Pro- de­but i Him­mer­land

BT - - EUROPA TOUR - PRO- DE­BUT Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ sporten. dk

Den 24- åri­ge gol­f­spil­ler Martin Leth Si­mon­sen har sagt far­vel til ama­tør- kar­ri­e­ren og god­dag til en kar­ri­e­re som pro­fes­sio­nel med de­but i Ma­de in Den­mark-tur­ne­rin­gen. En hjem­me­ba­ne- de­but han har store for­vent­nin­ger til.

» Det er helt fan­ta­stisk. Der er ik­ke man­ge, der får chan­cen for at be­gyn­de sin pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re på Eu­ro­pa­tou­ren og til­med så tæt på hjem­met. Min fa­mi­lie og ven­ner kom­mer ned og hep­per på mig, og det glæ­der jeg mig ut­ro­ligt me­get til. «

Han spil­le­de og­så med ved sid­ste års tur­ne­ring, men her fi k han først sin en­de­li­ge klar­mel­ding en halv ti­me før star­ten gik. I år bli­ver det ik­ke så stres­set for den 24- åri­ge gol­f­spil­ler fra Aal­borg Gol­fk lub, der især hu­sker tilbage på de man­ge til­sku­e­re.

» Jeg hu­sker den fan­ta­sti­ske stem­ning, der var sid­ste år. Jeg har al­drig op­le­vet no- get lig­nen­de. Spe­ci­elt hul 16, Him­mer­land Hill, var en op­le­vel­se. At gå op ad bak­ken mod gre­en, mens folk jub­le­de og hep­pe­de på mig, var stort. Det glæ­der jeg mig til at op­le­ve igen, « si­ger Martin Leth Si­mon­sen, og fort­sæt­ter:

Må­let er top 25

» Mit mål for tur­ne­rin­gen er at kom­me i top 25, og det tæn­ker jeg ik­ke er ure­a­li­stisk, som jeg har spil­let de se­ne­ste par må­ne­der. For mig er der in­gen idé i kun at ha­ve som mål at kla­re cut­tet, for det fø­ler jeg, at jeg kan. Der­for sæt­ter jeg bar­ren lidt hø­je­re. «

Martin Leth Si­mon­sens bed­ste resultater som ama­tør tæl­ler blandt an­det en sejr i DM i hul­spil og en fem­te­plads ved EM for ama­tø­rer i 2014. Han sø­ger nu eft er sponso­re­rer, der vil føl­ge ham over i den pro­fes­sio­nel­le gol­f­ver­den.

Det er helt fan­ta­stisk. Der er ik­ke man­ge, der får chan­cen for at be­gyn­de sin pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re på Eu­ro­pa­tou­ren

Martin Leth Si­mon­sen

Martin Leth Si­mon­sen har net­op ta­get hul på til­væ­rel­sen som pro­fes­sio­nel gol­f­spil­ler, og tror på en god placering i Ma­de in Den­mark.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.