Ud­pluk af tips vi al­le­re­de har mod­ta­get

BT - - REJSER -

BU­DA­PE­ST: » By­en har en for­ry­gen­de Mi­che­lin- re­stau­rant, Co­stes, som se­ve­re­rer tip top mad og vi­ne, og pri­sen er en del la­ve­re end i Dan­mark, hvis du vil ha­ve en op­le­vel­se i særklas­se. « / TB

ROM: » Roms bed­ste re­stau­rant er Ta­ver­na Luci­fero! Helt til­fæl­digt faldt vi over det­te skøn­ne au­ten­ti­ske lil­le sted. Dre­vet af en kæm­pe­stor ita­li­ensk fyr i 30er­ne. Hans far ejer en li­ge så po­pu­lær re­stau­rant, så det er alt­så her, søn­nen har få­et sin eks­per­ti­se. Det he­le var så su­verænt læk­kert og spæn­den­de, at vi boo­k­e­de bord til næ­ste af­ten igen, da vi gik. Råva­rer i topklas­se og i et pris­ni­veau, hvor al­le kan væ­re med! « / AKL

PERTH: » Min fa­mi­lie og jeg har rejst i et år. Et af de smuk­ke­ste ste­der, vi op­le­ve­de, var i Al­ba­ny og Perth, Vestau­stra­li­en. I det he­le ta­get er he­le ky­sten i Vestau­stra­li­en nok det smuk­ke­ste sted i ver­den. « / JB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.