Land­skamp­stem­ning

Ma­de in Den­mark ad­skil­ler sig fra an­dre tur­ne­rin­ger tak­ket væ­re den fan­ta­stisk stem­ning

BT - - EUROPA TOUR - STEM­NING OG FEST Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ sporten. dk

I 2014 vend­te Eu­ro­pa­tou­ren tilbage til Dan­mark ved Ma­de in Den­mark­tur­ne­rin­gen med stor suc­ces. 82.000 til­sku­e­re fandt vej til Him­mer­land på fem da­ge og sør­ge­de for en stem­ning, der skil­ler sig ud på Eu­ro­pa­tou­ren, som en blan­ding af en land­skamp i Par­ken og Skan­der­borg Festi­val.

Og det er helt eft er tur­ne­rin­gens DNA, for­tæl­ler Ma­de in Den­mark- pro­mo­tor Flem­m­ing Astrup.

» Vo­res mål­sæt­ning fra star­ten var at la­ve en Eu­ro­pa Tour- tur­ne­ring på den dan­ske må­de – der­af nav­net. Det var egent­lig en ar­bejds­ti­tel, der blev til en tur­ne­rings­ti­tel. Vi vil ha­ve en tur­ne­ring med lyd på. En blan­ding mel­lem en land­skamp i Par­ken og Skan­der­borg Festi­val. Vi vil­le væk fra det stille renom­mé og ska­be en fest. Og der må jeg si­ge, at pu­bli­kum sid­ste år vir­ke­lig skab­te en stem­ning og en fest, der var unik for en golft ur­ne­ring. Det vil vi ger­ne vi­dere­fø­re og ud­vik­le på i det­te års tur­ne­ring. « mer, som der gjor­de. Men den frygt blev gjort til skam­me, da til­sku­er­ne gen­nem he­le tur­ne­rin­gen op­før­te sig ek­sem­pla­risk og skab­te en stem­ning, man ik­ke nor­malt ser på Eu­ro­pa Tou­ren.

» Man kan sag­tens in­vi­te­re en mas­se men­ne­sker til fest, men det er ik­ke ens­be­ty­den­de med, det bli­ver en god fest. Det er op til pu­bli­kum, og der un­der sid­ste års tur­ne­ring be­ty­der, at de un­der det­te års tur­ne­ring kan kom­me end­nu tæt­te­re på spil­let og ba­nen end sid­ste år.

Igen i år er det lyk­ke­des Flem­m­ing Astrup at til­træk­ke de stør­ste dan­ske gol­f­nav­ne kry­dret med store in­ter­na­tio­na­le nav­ne.

» Jeg er sinds­sygt stolt over, at det er lyk­ke­des os at få al­le dan­ske­re til start. Det er der man­ge, der ta­ger som en selv­føl­ge, men så­dan er ver­den ik­ke. I Sve­ri­ge spil­ler al­le sven­ske­re ik­ke i de sven­ske tur­ne­rin­ger, og så­dan er det i man­ge lan­de. Der­u­d­over, er jeg stolt over, at Dar­ren Clar­ke stil­ler op. Han er eft er min me­ning et stort scoop. Og­så de to sven­ske­re Ro­bert Karls­son og Pe­ter Hans­son er store nav­ne in­ter­na­tio­nalt, som vil gi­ve det dan­ske pu­bli­kum en stor gol­fop­le­vel­se, « si­ger Flem­m­ing Astrup.

De man­ge til­sku­e­re til Ma­de in Den­mark ska­ber en helt unik stem­ning, der ik­ke kan op­le­ves an­dre ste­der i ver­den.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.