Him­mer­land Hill

BT - - EUROPA TOUR - STEM­NING Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ sporten. dk

Hul 16 på Ba­ck­tee Cour­se blev ver­den­skendt un­der sid­ste års Ma­de in Den­mark- tur­ne­ring.

Al­le­re­de tid­ligt på før­ste­da­gen af tur­ne­rin­gen sam­le­des tu­sind­vis af til­sku­e­re på skrå­nin­gen bag gre­e­nen og skab­te en unik gol­f­stem­ning. Al­le spil­le­re fi k en mod­ta­gel­se, som om de al­le­re­de hav­de vun­det tur­ne­rin­gen, når de kom for­bi, og det var li­ge me­get, om det var en dan­sker, en uden­land­sk top­spil­ler el­ler en spil­ler man knap nok kend­te.

Igen i år bli­ver ’ Him­mer­land Hill’ et nøg­le­hul, som bå­de spil­le­re og til­sku­e­re glæ­der sig til at væ­re en del af.

Sel­ve hul­let er kun 117 me­ter, og der­for er det ik­ke utæn­ke­ligt, at der bli­ver la­vet ho­le- in- one. Sker det­te, vil spil­le­ren mod­ta­ge en bil til en vær­di af 600.000 kro­ner, mens spil­le­rens cad­die og­så vin­der en bil til en vær­di af 150.000 kr. sponso­re­ret af Ga­ria.

Ny gangtun­nel

Sid­ste år ryd­de­de man skrå­nin­ger­ne for be­voks­ning, så folk kun­ne sid­de og stå der, og det gjor­de, at 3.000 men­ne­sker sam­le­des der og skab­te en helt unik stem­ning hver dag.

Som no­get nyt har man i år gra­vet en gangtun­nel, som kryd­ser hul 17. Sid­ste år var der en ret stor fl aske­hals fra hul 16 til Ma­de in Den­markvil­la­ge, for hver gang der kom nog­le spil­le­re, skul­le pu­bli­kum ven­te, til de var fær­di­ge. Nu går de ba­re un­der ba­nen i gangtun­nel­len, så man nemt kan kom­me fra Him­mer­land Hill til telt­by­en, hvor man kan spi­se, drik­ke og kø­be mer­chan­di­se.

SØN­DAG 16. AU­GUST 2015

Tu­sind­vis af til­sku­e­re hyl­de­de spil­ler­ne på hul 16 sid­ste år. Her er det Tho­mas Bjørn, der på fi­na­le­da­gen måt­te vi­se si­ne ev­ner i bun­ker­slag på hul­let.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.