Fa­mi­lie­tur til Skå­ne

La­ma- van­dring og ost med blåt blod i årer­ne. Skå­ne by­der på lidt af hvert

BT - - REJSER - 4

FA­MI­LIE­TUR

Det er lidt sjovt. Så snart man skal veks­le va­lu­ta, og sproget er et an­det, er man men­talt på rej­se, uan­set hvor kort rej­se­ti­den er.

For far­ven på vejskil­te­ne er an­der­le­des, så snart man pop­per op fra tun­ne­len un­der Øre­sund, og po­sen med pa­stel­far­ve­de » Bilar « fra tan­ken sig­na­le­rer fe­rie.

So­len ba­ger på små, rø­de træhu­se, præ­cis som i den sven­ske bør­ne­bog om bon­den Pe­der­sen og hans kat Fin­dus, og kur­sen er sat mod Nyrups Oste­ria midt i Skå­ne.

Vej­en skrum­per fra bred til smal og fra as­falt til grus. Ind­til GPS’en in­si­ste­rer på et hjulspor langs en plø­je­mark med skov på ven­stre si­de.

» Kan det nu pas­se? « pip­per chauf­før­en, mens bø­ge­gre­ne fe­jer over bil­r­u­den.

» Get used to it. Vi er i Sve­ri­ge, « me­ner te­e­na­ge­ren, der til­ba­ge­læ­net be­trag­ter sce­ne­ri­et.

Ost med blåt blod i åre­ne

Han har ret. Der ér læn­ge­re mel­lem by­er­ne og fle­re na­turs­køn­ne småve­je her­ov­re i Skå­ne end hjem­me.

Og frokost­stop­pet på Oste­ri­a­et med den lil­le gård­bu­tik, fyldt med lo­ka­le fri­stel­ser, er flas­h­ba­ck til for­tids som­mer­liv med lange dov­ne da­ge i so­len: Små børn ba­lan­ce­rer på mos­gro­e­de sten­gær­der og ny­der den hjem­mela­ve­de saft af eg­nens Älg­hjortblom­ster, mens de store guf­fer ny­bagt brød, frisk­kær­net smør og vær­tin­de Ce­ci­lie Tim­ners go­de lo­ka­le oste.

» Det her er Estel­le, vo­res egen ost af mælk fra na­bo­ens kø­er. Opkaldt ef­ter prin­ses­sen ( sven­ske Kron­prin­ses­se Vi­cto­ria og Prins Da­ni­els dat­ter, red.), for den har jo og­så blåt blod i årer­ne « , smi­ler Ce­ci­lia og ud­pe­ger hu­sets lækre blå­skim­me­lost med en gaf­fel.

Mongol­ske uld­hyt­ter

Et kvar­ters van­dring – godt oven­på osten – fø­rer ind i sko­ven, hvor store, run­de tel­te duk­ker op i en lys­ning.

Det er im­por­te­re­de ægte mongol­ske uld­hyt­ter, men ind­ret­tet med sen­ge, ser­van­te­stel, oli­e­lam­per og træ gulv.

Ca­mil­la, der ta­ger hånd om gæ­ster­ne her på Na­tur­ho­tel­let, er en haj til at kok­ke­re­re over bål. Man kan til­be­re­de må­l­ti­der­ne sam­men med hen­de – hun sør­ger for råva­rer – og man­gen en spej­der vil­le bli­ve grøn af mis­un­del­se ved at se hen­de hol­de il­den på per­fekt ni­veau un­der fle­re pan­der, så stak­ke af gyld­ne pan­de­ka­ger ho­ber sig op.

Bø­ge­sko­vens skyg­ge og mil­de duft af sko­v­bund gi­ver ap­pe­tit.

» Det er en gam­mel skånsk op­skrift med gær, så de er let­te « , af­slø­rer Ca­mil­la og for­tæl­ler, at man­ge fa­mi­li­er flyt­ter her­ud nog­le da­ge med bør­ne­ne, der hur­tigt får skul­dre­ne ned og fan­ta­si­en tilbage i øj­ne­ne. Helt uden com­pu­ter og iPad.

Og­så van­dre­re over­nat­ter i tel­te­ne, for eg­nen har et godt net af smuk­ke sti­er. Van­dre­fe­rie kom­mer straks på øn­ske­li­sten – for så skal der nem­lig spi­ses fle­re pan­de­ka­ger, me­ner fa­mi­li­ens yng­ste.

Skånsk la­ma- farm

Der er en elg i sil­hu­et på skil­tet ved ind­gan­gen, men da­gens ho­ve­d­at­trak­tion er en gan­ske an­den ra­ce.

Af grun­de, der står hen i det uvis­se, har Ja­cque­li­ne Käs­lin fyldt en farm nord for Kri­sti­an­stad med al­pa­ka- la­ma­er, der for­sy­ner gård­bu­tik­ken med råuld og fi­ne gar­n­nøg­ler af sil­ke­blød­pels.

» Se mor, her er ul­den fra min Ala­din « , jub­ler en lil­le pi­ge, der net­op er kom­met tilbage fra en van­dring gen­nem sko­ven med den blon­de Ala­din i et reb, og nu op­da­ger, at der er hånd­skrev­ne nav­ne­sed­ler på bund­ter­ne i gård­bu­tik­ken, så man kan se, hvil­ken al­pa­ka ul­den hi­d­rø­rer fra.

Dy­re­ne er helt fri­ske på at gå tu­re.

REJSEINFO

Trans­port:

Bil via Øre­sunds­bro­en ( kr. 375/ en­kelt) el­ler fær­gen fra Hels­in­gør. ( Kr. 710/ re­tur inkl. pas­sa­ge­rer). Med Øre­sund­stog til Mal­mø el­ler fær­ge til Hels­ing­borg og le­je­bil vi­de­re. Al­ter­na­tivt Øre­sund­stog di­rek­te Kbh- Kri­sti­an­stad ( Kr. 162/ vok­sen el­ler kr. 276/ fa­mi­lie­bil­let) og le­je- cyk­ler. Det be­græn­ser dog ra­di­us.

Bed­ste rej­se­tids­punkt:

Skå­ne er fro­digt i sen­som­me­ren og smukt til van­dring/ cykling, og­så i sep­tem­ber.

Vi­sitswe­den. com, vi­sitska­ne. com, nyrup­soste­ria. se, na­tur­ho­tell. se, al­pa­ka­hof. com, vat­ten­ri­ket. kri­sti­an­stad. se/ na­turum, an­nas­ho­tell. se, ap­titsa­lut. se

In­fo:

» Men en al­pa­ka- la­ma bli­ver al­drig tam som en hund. Du be­stem­mer, om I skal gå el­ler stand­se, men du må la­de dy­ret væl­ge tem­po og ik­ke væ­re nervøs, for det gør den ut­ryg « , for­kla­rer Ja­cque­li­ne.

Da grup­pen har få­et grund­kur­sus i al­pa­ka- van­dring, går det ind i sko­ven, hvor folk og pels­dyr hol­der pau­se ef­ter en ti­mes tid. Kaf­fe og sandwich duk­ker op af Ja­cque­li­nes ryg­sæk, mens al­pa­ka­er­ne gum­ler græs og bla­de.

Det er en spøjs op­le­vel­se at luf­te al­pa­ka­er, men man op­le­ver sko­ven in­tenst og er til ste­de i nu­et, tak­ket væ­re det fo­kus, man har på sit dyr.

Et tur på et par ti­mer er pas­sen­de og gi­ver god tid til at hø­re me­re om al­pa­ka­er­ne, der stam­mer fra Sy­da­me­ri­ka, men tri­ves fint her i Skå­ne. Og selv helt små børn kan få de­res egen al­pa­ka i snor – med en sik­ker­heds­li­ne til en vok­sen bag­ved.

Flot na­tur­cen­ter

Bag­ef­ter fort­sæt­ter vi til Kri­sti­an­stad: En smuk, gam­mel by, hvis stolt­hed er vand og alt det liv, der hø­rer til.

De lo­ka­le el­sker de­res » Van­dri­ge « med den bre­de å, der kryd­ser by­en med ka­no­sejlads og mas­ser af små­sø­er, sum­pe og an­det vå­dt, hvis bo­ta­nik og dy­re­liv, man får ud­dy­bet på gu­i­de­de tu­re.

En god idé, hvis bør­ne­ne er ri­me­lig go­de til svensk. El­lers er det bed­re at ud­for­ske det flot de­sig­ne­de na­tur­cen­ter Na­turum med » prøv- selv « - ak­ti­vi­tet og ud­stil­lin­ger.

Man kan og­så ba­re le­je en cy­kel og tag en pi­c­ni­c­k­urv med ud i na­tu­ren om­kring den smuk­ke, gam­le stad. Der er cir­ka 17 km til ba­de­li­vet på Øst­ky­sten, og så er man nå­et på tværs af Skå­ne – på helt na­tur­lig vis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.