Fo­rel­sket i Bu­enos Ai­res

Den ar­gen­tin­ske ho­ved­stad er me­get me­re end tango, fod­bold og bøf­fer

BT - - REJSER - 6

AR­GEN­TI­NA

» Sølv­flo­den « , Rio de la Pla­ta – ver­dens bre­de­ste – fly­der fuld af se­di­ment mørk af­sted fra det in­dre af Sy­da­me­ri­ka ud i At­lan­ter­ha­vet. Men når so­len går ned, er det som at kig­ge på et bug­ten­de tæp­pe af sølv. En smuk il­lu­sion. Men og­så en flod, der gem­mer på sin egen fryg­te­li­ge sand­hed.

Langs flo­den snor pro­me­na­den sig. Her midt i den ar­gen­tin­ske ho­ved­stad, » de skøn­ne vin­des « by, Bu­enos Ai­res er det, som om ti­den står stille. Ude på den u- for­me­de træ­bro står i mas­se­vis af lo­ka­le og fi­sker. Fa­mi­li­er med mad­kur­ve, kæ­re­ste­par, der kys­ser og børn, der spil­ler bold.

Det er den stille, smuk­ke ro­man­tik, der om­kran­ser ste­det. Bu­enos Ai­res by­der på en fin kom­bi­na­tion af grøn­ne om­rå­der og en guld­gru­be af kul­tur, ind­tryk, ven­li­ge folk og le­ven­de hi­sto­rie.

By­en på cy­kel

Nok er Stor- Bu­enos Ai­res en me­ga­by med om­kring 13 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re, men den cen­tra­le del er be­ha­ge­lig lys og luf­tig. Og cyk­ler bli­ver me­re og me­re vel­kom­ne.

Med den lo­ka­le fo­to­graf Ve­ra Ro­sem­berg som guide ta­ger vi tu­ren gen­nem by­en på cy­kel. Vi be­gyn­der i om­rå­det Bel­gra­no og fyl­der mad­kur­ven i de­li­ka­tes­se- bu­tik­ken » Va­len­ti « .

Vi tril­ler i adsta­digt tem­po ned ad de smuk­ke ga­der og ave­ni­das. Man­ge af dem som Av. Me­li­an er som kæm­pe, grøn­ne po­r­ta­ler af træ­er, hvis kro­ner flet­ter sig sam­men over os. Byhu­se­ne er her en smuk blan­ding af art deco og pa­tri­cer- vil­la­er.

De store ot­te- spo­re­de bou­le­var­der kryd­ses med for­sig­tig­hed, men el­lers er der gan­ske man­ge ga­der med cy­kel­sti­er el­ler cy­kel­ba­ner.

Vi sty­rer mod flo­den og mod nord. Kø­rer for­bi Ri­ver Pla­te Sta­dion og en­der i et grønt om­rå­de med pal­mer langs flo­den i by­de­len Oli­vos. Per­fekt til pi­c­nic.

Fort­sæt­ter der­ef­ter til San Isi­dro og ny­der de gam­le, smuk­ke, store vil­la­er i vel­ha­ver- om­rå­det. Det her er » old co­lo­ni­al sty­le « . På en del af de små si­de­ve­je ned mod flo­den står ap­pels­in­træ­er med mod­ne frug­ter langs fort­or­ve­ne.

Tu­ren tilbage fo­re­går med lo­kalt­o­get, der har fint plads til cyk­ler.

Vold­som hi­sto­rie

Fod­bold, Mes­si, bøf­fer, rød­vin og tango. Fem ord som de fle­ste for­bin­der med Ar­gen­ti­na. Men lan­det er langt me­re end det. På godt og ondt.

Det er grund­læg­gen­de rigt med mas­ser af res­sour­cer og en ve­lud­dan­net be­folk­ning. Men i 2001 gik lan­det ban­kerot. Som Græken­land har væ­ret tæt på i dag. Ef­ter­virk­nin­ger­ne mær­kes end­nu. Før 2001 var den lo­ka­le va­lu­ta, pe­sos, 1 til 1 med dol­lar. I dag er den cir­ka 10 til 1.

Det gør sta­dig ondt. Pris­ni­veau­et på tøj og mad er re­la­tivt højt. Trans­port dog me­get lavt på grund af stats­støt­te. Alt sam­men sta­dig un­der dansk ni­veau.

Et af de end­nu åb­ne sår i det un­ge lands hi­sto­rie er op­gø­ret med mi­li­tær­dik­ta­tu­ret, der va­re­de fra 1976- 1983. Be­teg­nel­sen » den be­skid­te krig « , dæk­ker: 30.000 men­ne­sker for­svandt. Tor­tu­re­ret, hen­ret­tet el­ler dum­pet fra fly i Rio De La Pla­ta. Det er flo­dens fryg­te­li­ge sand­hed.

Knu­gen i ma­ven

Mod­sat na­bo­lan­det Chi­le og dets dik­ta­tur- pe­ri­o­de, er de fle­ste of­fi­ce­rer fra » den be­skid­te krig « dømt og fængs­let.

Et op­gør, dre­vet frem af mødre­ne til de for­s­vund­ne.

Alt det kan man få et uhyg­ge­ligt, men ær­ligt ind­blik i på den tid­li­ge­re ka­ser­ne og mi­li­tær­sko­le ESMA, hvor man­ge af gru­som­he­der­ne fandt sted. I dag er det et åbent mu­se­um, hvor in­tet er æn­dret fra den­gang. På de store vin­du­er i ho­ved­byg­nin­gen er op­sat trans­pa­ren­te po­rtræt­ter af de for­s­vund­ne. Det gi­ver en knu­gen i ma­ven, men ESMA er af­gjort et be­søg værd, et sted at bli­ve klog af.

Så­le­des en dy­ster op­le­vel­se ri­ge­re træn­ger man til en god mid­dag og et godt glas rød­vin. Det er der råd for. Man er nødt til at prø­ve asa­do. Det er for­skel­ligt kød, der er gril­let. Ly­der sim­pelt, men er ind­be­gre­bet af ar­gen­tinsk kuli­na­risk kul­tur, nær­mest en vi­den­skab i sig selv. Der­til en god rød­vin, ek­sem­pel­vis den eks­klu­si­ve Ru­ti­ni.

Om­rå­det Pa­ler­mo bug­ner af ba­rer og re­stau­ran­ter. Der er mas­ser af liv i kvar­te­ret, der er delt i by­de­le­ne Hol­lywood og So­ho, ad­skilt af jer­n­ba­nen. Prøv even­tu­elt re­stau­rant Øl­sen, der ud­over Ø’et er in­spi­re­ret af den ny­e­re skan­di­na­vi­ske mad­kul­tur. Øl­sen er ind­ret­tet i et tid­li­ge­re mø­bels­ned­ke­ri, og der er en skøn gård­ha­ve.

Down town

Pa­ler­mo er turi­ster­nes fo­re­truk­ne om­rå­de, så der er en del turist­fæl­der blandt re­stau­ran­ter­ne.

Af sam­me grund fo­re­træk­ker min guide at ta­ge down town, når hun skal vi­se by­en frem: Først et kul­tur­be­søg i den gam­le stor­slå­e­de po­st­cen­tral, der i ju­ni i år er ble­vet om­dan­net til ope­ra­hus med me­get me­re opkaldt ef­ter den tid­li­ge­re præ­si­dent Ne­stor Kir­ch­ner. Der­på den in­ti­me Da­da- bar, hvor der ser­ve­res en per­fekt Bloo­dy Mary og vels­ma­gen­de humus. Et godt tip er og­så bar- og kon­cert­ste­det La Ci­ga­le. Ik­ke mindst på grund af bal­ko­nen, hvor man kan få frisk luft .

Rund tu­ren af og for­lad stor­by­en. Tag lo­kalt­o­get langs flo­den cir­ka 40 km nord­på til Ti­gre. Her be­gyn­der flod­del­ta­et. Væl­ger man en ti­mes sejlads, får man et sjovt og stor­slå­et ind­blik i » Strand­vej­en « på ar­gen­tinsk. Her lig­ger bå­de smuk­ke eks­klu­si­ve vil­la­er og gam­le rust­ne skibsvrag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.