’ Er der er sket en fejl, er det be­kla­ge­ligt’

UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER -

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for tra­fik­sel­ska­bet Movia Dorthe Nøhr Pe­der­sen sva­rer Lør­dag ef­ter­mid­dag næg­te­de en af je­res bus­chauf­fø­rer i linje 2A i København at tro på, at en hjer­neska­det kvin­de skul­le væ­re han­di­cap­pet, selv­om hun frem­vi­ste ledsa­ge­kort. Hvad er din umid­del­ba­re re­ak­tion på det? » Det, kun­den har op­le­vet, ly­der umid­del­bart, som om der er sket en fejl. Helt stan­dard­mæs­sigt vil Movia be­de bu­s­o­pe­ra­tør­sel­ska­bet, der kø­rer linje 2A, un­der­sø­ge sa­gen sam­men med chauf­før­en, og hvis der er sket en fejl, er det selv­føl­ge­lig be­kla­ge­ligt. Vi er ke­de af, når no­gen fø­ler sig foru­lem­pet, det er der ik­ke no­gen, der skal, hver­ken når man er han­di­cap­pet el­ler ik­ke er det. « Hvad får det af kon­se­kven­ser for den på­gæl­den­de chauf­før?

» Det kan jeg ik­ke ud­ta­le mig om på det fo­re­lig­gen­de grund­lag. « Hjer­nesa­gens di­rek­tør Mor­ten Loren­zen si­ger, at det ik­ke er før­ste gang, han op­le­ver, at folk med usyn­ligt han­di­cap bli­ver ud­sat for over­fus­ning i det of­fent­li­ge rum. Hvor­dan vil I frem­over sik­re, at den slags ik­ke sker i je­res bus­ser? » Hvis det, der er fo­re­gå­et, er, som kun­den har op­le­vet det, er det en fejl. Og fejl skal man ret­te og læ­re af. Hvis det er en ge­ne­rel ting, så er det klart, at vi skal ta­ge det op med vo­res ope­ra­tør­sel­ska­ber, så de kan ty­de­lig­gø­re over for chauf­fø­rer­ne, hvil­ke reg­ler der gæl­der med et ledsa­ge­kort. Den på­gæl­den­de kvin­de har vist et ledsa­ge­kort, så der kan jo væ­re sket en mis­for­stå­el­se, og­så selv­om det må­ske ik­ke er så­dan, kun­den har op­fat­tet det. Op­fat­tel­sen hos kun­den be­ty­der selv­føl­ge­lig me­get i så­dan en si­tu­a­tion, det gør den al­tid. « Vil I så på bag­grund af den­ne sag opkva­li­fi­ce­re ud­dan­nel­sen af je­res chauf­fø­rer, så de er bed­re klædt på til at hånd­te­re han­di­cap­pe­de kun­der? » Chauf­fø­rer­ne har al­le­re­de gen­nem­gå­et en ud­dan­nel­se, hvor de ken­der til reg­ler­ne for ledsa­ge­kor­tet. «

Fo­to: Jo­nas Van­dall Ørtvig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.