Er du enig med Tæn­ket­an­ken Justi­tia i, at det bur­de væ­re til­ladt at bil­li­ge ter­ror?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.56 IK­KE EN DANSK HOLD­NING På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.31 SKAL IK­KE STØT­TE DRAB På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.15 VI HAR YT­RINGS­FRI­HED På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.40 GÅR VI IND FOR FRI­HED? På fa­ce­book. com/ ditbt kl

Ja,

vi skal vær­ne om yt­rings­fri­he­den

Nej,

al ter­ror- støt­te skal straff es

7.195 stem­mer på bt. dk

STØT­TE SKAL STRAF­FES

Gul­l­mai Lars­son

Nej, al­le yt­rin­ger i den ret­ning skal straff es.

Mi­cha­el Nel­le­mann

Nej, al­drig! Hvis man har den hold­ning, så må det væ­re på ti­de, at man for­la­der Dan­mark.

An­ne­met­te Jor­dan Jen­sen

Selv­føl­ge­lig skal det ik­ke væ­re til­ladt at støt­te drab på uskyl­di­ge men­ne­sker.

David Øster­gaard

Selv­om man ik­ke kan li­de det, så på­står vi, at vi har yt­rings­fri­hed, og så må det og­så gå den an­den vej.

Lars Andersen

Hvis man går ind for fri­hed, går man pr. de­fi ni­tion og­så ind for fri­he­den til at yt­re grim­me ting. Pro­ble­met er nok ba­re, at man­ge men­ne­sker fak­tisk ik­ke går ind for fri­hed.

To­bi­as Lund Ras­mus­sen

Hvis man støt­ter USA, så støt­ter man ter­ror. Det er sta­dig ter­ror, selv­om vi er på ter­r­o­ri­stens si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.