GODT NOK ER IK­KE GODT NOK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hvor­dan fin­der man en risk ma­na­ge­ment- part­ner, der kan tæn­ke selv og ta­ge action? En tæt al­li­e­ret – der ken­der virk­som­he­dens res­sour­cer og ud­for­drin­ger – og som ik­ke stop­per, før den ul­ti­ma­ti­ve løs­ning er fun­det? Man spør­ger ver­dens stær­ke­ste og mest nytæn­ken­de hold af risk ma­na­ge­ment- eks­per­ter. Wil­lis kom­bi­ne­rer en dybt­gå­en­de for­stå­el­se for den en­kel­te kun­de med et mar­kedsover­blik, in­gen an­dre kan mat­che – sup­ple­ret med ev­nen til at ven­de al­le ved­tag­ne reg­ler på ho­ve­d­et og tæn­ke i 360 gra­ders løs­nin­ger for at op­nå den unik­ke kom­bi­na­tion, som hver en­kelt kun­de fortje­ner. Re­sul­ta­tet er den op­ti­ma­le løs­ning, hvad an­går bå­de dæk­ning, pris og mer­vær­di.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.