Psy­ko­log: Så­dan er mo­de­ren

BT - - NYHEDER -

Psy­ki­ske pro­ble­mer el­ler kul­tu­relt pres kan væ­re år­sag til, at en kvin­de har set sig nødsa­get til at skil­le sig af med sit ny­fød­te barn, for­kla­rer psy­ko­log.

For de fl este for­æl­dre er det fuld­stæn­dig utæn­ke­ligt at skil­le sig af med sit ny­fød­te barn, men for få kan li­vet vir­ke så uover­sku­e­ligt, at det kan vir­ke som om, at der ik­ke er no­gen an­den ud­vej. Sidst­nævn­te er iføl­ge psy­ko­log Jo­hn Hal­se sand­syn­lig­vis år­sa­gen til, at en lil­le ny­født pi­ge i går eft er­mid­dag blev fun­det for­ladt mel­lem to con­tai­ne­re i Bal­lerup.

Po­li­ti­et er på bar bund i sa­gen, og har in­gen idé om, hvem for­æl­dre­ne til pi­gen er. Men iføl­ge Jo­hn Hal­se er der ik­ke me­get tvivl om, hvil­ken slags per­son po­li­ti­et skal le­de eft er. For det før­ste er der iføl­ge psy­ko­lo­gen næ­sten med sik­ker­hed ta­le om ’ en re­la­tivt ung kvin­de’. Des­u­den har kvin­den for­ment­lig en af to pro­fi ler.

» En­ten er der ta­le om en stærkt usta­bil per­son, som ik­ke mag­ter at ta­ge sig af bar­net, el­ler og­så er der ta­le om en per­son, hvor det at få et barn ik­ke pas­ser ind i en kul­tu­rel sam­men­hæng. Det kan f. eks. væ­re, hvis mo­de­ren til­hø­rer en fun­da­men­ta­li­stisk tros­ret­ning, som nog­le mus­lim­ske kred­se el­ler Je­hovas Vid­ner. «

Iføl­ge Jo­hn Hal­se skal po­li­ti­et der­for en­ten le­de eft er en kvin­de, som er stærkt psy­kisk syg, el­ler en kvin­de, der er ban­ge for at bli­ve ud­stødt.

Me­get ung el­ler umo­den

Han pe­ger på, at det fak­tum, at bar­net er fun­det mel­lem to con­tai­ne­re er ’ ek­stra vold­somt’, og in­di­ke­rer, at mo­de­rens hand­ling er ’ uover­ve­jet og umo­den’, hvil­ket igen pe­ger på, at en me­get ung kvin­de er mor til bar­net.

Hav­de det blot væ­ret en kvin­de, der ik­ke øn­ske­de bar­net, hav­de det væ­ret me­re op­lagt, at kvin­den hav­de kørt det til ska­destu­en og afl eve­ret det et sted, hvor hun med sik­ker­hed vid­ste, at det vil­le bli­ve fun­det, og hvor no­gen vil­le ta­ge sig af det, for­tæl­ler psy­ko­lo­gen. sil­la

Jo­hn Hal­se. Ar­kiv­fo­to: Mor­ten Juhl

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.