FIK GLÆDEN OG EU­FORI­EN TILBAGE

Det var stær­ke ind­tryk, Tho­mas Bjørn tog med sig eft er sid­ste års Ma­de in Den­mark, som og­så arv­ta­ge­ren og ven­nen Thor­b­jørn Ole­sen be­skri­ver som en fan­ta­stisk op­le­vel­se

BT - - EUROPA TOUR - BJØRNEBRØDRE Ja­nus Mulvad jamu@ sporten. dk

Tho­mas Bjørn er Skan­di­navi­ens mest vin­den­de gol­f­spil­ler no­gen­sin­de med 15 sej­re på Eu­ro­pa Tou­ren, han har te­et ud på samt­li­ge af klo­dens bed­ste ba­ner, og så var han med på det se­ne­ste Ry­der Cup- hold i 2014. Ved si­den af ham sid­der den næ­sten 20 år yn­gre tron­føl­ger i dansk golf, Thor­b­jørn Ole­sen, der med to sej­re al­le­re­de har ret­fær­dig­gjort den ti­tel.

Godt tre uger før star­ten på Eu­ro­pa Tour- tur­ne­rin­gen Ma­de in Den­mark te­ste­de de to dan­ske håb bå­de for­men og det dan­ske un­der­lag af i Sil­ke­borg – og tog sig der­u­d­over tid til at snak­ke om magi­en ved at spil­le i Dan­mark, et tæt og usæd­van­ligt ven­skab og en fru­stre­ren­de 2015- sæ­son.

Sam­men skal de to dy­ste mod fl ere af spor­tens bed­ste, når Eu­ro­pe­an Tour tur­ne­rin­gen Ma­de in Den­mark spil­les fra 20. til 23. au­gust på Him­mer­land Golf & Spa Resort.

2015- ud­ga­ven er blot an­den gang, tur­ne­rin­gen af­vik­les. Men min­der­ne fra sid­ste år har prin­tet sig så godt fast hos bå­de den ru­ti­ne­re­de og den yn­gre gol­fer, at gen­syns­glæ­den er ge­val­dig.

» Da jeg rej­ste hjem fra tur­ne­rin­gen sid­ste år, var det med et smil og en glæ­de, som jeg el­lers ik­ke hav­de op­le­vet i man­ge år. Jeg fi k barn­dom­mens glæ­de og eu­fori ved sporten tilbage. Det var be­væ­gen­de at kom­me der­fra med så­dan en fø­lel­se, « for­tæl­ler 44- åri­ge Tho­mas Bjørn, der lunt og sup­ple­ren­de dre­jer sig mod sin ven og lands­mand.

» Der er vi selv­føl­ge­lig i to ver­de­ner, Thor­b­jørn og jeg. Po­r­te­ne åb­ner sig sta­dig for ham, mens de i min kar­ri­e­re luk­ker lang­somt i. «

25- åri­ge Thor­b­jørn Ole­sen er en af nor­dens ny­e­re store golf- be­ga­vel­ser og trods to sej­re på Eu­ro­pe­an Tour’en på cv’et al­le­re­de, var det et af den kor­te kar­ri­e­res høj­de­punk­ter, da han sid­ste år tog hul på den dan­ske tur­ne­ring.

» At spil­le på hjem­me­ba­ne be­ty­der me­re for mig, end gol­f­dan­mark må­ske ved. Tors­dag mor­gen ved ot­te- ti­den sid­ste år hu­sker jeg ty­de­ligt. Det var over­væl­den­de, hvor man­ge men­ne­sker, der var duk­ket op, da vi slog ud for før­ste gang. Det var fan­ta­stisk. Og op­bak­nin­gen for­sat­te ba­re he­le ugen. Det er svært at sam­men­lig­ne med ret me­get an­det, « si­ger Thor­b­jørn Ole­sen.

Dår­li­ge sæ­so­ner

Må­lt på ru­ti­ne er det svært at sam­men­lig­ne de to dan­ske gol­f­spil­le­re. Det kan de­res 2015- sæ­so­ner desvær­re godt. De før­ste ot­te må­ne­der af sæ­so­nen er ble­vet for­pur­ret af ska­der, skuff en­de resultater og fru­stra­tio­ner. Der­for kan Ma­de in Den­mark bå­de ud­gø­re magi el­ler for­ban­del­se.

» Man skal væ­re forsigtig med at si­ge, at det er den vig­tig­ste tur­ne­ring i he­le ver­den, for det er den jo selv­føl­ge­lig ik­ke, men den er vig­tigt for mig. Det er den før­ste, man sæt­ter kryds ud for i ka­len­de­ren eft er de fi re ma­jor- tur­ne­rin­ger. Den er vig­tig, for­di det er en chan­ce for at få vendt sæ­so­nen. «

» Men når man spil­ler i Dan­mark, har det og­så en forun­der­lig på­virk­ning, for­di det kan stik­ke i to ret­nin­ger. Man kan bli­ve løft et enormt, og man kan bli­ve skudt i sænk af be­gi­ven­he­den. Der er ik­ke så me­get midt imel­lem. Det kan væ­re så­dan en fan­ta­stisk op­le­vel­se at mær­ke op­bak­nin­gen, men spil­ler man ik­ke or­dent­ligt, kan det og­så væ­re et blytungt tryk. Det gør én af de to ting ved dig, og hvil­ken ved man ik­ke, før man står der, « ly­der det fra Tho­mas Bjørn.

Det sam­me gæl­der for Thor­b­jørn Ole­sen, der og­så mær­ker an­de­dam­mens pres nær­me sig. Den un­ge dan­sker, der de­bu­te­re­de som pro­fes­sio­nel i 2008, for­sø­ger da og­så at dæm­pe for­vent­nin­ger til sig selv, in­den det går løs.

» Der er helt sik­kert et an­det in­tenst pres på mig. Mod­sat an­dre tur­ne­rin­ger, hvor man kan gå og gem­me sig lidt, hvis spil­let ik­ke kø­rer, er du al­tid i fo­kus på hjem­me­ba­ne. For­hå­bent­ligt kan jeg ram­me for­men og spil­le med i top­pen. Det hå­ber jeg in­der­ligt. Men jeg må og­så væ­re re­a­li­stisk om­kring mit spil, for det har ik­ke kørt som smurt i år. Slet ik­ke. «

Gi­ver hin­an­den ener­gi

Når spil­let ik­ke fungerer, og fru­stra­tio­ner­ne ho­ber sig op, må man træk­ke på si­ne ven­ska­ber. Og så­dan

SØN­DAG 16. AU­GUST 2015 ét har de to. End­da et gan­ske sær­ligt et af slagsen. Det er ik­ke for­tæl­lin­gen om læ­rer­meste­ren og lær­lin­gen. For trods en al­der­s­for­skel på knap 20 år spar­rer Dan­marks to bed­ste gol­f­spil­le­re med hin­an­den om alt fra det pro­fes­sio­nel­le til det pri­va­te.

» Jeg hjæl­per na­tur­lig­vis Thor-

Da jeg rej­ste hjem fra tur­ne­rin­gen sid­ste år, var det med et smil og en glæ­de, som jeg el­lers ik­ke hav­de op­le­vet i man­ge år. Jeg fi k barn­dom­mens glæ­de og eu­fori ved sporten tilbage

Tho­mas Bjørn

P r i n t e d a n d d i s t r i b u t e d b y P r e s s R e a d e r

P r e s s R e a d e r . c o m

+ 1 6 0 4 2 7 8 4 6 0 4

• O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y •

C O P Y R I G H T A N D P R O T E C T E D B Y A P P L I C A B L E L A W

bjørn så me­get, jeg kan. Men det er en ba­lan­ce­gang. For man skal læ­re af si­ne eg­ne fejl. Han kan ik­ke ba­re bli­ve gu­i­det igen­nem det he­le. Der er stor al­der­s­for­skel – i tal – mel­lem os, ja, men det mær­ker man ik­ke. Thor­b­jørn er det me­ste af ti­den me­get æl­dre i sind end al­der. Og omvendt hol­der det at leve i spor­tens ver­den mig ung. Vi mø­des tæt­te­re på hin­an­den, end dåb­sat­tester­ne el­lers for­tæl­ler. Jeg tror, det er vig­tigt, at vi ik­ke har det der far/ søn­for­hold, « si­ger Tho­mas Bjørn og ud­dy­ber:

» Vi gi­ver hin­an­den ener­gi til at ar­bej­de hår­de­re. Vi spar­ker til hin­an­den. Og så ken­der vi hin­an­den så godt nu, at det er let for os, at se når den an­den gør no­get usæd­van­ligt. ’ Så­dan ple­jer du ik­ke at væ­re i ho­ve­d­et’ el­ler ’ hvor­for gør du så­dan der nu?’. Det er oft est me­get små ting, man gør for­kert, der gør, at spil­let går i den ga­le ret­ning. Der­for be­kym­rer det mig hel­ler al­drig, hvis én el­ler os beg­ge to går igen­nem en svær pe­ri­o­de. For vi er go­de til at væ­re der for hin­an­den. Jeg tror, det er vig­tigt i den her ver­den, at man har no­gen, man kan sto­le på 100 pro­cent, når tin­ge­ne en gang imel­lem bli­ver lidt su­re. El­lers er det en en­som ver­den, « for­tæl­ler Tho­mas Bjørn om et sjæl­dent tæt bånd i spor­tens ver­den.

Fo­to: AFP

Selv­om der er næ­sten 20 år imel­lem dem, har Tho­mas Bjørn ( tv.) og Thor­b­jørn Ole­sen ( th.) knyt­tet et nært ven­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.