Vind fly­rej­se til Mila­no

Del et tip til en stor­by og vær med i lod­træk­nin­gen om fly­bil­let­ter til ita­li­en­ske Mila­no, der li­ge nu dan­ner ram­me om ver­dens­ud­stil­lin­gen EXPO

BT - - REJSER - Re­dak­tio­nen rej­se­liv@ ber­ling­s­ke. dk

Ken­der du en su­per­hyg­ge­lig café i Pa­ris? Ved du, hvor der lig­ger en even­tyr­ligt god is­bar i Rom? Har du op­da­get en grøn plet i New York, som man kan få ( næ­sten) for sig selv? El­ler no­get fjer­de, som ik­ke er nævnt i samt­li­ge gu­i­debø­ger, men som gør be­sø­get i li­ge præ­cis dén stor­by til no­get sær­ligt?

Del dit tip med BT Rej­ser og Ber­ling­s­ke Rej­se­liv – og vær med i lod­træk­nin­gen om fly­bil­let­ter til Mila­no.

Li­ge nu og frem til 31. ok­to­ber er Mila­no ram­me om ver­dens­ud­stil­lin­gen Expo. Det har du mu­lig­hed for at kom­me med til, hvis du bli­ver den hel­di­ge vin­der af de to fly­bil­let­ter, BT Rej­ser og Ber­ling­s­ke Rej­se­liv i sam­ar­bej­de med ea­syJet ud­lod­der til den nor­di­ta­li­en­ske stor­by.

Og vil du ik­ke til ver­dens­ud­stil­ling, men hel­le­re op­le­ve Mila­nos mo­de, fod­bold og stor­by­stem­ning, er du na­tur­lig­vis vel­kom­men til det – vi blan­der os ik­ke i, hvad du bru­ger din tid i by­en på.

Det ene­ste, du skal gø­re for at væ­re med i lod­træk­nin­gen om de to fly­bil­let­ter, er at sen­de os dit tip til en stor­by på rej­se­liv@ ber­ling­s­ke. dk. Ud­over tip­pet vil vi ger­ne ha­ve dit navn og te­le­fon­num­mer, så vi kan kon­tak­te dig, hvis du bli­ver den hel­di­ge vin­der.

Kon­kur­ren­cen slut­ter i mor­gen mandag 17. au­gust, hvor vi træk­ker en vin­der, der får di­rek­te besked. Bil­let­ter­ne skal an­ven­des in­den 31. ok­to­ber 2015, hvor EXPO i Mila­no slut­ter. Præ­mi­en kan ik­ke om­byt­tes til kon­tan­ter. Der ta­ges for­be­hold for ud­solg­te af­gan­ge.

Om du vil se Expo- ver­dens­ud­stil­lin­gen, gå til fod­bold på San Siro el­ler drik­ke espres­so i det eks­klu­si­ve Gal­le­ria Vit­to­rio Ema­nu­e­le II er helt op til dig. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.