VEN­STRES FAN­TA­STI­SKE FI­RE? ’’

BT - - DEBAT -

Re­ge­rin­gen er over­ord­net set kom­met godt fra start, men i kro­ge­ne hvi­sker nog­le i Ven­stre om, at stats­mi­ni­ste­ren næp­pe kan hol­de til end­nu en valg­kamp. An­dre me­ner, at han har sat et hold, der kan løft e ham. Med sin mi­ni­ster­ka­ba­le har Lars Løk­ke Ras­mus­sen si­destil­let par­tiets løjt­nan­ter. Nu er det op til dem selv at ero­bre ba­nen. Den kon­kur­ren­ce kan bli­ve til Løk­kes for­del - el­ler den kan split­te Ven­stre. NÅR LØK­KE SI­DESTIL­LER dem i ræk­ke li­ge bag sig, så hæ­ver han som chef sig over de an­dre. Og han ska­ber en kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tion, hvor løjt­nan­ter­ne er tvun­get til at le­ve­re va­ren for ik­ke at sak­ke bag­ud i for­hold til de øv­ri­ge. Men det er ik­ke uden ri­si­ko­mo­men­ter, for når man stil­ler fi re top­po­li­ti­ke­re op på ræk­ke ved si­den af hin­an­den, så har de me­get svært ved ik­ke at op­fat­te det, som om de står på en start­linje til et ra­ce, som må­ske er en sprint, må­ske en ma­ra­ton. Men de ved, at det gæl­der om at kom­me først.

Løk­ke har dømt Carl Holst ude af kam­pen om for­mand­spo­sten i Ven­stre ved at gø­re ham til for­svars­mi­ni­ster. Man­ge i Ven­stres bag­land hav­de el­lers store for­håb­nin­ger til Carl Holst. De men­te, hans er­fa­ring, væl­ger­tæk­ke og tæt­te for­bin­del­se til højsko­le­ven­stre vil­le sik­re frem­ti­den. Men Carl Holst er kom­met ut­ro­lig skidt fra start på en mi­ni­ster­post, som for bor­ger­li­ge mi­ni­stre må be­trag­tes som re­la­tivt nem, Holst har måt­tet san­de, at han nu spil­ler i Su­per­liga­en - og der bli­ver ik­ke gi­vet trø­ste- fris­park. Som det ser ud nu, kan Holst glem­me alt om at bli­ve kon­ge en dag og kan i bed­ste fald bli­ve kon­ge­ma­ger. OG­SÅ SØ­REN GA­DE er sat bag­ud i kam­pen om for­mand­spo­sten i Ven­stre, for­di han blev grup­pe­for­mand for fol­ke­tings­grup­pen, men skal ik­ke døm­mes ude. Ga­de kan bå­de op­nå stor ind­fl ydel­se og en klar of­fent­lig pro­fi l, men mest af alt, så kan man fra den post afl æse al­le med­lem­mers hold­nin­ger og po­si­tio­ner og bru­ge den vi­den som re­el magt. Ga­de ved om no­gen, hvor hur­tigt al­ting kan æn­dre sig i po­li­tik. Det gæl­der na­tur­lig­vis og­så for Løk­ke, som man som be­kendt skal pas­se på med at døm­me ude. TILBAGE STÅR FI­RE top­po­li­ti­ke­re, som Løk­ke har ud­lig­net for­skel­le­ne på rent magt­po­li­tisk, og som al­le har få­et en mu­lig­hed for at ska­be sig et navn på po­li­tisk ind­hold, gen­nem­slags­kraft og resultater. Det er uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen, ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind, ud­læn­din­ge-, in­te­gra­tions- og bo­lig­mi­ni­ster In­ger Støj­berg og er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen. De fi re teg­ner re­ge­rin­gens po­li­tik på af­gø­ren­de stræk­nin­ger, og frem­ti­dens Ven­stre kan me­get vel fi ndes i den ind­byr­des magt­kamp mel­lem de fi re pro­fi ler. Det sprin­gen­de spørgs­mål er, om Løk­ke med sin si­destil­ling af dem har sat dem på hårdt ar­bej­de på de­res fag­om­rå­de el­ler har skudt magt­kam­pen i gang. IND­TIL NU TY­DER det ik­ke på, at magt­kam­pen for al­vor er i gang. Men folk om­kring de fi re mi­ni­stre føl­ger op­mærk­somt, hvor­dan de kla­rer sig. Ven­stre­fol­ke­ne ved, at der kom­mer en dag, hvor de skal væl­ge en he­st at sæt­te den po­li­ti­ske op­spa­ring på.

Spørgs­må­let er, om Kri­sti­an, Sø­ren, In­ger og Tro­els kan sæt­te det sam­me præg på dansk po­li­tik, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes fan­ta­sti­ske fi re, Svend, Ritt, Poul og Mo­gens, gjor­de gen­nem år­ti­er - trods hår­de ind­byr­des magt­kam­pe. Men at Løk­ke har sat dem ved si­den af hin­an­den, er der in­gen tvivl om.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.