... FIK GLÆDEN OG EU­FORI­EN TILBAGE ( FORT­SAT)

BT - - EUROPA TOUR - Fo­to: Jep­pe Vejlø

’’ Det hav­de væ­ret be­ty de­ligt svæ­re­re, hvis han ik­ke hav­de væ­ret der først. At det så si­den har ud­vik­let sig til et nært ven­skab, gør det kun end­nu bed­re

Thor­b­jørn Ole­sen

Tilbage i be­gyn­del­sen af 1990’ er­ne grin­te folk nær­mest hån­ligt af Tho­mas Bjørn, når han er­klæ­re­de, at han drøm­te om at vin­de en Eu­ro­pa Tour- tur­ne­ring i lø­bet af kar­ri­e­ren. I 2015 er vir­ke­lig­he­den en gan­ske an­den. Man­ge store og fl ot­te dan­ske sej­re se­ne­re er Thor­b­jørn Ole­sen ik­ke i tvivl om ’ Bjør­nens’ be­tyd­ning for hans kar­ri­e­re og dansk golf som hel­hed.

» Han har be­ty­det enormt me­get. Li­ge fra star­ten, da jeg ba­re var en 11- 12 år gam­mel, har det be­ty­det me­get at kun­ne sid­de for­an fj ern­sy­net og se Tho­mas og de an­dre fra hans ge­ne­ra­tion vin­de tur­ne­rin­ger og spil­le Ry­der Cup. Som Tho­mas selv si­ger, har det gi­vet mig tro­en på, at jeg kun­ne væ­re med der­u­de. Jeg kan i øv­rigt hu­ske, at jeg gik cad­die for Tho­mas ved en tur­ne­ring i Bar­sebäck, da jeg var 12 år. Det var kæm­pe stort for mig den gang, « for­tæl­ler Thor­b­jørn Ole­sen be­gej­stret.

» Det vid­ste jeg fak­tisk ik­ke, du hav­de. Det er sjovt, at vi går så langt tilbage, « gri­ner Tho­mas Bjørn.

» Der ser du ba­re, « sva­rer Ole­sen og fort­sæt­ter:

» Så­dan nog­le små ting har væ­ret med til at gø­re mig mål­sat og hård­t­ar­bej­den­de med mit spil gen­nem he­le min ung­dom. Det hav­de væ­ret be­ty­de­ligt svæ­re­re, hvis han ik­ke hav­de væ­ret der først. At det så si­den har ud­vik­let sig til et nært ven­skab, gør det kun end­nu bed­re. «

Ue­nig­hed om fod­bold

Ud­over gol­fen de­ler de og­så fri­tid sam­men, når det pas­ser ind i et hårdt pro­gram med man­ge rej­se­da­ge. No­get af det de de­ler, er in­te- res­sen for en­gelsk fod­bold. Eni­ge er de dog ik­ke, når det gæl­der fa­vo­rit­hold. Tho­mas Bjørn er til Liverpool FC, men Thor­b­jørn Ole­sen er til Man­che­ster Uni­ted.

» Vi ser nog­le fod­bold­kam­pe sam­men en gang imel­lem. Selv­om vi ik­ke er eni­ge, tror jeg da helt klart, at vi beg­ge to me­ner, at Uni­ted får den bed­ste sæ­son. Med de ind­køb Uni­ted har gjort, må selv Tho­mas kal­de ’ os’ fa­vo­rit­ter, « si­ger Thor­b­jørn Ole­sen prik­ken­de til en let­te­re rysten­de på ho­ve­d­et, men dog fort­sat smi­len­de, Tho­mas Bjørn.

Tho­mas Bjørn og Thor­b­jørn Ole­sen har spil­let man­ge gol­frun­der sam­men. Her ses de i for­bin­del­se med en match mod sven­sker­ne Jo­nas Blixt og Hen­rik Sten­son, der blev spil­let i Hels­in­gør 15 ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.