SÅ­DAN UD­REG­NES DEN PER­SON­LI­GE TIL­LÆGS­PRO­CENT:

BT - - PRIVATØKONOMI -

Den per­son­li­ge til­lægs­pro­cent for 2015 står op­lyst i ens pen­sions med­del­el­se og bru­ges til at be­reg­ne, hvor me­get man kan få i var­me­til­læg, hel­bredstil­læg og æl­dre­check. Den lig­ger mel­lem 0 og 100, og jo hø­je­re den er, jo me­re kan du få ud­be­talt. Den fast­sæt­tes ef­ter, hvor stor en ind­tægt man har ud over sin fol­ke­pen­sion. Det har des­u­den ind­fly­del­se, om man er en­lig el­ler sam­le­ven­de. Man kan som en­lig tje­ne op til 19.400 kr. om året og sta­dig få fuldt til­læg. Der­ef­ter vil til­lægs­pro­cen­ten bli­ve sat ned fra 100 med et pro­cent­po­int for hver 481 kro­ner, man tje­ner. Den mak­si­ma­le ind­tægt, man kan ha­ve om året ved si­den af sin fol­ke­pen­sion, før ens til­lægs­pro­cent sæt­tes til nul, er 67.500 kr.. Er man gift el­ler sam­le­ven­de, kan man til­sam­men ha­ve en ind­tægt på 38.500 kr. om året, før det får ind­fly­del­se. Ef­ter­føl­gen­de ned­sæt­tes til­lægs­pro­cen­ten med et pro­cent­po­int for hver 969 kro­ner. Man kan som sam­le­ven­de ik­ke tje­ne me­re end 135.400 kr. om året, før ens til­læg for­svin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.