VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Det er ik­ke nok kun at mo­tio­ne­re. Hvis du ryk­ker sto­len ud og står ret op, er det for­bun­det med bed­re blod­suk­ker­ni­veau, la­ve­re BMI og bed­re ko­leste­rol­tal, vi­ser au­stral­ske for­ske­re i et nyt stu­die.

Folk, der er per­fek­tio­ni­ster, har stør­re ri­si­ko for at få stress og bli­ve ud­brænd­te, vi­ser ny en­gelsk forsk­ning. Per­fek­tio­ni­ster­ne bør der­for læ­re at væ­re me­re re­a­li­sti­ske, me­ner for­sker­ne.

He­ste bru­ger de­res an­sigts­mus­k­ler til mindst 17 for­skel­li­ge an­sigts­ud­tryk, for­tæl­ler en­gel­ske for­ske­re, der nu vil prø­ve at afk ode, hvil­ke fø­lel­ser der hø­rer til hvil­ket an­sigts­ud­tryk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.