po­li­ti­ker

BT - - DEBAT -

Hvor­for er du ble­vet po­li­ti­ker? Det har ik­ke al­tid stå­et i kor­te­ne, at jeg vil­le gå ind i po­li­tik, selv­om jeg al­tid har væ­ret po­li­tisk ak­tiv. Men si­den jeg var med til at grund­læg­ge Al­ter­na­ti­vet, kom det som et na­tur­ligt skridt i ar­bej­det for en bæ­re­dyg­tig ver­den, som i min op­tik er den alt­af­gø­ren­de ud­for­dring, vi som sam­fund står over for. Hvor­dan kom du ind i po­li­tik? Jeg har al­tid væ­ret en­ga­ge­ret i po­li­ti­ske dags­or­de­ner. Ja, fak­tisk fra jeg var helt lil­le i sko­len. Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Mi­ne for­bil­le­der er man­ge. Fæl­les for dem er, at de er po­li­ti­ke­re, der har stær­ke vær­di­er, og som ik­ke er ban­ge for en ak­ti­vi­stisk til­gang til po­li­tik. Selv­føl­ge­lig må jeg næv­ne Uff e El­bæk, som har væ­ret helt af­gø­ren­de for mit en­ga­ge­ment i po­li­tik i dag, men og­så den sven­ske uden­rigs­mi­ni­ster, Mar­got Wall­ström. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? Det er, at vi skal ha­ve sat gang i en for­an­dring af vo­res må­de at bru­ge og for­bru­ge på, så vi har en pla­net at gi­ve vi­de­re til dem, som kom­mer eft er os. Det be­ty­der, at vi skal tur­de væ­re kre­a­ti­ve og gå helt nye ve­je. Hel­dig­vis er jeg sik­ker på, at det og­så bli­ver en me­get me­re

spæn­den­de vej.

Ras­mus Nordq­vist, MF, Al­ter­na­ti­vet

FOR­BIL­LE­DET

UF­FE EL­BÆK

For­mand for Al­ter­na­ti­vet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.