Pen­ge­man­den sat­ser stort

Mil­li­ar­dæ­ren Lars Lar­sen har po­stet et stort be­løb i Ma­de in Den­mark, men han sat­ser på, at in­ve­ste­rin­gen ven­der tilbage og gi­ver et afk ast

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HØ­JE FOR­VENT­NIN­GER Ja­cob Staehelin jst@ sporten. dk

Når man som suc­ces­rig for­ret­nings­mand med en for­mue i mil­li­ard­klas­sen po­ster pen­ge i at få en golft ur­ne­ring på Eu­ro­pe­an Tour til Dan­mark, kun­ne det umid­del­bart lig­ne et sty kke le­ge­tøj. Sig det til Lars Lar­sen og han vil træk­ke over­bæ­ren­de på smilebån­det – for in­tet kun­ne væ­re me­re for­kert.

» Når jeg går ind i no­get, gør jeg det hel­hjer­tet, « si­ger Lars Lar­sen, man­den bag Jysk og ejer af Him­mer­land Golf og Spa Resort, der læg­ger ba­ner til Ma­de in Den­mark- tur­ne­rin­gen.

Rig­man­den køb­te gol­f­ba­nen med til­hø­ren­de ho­tel sam­men med tre ven­ner for år tilbage, men har si­den købt de to an­dre ud, så den sam­le­de ud­gift eft er­hån­den har stå­et i ’ et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb’. Og den slags pen­ge bru­ger en jysk køb­mand ik­ke, hvis han ik­ke tror på, at det kan bli­ve en god in­ve­ste­ring.

» Jeg køb­te de an­dre ud, for­di jeg jo ik­ke kun­ne til­la­de mig at ’ over­ru­le’ dem. Jeg har valgt at in­ve­ste­re mig ud af det, hvor man­ge an­dre har valgt at spa­re, « si­ger Lars Lar­sen.

Uden­land­sk in­ter­es­se

En af de in­ve­ste­rin­ger er, at skaff e Eu­ro­pe­an Tour til Dan­mark, for­di det er den bed­ste må­de at ska­be op­mærk­som­hed om gol­fb anen i Him­mer­land. Og det vir­ker, me­ner Lars Lar­sen.

» Jeg kan jo mær­ke det, når jeg rej­ser rundt i ver­den. Folk i USA el­ler i Ki­na har hørt om vo­res tur­ne­ring. De har set bil­le­der­ne af de man­ge men­ne­sker på hul 16 sid­ste år, og det er med til at ska­be in­teres­sen. Og plud­se­lig kan folk ik­ke for­stå, hvor­for de skal boo­ke plads fl ere må­ne­der i for­vej­en, « si­ger Lars Lar­sen med en vis til­freds­hed.

Nok gi­ver virk­som­he­den end­nu ik­ke over­skud, men det bli­ver dog bed­re og bed­re, for­kla­rer Lars Lar­sen, der ser po­si­tivt på pro­jek­tet.

» Jeg kæm­per som en vild for at få den bund­linje på plads, og vi nær­mer os sor­te tal. Jeg bli­ver ved med at tro på det, « si­ger han.

Tæt på spil­let

Der­for er han og­så spændt på op­føl­ge­ren til sid­ste års store suc­ces, hvor til­sku­er­ne strøm­me­de til Him­mer­land i et stør­re an­tal end no­gen hav­de for­ud­set.

» Jeg tror på, vi kan gø­re det li­ge så godt som sidst, « si­ger

Lars Lar­sen, der har brugt pen­ge på at ska­be end­nu bed­re for­hold end sid­ste år for pu­bli­kum. Det så po­pu­læ­re hul 16, hvor tu­sind­vis af til­sku­e­re kun­ne ind­ta­ge det na­tur­li­ge am­fi te­a­ter, som bak­ker­ne dan­ne­de, kan godt nok ik­ke ud­vi­des, men man har for­søgt at ska­be en til­sva­ren­de op­le­vel­se på hul 10.

» Vi be­stræ­ber os på at ska­be en at­mos­fæ­re, hvor pu­bli­kum kan kom­me så tæt på spil­let som mu­ligt. Det er end­nu en ek­sa­men for os. Vi var den fj er­de­mest be­søg­te tur­ne­ring på Eu­ro­pe­an Tour sid­ste år. Og vil ger­ne kni­be os op på tred­je­plad­sen, « si­ger Lars Lar­sen.

Send fl ere pen­ge Næ­ste år fl yt­tes ter­mi­nen for tur­ne­rin­gen på grund af OL i Rio de Ja­neiro, men det kan vi­se sig at væ­re en for­del, for­di man bli­ver den sid­ste frem­vis­nings mu­lig­hed in­den Ry­der Cup- hol­det ud­ta­ges. Og det kan sen­de end­nu stør­re nav­ne til Him­mer­land.

» I år har vi et felt, som godt nok ik­ke by­der på nav­ne fra ver­den­stop­pen, men som har stor gen­ken­de­lig­hed hos pu­bli­kum. Næ­ste år kan det bli­ve end­nu bed­re, « si­ger Lars Lar­sen, der har end­nu stør­re pla­ner for Ma­de in Den­mark.

I lø­bet af eft er­å­ret skal der for­hand­les med Eu­ro­pe­an Tour om en for­læn­gel­se af sam­ar­bej­det i 2017, og her er må­let, at man kan løft e præ­miesum­men til om­kring to mio. eu­ro fra nu­væ­ren­de halvan­den mio. eu­ro.

» Men det for­ud­sæt­ter, at vi kan få de an­dre ho­ved­sponso­rer med på idéen. I takt med, at for­ret­nings­li­vet får det lidt bed­re, kan man da hå­be på, det kan la­de sig gø­re, « si­ger Lars Lar­sen.

In­den det kom­mer så langt, kan Jysk- bos­sen se frem til selv at skul­le i ak­tion på den ba­ne, han ken­der så godt. Han­di­cap­pet er godt nok gle­det fra un­der 10 til 22 over åre­ne, men for­vent­nin­ger­ne er store til Pro-Am- tur­ne­rin­gen, hvor Lars Lar­sen spil­ler mod Tho­mas Bjørn, kron­prins Fre­de­rik og Tom Kri­sten­sen.

» Den ene bli­ver nok lidt van­ske­lig at slå, men de to an­dre kon­ger kan jeg nok godt spil­le li­ge op med, « gri­ner Lars Lar­sen.

For selv om der ik­ke er vold­somt man­ge frie stun­der i ka­len­de­ren, er det på gol­fb anen, Lars Lar­sen kan fi nde tid til at ple­je an­det end sin fa­sci­na­tion af sporten.

» Jeg kan godt li­de, at man kan de­le op­le­vel­ser­ne med ven­ner og fa­mi­lie der­u­de. Det er en dej­lig må­de at bru­ge sin tid på, « si­ger Lars Lar­sen.

Jeg kan jo mær­ke det, når jeg rej­ser rundt i ver­den. Folk i USA el­ler i Ki­na har hørt om vo­res tur­ne­ring De har set bil­le­der­ne af de man­ge men­ne­sker på hul 16 sid­ste år, og det er med til at ska­be in­teres­sen

Lars Lar­sen

Fle­re sponso­rer skal gø­re præ­mie­pulj­en hø­je­re, så stør­re stjer­ner kan lok­kes til Ma­de in Den­mark. Jo me­re kendt tur­ne­rin­gen bli­ver, des stør­re er mu­lig­he­den for, at Lars Lar­sens gol­f­pro­jekt kan be­gyn­de at gi­ve et af­kast. Her er Lars Lar­sen med sid­ste års vin­der af tur­ne­rin­gen, Marc War­ren fra Skot­land.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Li­ge­som sid­ste år spil­ler pen­ge­man­den bag Ma­de in Den­mark Lars Lar­sen ( th) i år en run­de golf da­gen in­den den rig­ti­ge tur­ne­ring går i gang med kron­prins Fre­de­rik ( to fra ven­stre), Tho­mas Bjørn ( tv) og Tom Kri­sten­sen ( to fra høj­re). Fo­to: Hen­ning Bagger

I takt med at al­de­ren er ste­get, er Lars Lar­sens han­di­cap på gol­f­ba­nen og­så ste­get fra 10 til 22.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.