KRÆ­VER LU­GER

Bør­ne­rå­det vil ha­ve så­kald­te ba­bylu­ger, hvor kvin­der ano­nymt kan afl eve­re de­res ny­fød­te børn

BT - - NYHEDER - Jep­pe Pe­der­sen jepp@bt.dk

Nu skal det væ­re slut med at fi nde eft er­lad­te ba­by­er i po­ser og con­tai­ne­re i Dan­mark.

Så­dan ly­der det fra Bør­ne­rå­det, eft er at et spæd­barn lør­dag blev fun­det i en pla­stikpo­se ved en con­tai­ner i Bal­lerup.

Næst­for­mand for Bør­ne­rå­det Lis­beth Wilms er for­fær­det over fun­det. Hun eft er­ly­ser nu, at man i Dan­mark se­ri­øst over­ve­jer ba­bylu­ger, som man har i Tys­kland og Hol­land, hvor kvin­der ano­nymt kan afl eve­re ny­fød­te børn, hvis de ik­ke mag­ter at ta­ge sig af dem.

Ti­den er in­de

» Så­dan en si­tu­a­tion er dybt ulyk­ke­lig, og vi skal gø­re alt, hvad vi kan, for at fore­byg­ge gen­ta­gel­ser. Det sker jo hvert til hver an­det år, at vi ser dis­se helt ulyk­ke­li­ge sa­ger, hvor et barn bli­ver fun­det. Ti­den er in­de til at få un­der­søgt er­fa­rin­ger med ba­bylu­ger og vur­de­re, om dis­se kan bru­ges som et sup­ple­ment til de til­bud, vi al­le­re­de har i Dan­mark, « si­ger Lis­beth Wilms fra Bør­ne­rå­det.

Om­trent 80 off ent­li­ge og pri­va­te ho­spi­ta­ler og in­sti­tu­tio­ner i Tys­kland har ba­bylu­ger. Når et barn læg­ges i lu­gen, rin­ger en alarm hos per­so­na­let, som hen­ter bar­net. In­gen ta­ler med dem, der afl eve­rer bar­net, som kom­mer i en mid­ler­ti­dig fa­mi­lieple­je. Ind­til bar­net er ot­te uger gam­melt, kan mo­de­ren for­try­de, at hun vend­te bar­net ryg­gen.

Pi­ge i sport­st­a­ske

I 2013 blev der fun­det en få da­ge gam­mel pi­ge stærkt ned­kø­let i en sport­st­a­ske i København.

Den­gang blus­se­de de­bat­ten om ba­bylu­ger op i Dan­mark blandt po­li­ti­ker­ne, og fl ere fo­re­slog en for­søgs­ord­ning i Dan­marks tre stør­ste by­er. Der ske­te dog in­tet på om­rå­det, og der­for kæm­per Bør­ne­rå­det nu for at få en løs­ning på bor­det.

» Der er ik­ke sket no­get med den for­søgs­ord­ning, vi tid­li­ge­re har an­be­fa­let, så lad os nu få an­dre lan­des er­fa­rin­ger un­der­søgt og der­i­gen­nem se, hvad vi skal ha­ve. Bør­ne- rå­det vil føl­ge ud­vik­lin­gen, « si­ger Lis­beth Wilms.

Fle­re in­stan­ser har kri­ti­se­ret ba­bylu­gen og me­ner, at det er en for nem løs­ning for kvin­den. Men den be­tragt­ning er Lis­beth Wilms helt ue­nig i.

» Det vil un­dre mig, om kvin­der, der ik­ke vir­ke­lig er i en trængt si­tu­a­tion, vil afl eve­re de­res barn. Det er in­gen nem løs­ning at afl eve­re sit barn, « si­ger hun.

For­u­den ba­bylu­gen fo­re­slår Bør­ne­rå­det og­så, at man kig­ger på mu­lig­he­der­ne for, at kvin­der ano­nymt kan få pro­fes­sio­nel hjælp til at ta­le om, hvor­vidt de vil be­hol­de de­res barn.

Si­den 2003 er 10 spæd­børn ble­vet fun­det eft er­ladt i Dan­mark. Seks af dem dø­de.

Fo­to: DPA

Et kig gen­nem den åb­ne ba­bylu­ge på St. Marys Ho­spi­tal i Lands­hut i Tys­kland, Og­så i Hol­land fin­des så­kald­te ba­bylu­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.