Hi­sto­risk by hær­get

BT - - NYHEDER - Sil­la Ba­ka­lus silb@ bt. dk

KVIN­DE MI­STE­DE LI­VET

Fle­re me­ter hø­je flam­mer, som kna­sen­de for­tæ­re­de træ­byg­ning ef­ter træ­byg­ning. Og med ét var knap 500 års hi­sto­rie ved at bræn­de væk.

Det var næ­sten ubær­ligt for bor­ger­ne i den sven­ske by Eksjö, da de nat­ten til i går våg­ne­de op ved, at de­res el­ske­de, hi­sto­ri­ske by­mid­te var ved at bræn­de væk. En brand, der be­gynd­te i en lej­lig­hed i et af hu­se­ne i den knap 500 år gam­le by­mid­te, spred­te sig med ly­nets hast til fle­re af de an­dre hu­se.

Il­den spred­te sig hur­tigt

Eksjö er kendt for at ha­ve Sve­ri­ges æld­ste enkla­ve af sam­men­byg­ge­de træhu­se, og net­op dét blev og­så by­ens for­ban­del­se. For det sam­men­hæn­gen­de byggeri gjor­de det mu­ligt for bran­den at spre­de sig hur­tigt i provins­by­en, der lig­ger i Små­land.

Selv det sven­ske brand­væ­sen var overrasket over den hur­ti­ge spred­ning.

» Vi fik mel­din­gen om en brand kort før klok­ken 06. Da før­ste brand­mand­skab kom til ste­det, var bran­den al­le­re­de fuldt ud­vik­let, og det stod ud med flam­mer fra tre for­skel­li­ge ste­der. Den før­ste ind­sats var der­for at red­de liv, « for­tal­te ind­sats­le­der Mi­ka­el Karls­son på en pres­se­kon­fe­ren­ce i går iføl­ge den sven­ske avis Expres­sen.

En 25 årig- kvin­de bo­e­de i den lej­lig­hed, hvor bran­den be­gynd­te. Hun blev fun­det af brand­væ­se­net og bragt til sy­ge­hu­set, men hen­des liv stod ik­ke til at red­de.

Gen­nem he­le søn­da­gen kæm­pe­de brand­folk med at sluk­ke og be­græn­se stor­bran­den, så no­get af den hi­sto­ri­ske by­mid­te kun­ne be­va­res. Mel­lem 80 og 100 brand­folk kæm­pe­de mod flam­mer­ne, og ved mid­dags­tid i går lyk­ke­des det at få bran­den un­der kon­trol.

Iføl­ge po­li­ti­et er bran­den der­med kun gå­et ud over én klyn­ge af sam­men­byg­ge­de træhu­se.

Brand­sluk­nin­gen blev be­svær­lig­gjort af, at be­byg­gel­sen lig­ger i et gam­melt om­rå­de med man­ge smal­le gy­der, hvor det er svært at få brand­bi­ler og slan­ger frem.

» Der er ik­ke sam­me slags brand­be­skyt­tel­se som i mo­der­ne byg­ge­ri­er, og det har gjort sluk­nin­gen svær. Det er en af de stør­ste bran­de, som jeg har væ­ret med til at be­kæm­pe, og det har væ­ret kri­tisk, « , si­ger Mi­ka­el Karls­son.

Stor kul­tu­rel be­tyd­ning

Den kom­mu­na­le po­li­ti­ker An­ne­lie Hägg er ked af, at by­en har mi­stet no­get af sin hi­sto­rie.

» I dag er dét sket, som vi al­le har væ­ret uro­li­ge for. Den gam­le by­del har stor kul­tu­rel be­tyd­ning for Eksjö, men det kun­ne væ­re gå­et me­get vær­re, « si­ger hun til Expres­sen.

Der bor ca. 200 per­so­ner i de brænd­te byg­nin­ger. Om­kring 129 per­so­ner be­fandt sig i det sam­men­byg­ge­de hus og blev evaku­e­ret un­der bran­den.

Det vi­des end­nu ik­ke, hvad år­sa­gen til bran­den er, men svensk po­l­ti­ti op­ly­ste i af­tes, at man vil un­der­sø­ge, om det kan væ­re en mord­brand.

Eksjö er kendt for at ha­ve Sve­ri­ges æld­ste enkla­ve af sam­men­byg­ge­de træhu­se, og net­op dét gjor­de, at bran­den kun­ne spre­de sig lyn­hur­tigt. Fo­to: Scan­pix

De smal­le ga­der i den hi­sto­ri­ske by­mid­te gjor­de det svært for brand­væ­se­net af kom­me frem med sluk­nings­ma­te­ri­el.

Stem­nin­gen i Eksjó var i går præ­get af chok over bran­den og det tragi­ske døds­fald. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.