’ Vi ta­ler sam­men gen­nem ope­ra­en’

Hvad gør et me­get ta­len­de og tæn­ken­de men­ne­ske, når hun plud­se­lig mi­ster ta­lens brug? Og hvor­dan kom­mu­ni­ke­rer hun med sin end­nu me­re ta­len­de dat­ter, som og­så er hen­des nær­me­ste hjæl­per?

BT - - KULTUR -

Lot­te Hei­se har med ti­den ud­vik­let en ev­ne til at for­stå sin afa­siram­te mor, In­ge Hei­ses, få ord og fag­ter, men de to kvin­der kan og­så kom­mu­ni­ke­re helt uden ord gen­nem de­res fæl­les in­ter­es­se: ope­ra.

» Vi mø­des i mu­sik­ken. Når vi er in­de at se en fo­re­stil­ling, be­hø­ver vi ba­re kig­ge på hin­an­den, og så ved vi, hvad den an­den tæn­ker, « for­kla­rer Lot­te Hei­se.

Hur­tigsnak­ke­ren

For selv om de fl este af os ken­der Lot­te Hei­se som hur­tigsnak­ke­ren. Som kvin­den, der al­tid har en me­ning, og som ik­ke er bleg for at si­ge den, så har Lot­te Hei­se en stor pas­sion og en enorm vi­den om ope­ra, og de se­ne­ste år har hun haft sit eget ope­rapro­gram, ’ Bravo’, på P2.

In­teres­sen fra ope­ra­en har hun fra sin mor.

» Det er en af de helt store ting, vi har sam­men, eft er at In­ge er ble­vet syg. For selv­føl­ge­lig kan vi godt snak­ke sam­men, men det er jo en­vejs- kom­mu­ni­ka­tion. In­ge læ­ser rig­tig me­get, men vi kan ik­ke ta­le om bø­ger, for hun kan ik­ke si­ge ret me­get. Vi kan hel­ler ik­ke ta­le om po­li­tik. «

Ha­der Dansk Fol­ke­par­ti

» Hun kan godt si­ge: ’ Det er vig­tigt at kom­me vi­de­re med: ’ buuuh’,’ hvis hun hø­rer no­get i ra­dio­en om Dansk Fol­ke­par­ti, som hun ha­der li­ge så me­get som mig, men det er jo ik­ke kom­mu­ni­ka­tion som så­dan. Dér er mu­sik jo fan­ta­stisk. Vi kan sta­dig gå i Mu­sik­hu­set i Aar­hus og de­le en kon­cert, for den er jo non- ver­bal. Og det er jo en fan­ta­stisk ting at kun­ne. «

beh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.