HJER­NESKA­DET OVER­FU­SET I BUS

Ma­ri­an­ne Kampmann føl­te sig yd­my­get, da en Movia- chauf­før næg­te­de at ud­ste­de en bil­li­ge­re bil­let, for­di han ik­ke tro­e­de på, hun var han­di­cap­pet

BT - - NYHEDER - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

’ Hvis du er han­di­cap­pet, så er jeg og al­le an­dre det og­så’. Så­dan lød den bar­ske besked til den hjer­neska­de­de Ma­ri­an­ne Kampmann, da hun lør­dag ef­ter­mid­dag steg på bus­sen i København og bad om en så­kaldt ledsa­ge­bil­let til sin dat­ter. Bus­chauf­før­en, der stod bag de hår­de ord, men­te nem­lig ik­ke, at der var no­get galt med den 46- åri­ge kvin­de, selv­om hun kun­ne frem­vi­se do­ku­men­ta­tion.

Ma­ri­an­ne Kampmann er sta­dig på­vir­ket af epi­so­den i linje 2A i København, da hun søn­dag ta­ler med BT. Hun var på vej til fød­sels­dag for at be­sø­ge sin mor. Med sig hav­de hun sin 21- åri­ge dat­ter, Lou­i­se Kri­stof­fer­sen, for­di hun som hjer­neska­det bl. a. har svært ved at ori­en­te­re sig, læ­se en bus­plan el­ler op­fat­te uvan­te si­tu­a­tio­ner.

Da de to kvin­der steg på bus­sen, frem­vi­ste Ma­ri­an­ne Kampmann som sæd­van­lig sit ledsa­ge­kort, et kort, der do­ku­men­te­rer be­ho­vet for at ha­ve en ledsa­ger med i bus, tog el­ler me­tro, og som sik­rer ledsa­ge­ren en bil­li­ge­re rej­se. Men bus­chauf­før­en men­te ik­ke, at Ma­ri­an­ne Kampmann kun­ne væ­re han­di­cap­pet, for­tæl­ler hun da­gen der­på.

Gri­ne­de ad pas­sa­ge­ren

» Jeg steg ind i bus­sen og bad om at bli­ve tjek­ket ind med ledsa­ger. Jeg så, at chauf­før­en al­li­ge­vel skrev to vok­sen­bil­let­ter, så der­for gen­tog jeg og sag­de, at det skul­le væ­re en han­di­cap­bil­let med en ledsa­ger, hvil­ket sva­rer til pri­sen på en bør­ne­bil­let. Han be­næg­te­de der­ef­ter, at jeg skul­le væ­re han­di­cap­pet, gri­ne­de ad mig og sag­de højt: ’ Hvis du er han­di­cap­pet, så er jeg og al­le an­dre det og­så’, « si­ger Ma­ri­an­ne Kampmann, der er hjer­neska­det, for­di hun seks gan­ge er ble­vet ramt af en blod­prop.

Da bus­chauf­før­en ik­ke lod til at for­stå, at ledsa­ge­kor­tet gi­ver bil­li­ge­re rej­se, tog dat­te­ren Lou­i­se Kri­stof­fer­sen over:

Me­get ned­la­den­de

» Jeg for­søg­te at for­kla­re ham, at min mor er han­di­cap­pet, og at jeg er hen­des ledsa­ger. Men han var me­get ned­la­den­de og sag­de, at jeg jo ik­ke var no­get barn, og der­for ik­ke skul­le ha­ve en bør­ne­bil­let. Til sidst gjor­de han dog, som jeg sag­de. Men han råb­te sam­ti­dig ef­ter os, at han hå­be­de, der vil­le kom­me kon­trol­lør i bus­sen, « si­ger dat­te­ren, der me­ner, at bus­chauf­før­ens op­før­sel var bå­de ’ yd­my­gen­de’ og ’ kræn­ken­de’.

Ma­ri­an­ne Kampmann er blot et af de 120.000 men­ne­sker i Dan­mark, der le­ver med en hjer­neska­de. Ska­den kan væ­re stor el­ler lil­le og med­fø­re alt li­ge fra sprog­li­ge van­ske­lig­he­der over mang­len­de ori­en­te­rings­ev­ne til fy­si­ske han­di­cap. For langt de fle­ste er det dog en li­del­se, man ik­ke umid­del­bart kan se. Iføl­ge di­rek­tør i Hjer­nesa­gen Mor­ten Loren­zen er sa­gen om Ma­ri­an­ne Kampmann der­for ik­ke et ene­stå­en­de til­fæl­de:

» Vi hø­rer desvær­re alt for of­te hi­sto­ri­er fra vo­res med­lem­mer, der be­kræf­ter, at der hver dag er men­ne­sker i Dan­mark, der op­le­ver at bli­ve set ned på el­ler be­hand­let dår­ligt, for­di man ik­ke kan se de­res hjer­neska­de. Jeg sy­nes, det er helt uri­me­ligt, at men­ne­sker med et usyn­ligt han­di­cap skal for­sva­re sig selv i mø­det med ser­vi­ce­per­so­ner, som i det­te til­fæl­de en bus­chauf­før - og så end­da når ved­kom­men­des do­ku­men­ta­tion er i or­den. Ledsa­ge­kor­tet er jo ik­ke ba­re no­get, man kan gå ned og træk­ke i en au­to­mat, det får man ud­stedt af Dan­ske Han­di­ca­por­ga­ni­sa­tio­ner ef­ter indstil­ling af sin prak­ti­se­ren­de læ­ge, « si­ger Mor­ten Loren­zen, der nu hå­ber på, at Movia vil ’ ta­ge sig af sa­gen’:

» Vi vil ger­ne i di­a­log og ha­ve en for­kla­ring på, hvad der er sket. Ba­re for­di der ik­ke er en kø­re­stol, gør det jo ik­ke vo­res med­lem­mer min­dre han­di­cap­pe­de. Bus­chauf­før­en har på in­gen må­de ret til at ud­stil­le bor­ge­ren på den må­de - det er en yd­my­gel­se, « fast­slår di­rek­tø­ren.

Tilbage hos Ma­ri­an­ne Kampmann, der end­nu ik­ke har ry­stet hæn­del­sen af sig. Hun for­kla­rer, hvor­for hun over­ho­ve­det or­ke­de at ta­ge kam­pen op for de hån­dø­rer, hun re­elt spa­rer med sit ledsa­ge­kort.

En stæ­dig figh­ter

» Jeg er stæ­dig og en figh­ter, der ik­ke ba­re gi­ver op. Jeg ken­der man­ge yn­gre hjer­neska­de­de, og jeg vil ik­ke ha­ve, at de skal op­le­ve at stå i sam­me si­tu­a­tion, « si­ger Ma­ri­an­ne Kampmann, der har væ­ret med til at stif­te et lands­dæk­ken­de forum un­der Hjer­neska­de­for­e­nin­gen på 600 med­lem­mer for yn­gre hjer­neska­de­de.

» Jeg hå­ber ik­ke for chauf­før­en, at han bli­ver fy­ret. Men jeg kun­ne godt tæn­ke mig, at der kom no­get me­re vi­den om, hvor vig­tigt det er, at man har mu­lig­he­den for at bli­ve ledsa­get, « si­ger hun.

Det er helt uri­me­ligt, at men­ne­sker med et usyn­ligt han­di­cap skal for­sva­re sig selv i mø­det med ser­vi­ce­per­so­ner

Mor­ten Loren­zen, di­rek­tør i Hjer­nesa­gen

Ma­ri­an­ne Kampmann er sta­dig mær­ket af den ube­ha­ge­li­ge op­le­vel­se, hun hav­de i bus­sen i lør­dags, hvor hun blev over­fu­set af en bus­chauf­før, der ik­ke vil­le tro på, at hun var han­di­cap­pet.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.