­gen ved vo­res tur­ne­ring. Vi glæ­der os til at by­de Dar­ren Clar­ke vel­kom­men i næ­ste uge, og vi øn­sker ham og al­le spil­ler­ne held og lyk­ke med kva­li­fi ka­tio­nen frem mod Ry­der Cup 2016, « si­ger Flem­m­ing Astrup.

Ma­de in Den­mark vil væ­re den ene­ste tæl­len­de tur­ne­ring til Ry­der Cup- kva­li­fi ka­tio­nen i den uge.

På grund af næ­ste års Olym­pi­ske Le­ge i Rio, hvor golf igen er med, er der ryk­ket rundt på fl ere af de stør­ste tur­ne­rin­ger. The Open spil­les fra 11.– 14. juli, US PGA Cham­pions­hip blot to uger eft er fra den 25.– 28. juli, mens den olym­pi­ske golft ur­ne­ring spil­les fra den 11.– 14. au­gust. Ma­de in Den­mark vil i mod­sæt­ning til 2014 og 2015 ik­ke bli­ve spil­let ugen eft er en ma­jor.

Hold­kap­ta­jn for Eu­ro­pas hold ved den pre­sti­ge­fyld­te Ry­der Cup, Dar­ren Clar­ke, glæ­der sig over, at Ma­de in Den­mark næ­ste år bli­ver den sid­ste og der­med af­gø­ren­de tur­ne­ring for, hvil­ke spil­le­re der kom­mer med til Ry­der Cup. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.